• Dokument zabezpieczenia przed wybuchem

Dokument Zabezpieczenia Przed powinien być opracowywany w każdym zakładzie, w którym występuje ryzyko niekontrolowanego wybuchu. Zawiera informacje takie jak:

  • Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem
  • Klasyfikacje tych przestrzeni na strefy
  • Ocenę ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej
  • Opis środków ochrony przed skutkami jakie muszą być stosowane
  • Zasady prowadzenia prac w strefach zagrożenia wybuchu

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Dokument ten potwierdza, że wskazane miejsce pracy jest zabezpieczone pod kątem zagrożenia wybuchu.

Potrzeba opracowania DZPW wynika z Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery” (Dz. U. 2010 nr 138 poz. 931) wprowadzającego dyrektywę 1999/92/WE ATEX USER.

Dokument taki musi zostać stworzony przed rozpoczęciem prac na danym obiekcie. Taka potrzeba zachodzi nie tylko gdy miejsce pracy zostaje udostępnione po raz pierwszy. DZPW musi być tożsamy z faktycznym stanem obiektu. Należy pamiętać, że przy zmianach zachodzących w miejscu pracy takich jak wymiana urządzeń, zmiana substancji chemicznej lub reorganizacja pracy, wymagana jest zaktualizowana wersja DZPW.

Dokument Zabezpieczenia Przed Wybuchem klasyfikuje przestrzenie zagrożone wybuchem. Strategia zabezpieczenia obiektu przed wybuchem zależna jest od wyników analizy ryzyka wystąpienia atmosfery wybuchowej. Podczas projektowania miejsca pracy niezwykle ważne jest aby taka analiza dokonana była jak najwcześniej. Pozwoli to dobrać adekwatne zabezpieczenia i przygotować miejsce pracy w jak najlepszy sposób. Jest to najlepszy moment wdrożenia odpowiedniej koncepcji, gdyż zmiany w późniejszych etapach inwestycji mogą prowadzić do zwiększania jej kosztów. Podsumowując powyższe, DZPW powinno być opracowane jak najwcześniej i aktualizowane w przypadku pojawienia się zmian w miejscu pracy.

Proces tworzenia DZPW

Dokument zabezpieczenia przed wybuchem umożliwia odpowiedniego poziomu pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Proces tworzenia dokładnej  dokumentacji składa się z następujących etapów.

  • Klasyfikacja stref zagrożenia wybuchem – przeprowadzony audyt techniczny obiekty pozwala na szczegółową analizę. Ocenia się i klasyfikuje możliwość powstania źródła emisji. Warunki wentylacji również są istotnym punktem oceny.
  • Ocena Ryzyka Wybuchu – analizuje dobór wszelkich środków bezpieczeństwa w stosunku do istniejącego zagrożenia
  • Kontrola technicznych instalacji – wykonuję się szczegółową inspekcję instalacji i urządzeń elektrycznych pod kątem stanu technicznego i spełnianiu warunków prawnych
  • Propozycja ewentualnych napraw – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, powstaje plan mający na celu propozycję rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo.

Masz pytania odnośnie tego dokumentu? Nie wiesz jak go opracować? Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!