• Opracowanie operatu przecipożarowego (PPOŻ.)

  Opracowanie operatu przeciwpożarowego

Twoja firma będzie podmiotem przetwarzającym, wytwarzającym lub zbierającym odpady?

Sprawdź, czy wymagane jest opracowanie operatu przeciwpożarowego.

Operat przeciwpożarowy jest dokumentem zawierającym warunki ochrony przeciwpożarowej instalacji, obiektu, jego części lub innego miejsca magazynowania odpadów uzgodnione z właściwym miejscowo Komendantem Państwowej Straży Pożarnej.

Osoba opracowująca operat wykorzystuje obowiązujące przepisy prawne dotyczące miejsc magazynowania odpadów.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Kiedy jest wymagany?

Operat przeciwpożarowy jest wymagany w przypadku składania wniosku o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów lub pozwolenia na wytwarzanie odpadów.

Nie jest wymagany w przypadku zbierania, przetwarzania lub wytwarzania wyłącznie odpadów niepalnych oraz dla zakładu stwarzającego zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Kto opracowuje?

Operat przeciwpożarowy może zostać opracowany przez:

 • rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – w przypadku gdy organem właściwym do wydania zezwolenia na zbieranie odpadów jest marszałek województwa lub regionalny dyrektor ochrony środowiska;
 • osobę, posiadającą tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa lub ukończone w Szkole Głównej Służby Pożarniczej studia wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego – w przypadku gdy organem właściwym jest starosta.

Co jest wymagane do opracowania?

Operat opracowuje się ponadto w oparciu o zasady wiedzy technicznej, udostępnioną inwentaryzację, wizję lokalną i dokumentację dotyczącą obiektu.

Poniżej wymieniono obowiązujące akty prawne i normy, służące do opracowania operatu:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.)
 • Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219);
 • Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 2020 poz. 961);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów (Dz. U. 2020 poz. 296);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2117);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719 ze zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie(Dz. U. z 2019 r. poz. 1065);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030);
 • PN-B-02852:2001 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Obliczanie gęstości obciążenia ogniowego oraz wyznaczanie względnego czasu trwania pożaru.

Masz pytania dotyczące opracowania operatu przeciwpożarowego?

Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!