Jakie wymagania BHP dla biur?

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś/ zastanawiałaś się jakie wymogi BHP muszą zostać spełnione w biurze? A może stoisz przed wyborem wynajęcia nowej powierzchni biurowej?

Wskazówki BHP w biurze

Poniżej znajdziesz kilka wskazówek na co zwrócić uwagę przy projektowaniu bezpiecznego miejsca pracy.

 1. Instalacje i urządzenia elektryczne powinny zostać tak wykonane i eksploatowane, aby nie narażały pracowników na porażenie prądem elektrycznym, przepięcia atmosferyczne, szkodliwe oddziaływanie pól elektromagnetycznych oraz nie stanowiły zagrożenia pożarowego, wybuchowego i nie powodowały innych szkodliwych skutków.
  2. Zapewnienie na poszczególnych stanowiskach pracy administracyjno-biurowej dostatecznej ilości wody zdatnej do picia oraz do celów higieniczno-sanitarnych, gospodarczych i przeciwpożarowych.
  3. Zapewnienie w pomieszczeniach pracy administracyjno-biurowych oświetlenia naturalnego i sztucznego, odpowiedniej temperatury, wymiany powietrza oraz zabezpieczenia przed wilgocią oraz niekorzystnymi warunkami cieplnymi i nasłonecznieniem
  4. Zapewnienie pracownikom administracyjno-biurowych odpowiedniej powierzchni i wysokości pomieszczeń pracy.
  5. Zapewnienie w pomieszczeniach administracyjno-biurowych na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych co najmniej 13 m3 wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m2 wolnej powierzchni podłogi, niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt itp.
  6. Zapewnienie wysokości pomieszczenia stałej pracy administracyjno-biurowej, która nie może być mniejsza niż 3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub 3,3 m w świetle – jeżeli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia.
  7. Zlikwidowanie między pomieszczeniami administracyjno-biurowymi progów, chyba że warunki techniczne wymagają ich zastosowania; w takich przypadkach oznakowanie progów w sposób widoczny.
  8. Zapewnienie oświetlenia dziennego na poszczególnych stanowiskach pracy administracyjno- biurowej, dostosowanego do rodzaju wykonywanych prac i wymaganej dokładności oraz spełniającego wymagania określone w Polskiej Normie. Niezależnie od oświetlenia dziennego w pomieszczeniach pracy na poszczególnych stanowiskach zapewnienie oświetlenia elektrycznego o parametrach zgodnych z Polskimi Normami 9. Wykonanie pomiarów natężenia i równomierności oświetlenia elektrycznego na stanowiskach pracy.
  10. Wyposażenie okien i świetlików w odpowiednie urządzenia eliminujące nadmierne operowanie promieni słonecznych padających na stanowiska pracy
  11. Wyposażenie okien i świetlików w pomieszczeniach administracyjno-biurowych, przeznaczonych do wietrzenia pomieszczeń, w urządzenia pozwalające na otwieranie ich w sposób łatwy i bezpieczny z poziomu podłogi oraz ustawienie części otwieranych w pożądanym położeniu.
  12. Zapewnienie w pomieszczeniach pracy administracyjno-biurowych temperatury odpowiedniej do rodzaju wykonywanej pracy (metod pracy i wysiłku fizycznego niezbędnego do jej wykonania), nie niższej niż 14°C (287 K), chyba że względy technologiczne na to nie pozwalają. W pomieszczeniach pracy, w których jest wykonywana lekka praca fizyczna, i w pomieszczeniach biurowych zapewnienie temperatury nie niższej niż 18°C.
  13. Zabezpieczenie stanowisk administracyjno– biurowych przed napływem chłodnego powietrza z zewnątrz
  14. Wykonanie oceny ryzyko zawodowego występującego przy pracach administracyjno-biurowych, w szczególności przy doborze wyposażenia stanowisk i miejsc pracy, uwzględniając się wszystkie czynniki środowiska pracy występujące przy wykonywanych pracach oraz sposobach wykonywania
  prac administracyjno– biurowych
  15. Udostępnienie pracownikom administracyjno-biurowym, do stałego korzystania, aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących wykonywanych prac, obsługi maszyn biurowych i innych urządzeń technicznych biurowych oraz udzielania pierwszej pomocy
  16. Zapewnienie pracownikom administracyjno– biurowym sprawnie funkcjonującego systemu pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środków do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności zapewnienie apteczki lub apteczek w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.
  17. Przeszkolenie odpowiedniej liczby pracowników administracyjno– biurowych w zakresie udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
  18. Zapewnienie bezpiecznego i wygodnego dojścia do każdego stanowiska pracy, przy czym jego wysokość na całej długości nie powinna być mniejsza w świetle niż 2 m.

Warto także dowiedzieć się jakie działania poprawiają stan BHP w firmie – bądź bogatszy o wartościowe informacje.

BHP a kontrole – o czym trzeba pamiętać?

Chcąc utrzymać w dobrym stanie technicznym nasze biuro, możemy zadać sobie pytanie: jakie kontrole należy przeprowadzić dla obiektu budowlanego?

Rodzaje kontroli, które powinien zapewnić właściciel lub zarządca obiektu:
1. Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz w roku, polegająca na sprawdzeniu:
a) stanu technicznego elementów budynku, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy atmosferyczne i niszczące działania innych czynników,
b) instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,
c) instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (spalinowych i wentylacyjnych, w tym wszystkie odbiorniki gazu, instalacje, kanały dymowe).
2. Kontrola okresowa wykonywana co najmniej raz na pięć lat, polegająca na sprawdzeniu stanu technicznego i przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego, a także jego otoczenia; instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń, osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, odporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów.
− Kontrole powinny być przeprowadzane przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w odpowiednich specjalnościach;
− Kontrole stanu technicznego instalacji elektrycznych i piorunochronnych oraz gazowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje wymagane przy wykonywaniu 3 dozoru lub usług w zakresie naprawy lub konserwacji urządzeń energetycznych lub gazowych;
− Kontrolę stanu technicznego przewodów kominowych powinny przeprowadzać osoby posiadające kwalifikacje zawodowe potwierdzone przez izbę rzemieślniczą.

Chcesz stworzyć bezpieczne i ergonomiczne miejsce pracy dla swoich pracowników? 

Zapisz się na szkolenie BHP i PPOŻ. – profesjonalna obsługa BHP w Warszawie.

Skontaktuj się z nami!

https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy