Podpowiadamy kiedy szkolenie wstępne BHP

Podpowiadamy kiedy szkolenie wstępne BHP musi zostać przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami

Wszyscy wiemy, że zagwarantowanie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy należy do podstawowych obowiązków pracodawcy. W zakres tego zobowiązania wchodzi również przeprowadzanie szkoleń wstępnych oraz okresowych BHP a także uczestnictwo pracodawcy w takich szkoleniach.

 

NOWY PRACOWNIK = SZKOLENIE WSTĘPNE BHP

Zanim podpowiemy, kiedy takie szkolenie przeprowadzić, zastanówmy się czym szkolenie wstępne BHP jest w praktyce. Czy obowiązek zostanie spełniony jeżeli pracodawca przy podpisywaniu umowy podsunie oświadczenie, o przeszkoleniu pracownika, pomimo braku jakiegokolwiek seminarium bądź chociażby pogadanki na temat bezpiecznych i higienicznych warunków pracy? Niestety w praktyce pracodawcy bardzo często stosują tę – niekoniecznie zgodną z prawem – metodę.
Z perspektywy zabieganego pracodawcy, sprawującego pieczę nad dużym przedsiębiorstwem, jest to bardzo wygodne. Po pierwsze, zaoszczędzony zostaje czas. Po drugie, mniejsze firmy, które na co dzień nie zatrudniają specjalisty ds. BHP nie muszą korzystać z usług osoby zewnątrz.

 

KIEDY PRZEPROWADZAMY SZKOLENIE WSTĘPNE PRACOWNIKÓW

 

Zgodnie z §10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy: Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy,
studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu.
Faktycznie przepisy wskazują, że pracownik powinien potwierdzić odbycie szkolenia na tzn. karcie szkolenia wstępnego. Należy jednak podkreślić, iż złożenie podpisu powinno nastąpić po odbyciu szkolenia, a nie przed przeprowadzaniem instruktażu ogólnego.

INSTRUKTAŻ OGÓLNY A STANOWISKOWY – KTÓRY NALEŻY WYKONAĆ WCZEŚNIEJ?

 

Zgodnie z §8 rozporządzenia, szkolenie wstępne powinno składać się z instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego. Celem instruktażu ogólnego jest zapoznanie nowego pracownika z zasadami bezpiecznych i higienicznych warunków pracy natomiast instruktażu stanowiskowego zaprezentowanie zagrożeń wynikających z czynników środowiska pracy występujących na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.
Rozporządzenie nie wskazuje wprost, który instruktaż powinien zostać przeprowadzony jako pierwszy. Niemniej jednak przepisy mówią, że:

• instruktaż ogólny musi zostać przeprowadzony przed dopuszczeniem do pracy
• instruktaż stanowiskowy musi zostać przeprowadzony przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na danym stanowisku

Trudno wyobrazić sobie sytuację, w której pracodawca najpierw prowadzi nowego pracownika na stanowisko, przeprowadza instruktaż stanowiskowy, a dopiero później zapoznaje z podstawowymi zasadami BHP.
Wnioskując, instruktaż ogólny powinien być przeprowadzony jako pierwszy.

 

O czym musisz pamiętać?

Przeprowadzenie szkolenia wstępnego wiąże się zarówno z odbyciem przez pracownika instruktażu ogólnego jak i stanowiskowego. Obydwa powinny zostać przeprowadzone przez dopuszczeniem zatrudnionego do pełnienia obowiązków. Samo podpisanie oświadczenia o odbyciu szkolenia nie oznacza wypełnienia zobowiązania w zakresie przeprowadzenia szkolenia wstępnego.

 

 

Podobne wpisy