Grupy pożarów i obowiązek posiadania gaśnicy – co warto wiedzieć?

Grupy pożarów i obowiązek posiadania gaśnicy – co warto wiedzieć?

“Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu bądź ich części stanowiących oddzielne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego…”

Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego

Co musi zawierać instrukcja?

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom i konserwacji,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją,
 • zadania i obowiązki stałych użytkowników budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • plany obiektu, uwzględniające usytuowanie i teren przyległy,
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcja jest przekazywana do właściwego miejskiego (lub powiatowego) komendanta PSP, w celu późniejszego wykorzystywania. Instrukcja może być również przekazana w formie elektronicznej.

Kiedy aktualizować instrukcję?

IBP jest poddawana okresowej aktualizacji – co najmniej raz na 2 lata, a także po zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Kiedy instrukcja nie jest wymagana?

Instrukcja nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.

Gdzie powinna znajdować się IBP?

IBP powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Kto może sporządzić IBP?

Dokument może być sporządzony tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, tzn.

 • posiadające średnie wykształcenie i ukończone szkolenie inspektorów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • techników pożarnictwa,
 • wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie PPOŻ na specjaliste ochrony przeciwpożarowej
 • inżynierów bezpieczeństwa pożarowego.
Sprawdź także:  Palące tematy a ochrona ppoż.

Gaśnice

Obiekty muszą być wyposażone w gaśnice spełniające wymagania Polskich Norm dotyczących gaśnic. Dobór gaśnic w budynku powinien być dostosowany do zagrożeń pożarowych w nim występujących.

Gaśnica – jest to urządzenie przenośne lub przewoźne spełniające normę PN-EN 3. Służy do gaszenia pożaru.

Według normy gaśnica musi mieć kolor czerwony i minimalną ilość środka gaśniczego równą 1kg. Norma ta określa również także zakres temperatur stosowania, minimalny czas działania oraz minimalną skuteczność gaśniczą.

Wyróżnia się 5 grup pożarów:

A – pożar materiałów stałych, np. drewno, węgiel, papier

B – pożar cieczy i materiałów topiących się, np. benzyna, alkohol, parafina

C – pożar gazów, np. LPG, metan, acetylen

D – pożar metali, np. magnez, lit

F – pożar tłuszczów i olejów, np. rozgrzany olej na patelni

Przy doborze gaśnic do obiektu warto skorzystać z doświadczenia i wiedzy specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej.

UWAGA! Urządzenie, które nie spełnia normy PN-EN 3 nie może być nazwane gaśnicą. Mówimy wtedy o urządzeniu gaśniczym, mimo, że działa tak samo jak gaśnica. Urządzenie gaśnicze nie może być stosowane jako gaśnica w rozumieniu ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

Wymagana ilość gaśnic w budynku.

Zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 10 kwietnia 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy, przypada na:
– każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym. Zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZLII, ZLIII, ZLV, produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500MJ/m2, zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem.
– każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii ZL IV.

Przykład:

 1. Małe biuro o powierzchni 60 m2 – gaśnica min. 2kg środka gaśniczego.
 2. Biuro o powierzchni 300 m2, jedna strefa pożarowa – gaśnica min. 6kg środka gaśniczego.
 3. Hala magazynowa o powierzchni 500 m2 o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2 – gaśnica min. 4kg środka gaśniczego
Sprawdź także:  Działania w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Gaśnice nie tylko w zakładzie pracy

Czy zabrałeś do swojego samochodu ważnego „pasażera”, czyli gaśnicę?

Skąd wynika wymóg posiadania gaśnicy w samochodzie?

W Polsce gaśnica jest obowiązkowym, wymaganym przez prawo (Rozp. Ministra Infrastruktury z dn. 31.12.02 r., § 11 ust. 1 pkt 14) elementem wyposażenia każdego samochodu osobowego. W przypadku kontroli policji, za jej brak może zostać nałożony mandat w wysokości do 500 zł.

Jaką gaśnicę wybrać?

Minimalna ilość środka gaśniczego powinna wynosić 1kg. Oprócz środka gaśniczego liczy się technika obsługi gaśnicy, które zwiększa szansę na zażegnanie niebezpieczeństwa. Najczęściej mamy do czynienia z gaśnicami proszkowymi o stałym ciśnieniu, w których proszek gaśniczy jest już wymieszany z gazem, co umożliwia natychmiastowe rozpoczęcie gaszenia.

Legalizacja i terminy przeglądów

Na samym początku należy upewnić się jaki jest okres gwarancji kupowanej gaśnicy (zazwyczaj 5 lat, informacja na etykiecie gaśnicy). Dodatkowo, nie rzadziej niż raz na 12 miesięcy, gaśnicę należy poddać przeglądowi, tzw. legalizacji gaśnicy.

Co ciekawe… mandat możemy otrzymać za brak gaśnicy, ale już nie za przeterminowaną, niezdatną do użycia gaśnicę. Mając jednak na uwadze nasze bezpieczeństwo, zadbajmy aby była sprawna. Choć masz już wiedzę na temat pożarów – to nie należy na tym zaprzestać, na naszym blogu czeka na Ciebie mnóstwo wartościowych informacji, m.in. jak wygląda rozmieszczenie instrukcji BHP i dlaczego należy o niej pamiętać.

 

Chcesz wiedzieć więcej ❓

palace-tematy-a-ochrona-ppoz

Skontaktuj się z nami!