Czy pracodawca musi mieć szkolenie BHP?

Kiedy planujemy przeprowadzenie szkolenia BHP, najczęściej bierzemy pod uwagę pracowników. Jest to słuszne podejście pamiętając o tym, że pracodawcy mają obowiązek przygotować pracowników do świadczenia pracy. Takie przygotowanie jest realizowane przede wszystkim w formie obowiązkowych szkoleń BHP. Jednak co z pracodawcą?

Czy pracodawca również podlega obowiązkowemu szkoleniu BHP?

Odpowiedź znajdziesz w poniższym artykule. Zacznijmy jednak od przypomnienia: kiedy mówimy o pracodawcy?

Pojęcie pracodawcy jest zdefiniowane w Art. 3.  Kodeksu pracy:

,,Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one pracowników.”

Art. 207 § 3 kodeksu pracy wskazuje, że pracodawca powinien znać przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy i zasady BHP, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.

Potwierdzenie stanowi również Art. 2373 § 21 kodeksu pracy, który nakłada na pracodawcę obowiązek odbycia okresowego szkolenia BHP.

Pierwsze szkolenie BHP jako pracodawca powinniśmy odbyć w terminie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy. Szkolenie powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i powtarzane jako szkolenie okresowe nie rzadziej niż raz na 5 lat.

Szkolenie pracodawców prowadzą jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

Natomiast jeśli pracodawca chciałby sam wykonywać zadania służby bhp w zakładzie, a zarazem zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników, jeśli jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych musi posiadać ukończone szkolenie dla służby bhp.

W programie szkolenia okresowego BHP (bez względu na dedykowaną grupę odbiorców) powinny zostać zawarte informacje o szczegółowej tematyce, formie realizacji i czasie trwania szkolenia. Jest on opracowany na przez jednostkę szkoleniową na podstawie ramowego programu szkolenia zamieszczonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Należy również pamiętać, że program powinien być dostosowany do potrzeb, zakresu zadań i obowiązków pracodawcy w danej organizacji.

Szczegółowy program szkolenia okresowego BHP dla pracodawców powinien uwzględniać następujące treści:

 1. Źródła prawa z uwzględnieniem podstawowych zasad prawa pracy, w tym prawa międzynarodowego (konwencje MOP, Dyrektywy UE).
 2. Prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 3.  Prawa i obowiązki pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 4. Obowiązki osób kierujących pracownikami.
 5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
 6. Ochrona pracy kobiet i młodocianych.
 7. Obowiązki pracodawcy w zakresie profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników.
 8. Szkolenie w dziedzinie bhp – omówienie rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27.07.2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
 9. Nadzór i kontrola warunków pracy przez właściwe organy: państwowe organy nadzoru, związkowe organy nadzoru, administracyjne organy nadzoru.
 10. Identyfikacja i ocena zagrożeń – ocena ryzyka zawodowego, określenie niebezpiecznego i szkodliwego czynnika występującego w procesie pracy.
 11. Podział niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących w procesie pracy w zależności od charakteru działania: czynniki chemiczne, czynniki fizyczne, czynniki biologiczne, czynniki psychofizyczne.
 12. Ocena ryzyka zawodowego związanego z zagrożeniami.
 13. Organizacja i metodyka szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (z uwzględnieniem metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego) oraz kształtowanie bezpiecznych zachowań pracowników w procesach pracy
 14. Problemy ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska naturalnego.

Jak widzisz, zakres wiedzy, który powinien zostać przekazany podczas szkolenia okresowego BHP dla pracodawców, jest dość szeroki. Podkreśla to ważność nabywania informacji w obszarze bezpieczeństwa i higieny pracy przez wszystkie osoby będące w organizacji: od pracowników do najwyższego kierownictwa.

Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy