Kto odpowiada za BHP w zakładzie pracy?

Kto odpowiada za BHP w zakładzie pracy?

BHP w zakładzie pracy jest niezwykle ważnym aspektem, którego celem jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy dla wszystkich pracowników.
Często wśród pracowników panuje przekonanie, że to Służba BHP odpowiada za stan BHP w zakładzie pracy, co jest tylko po części prawdą.

Służba BHP

ma za zadanie rzetelnie wykonywać swoje zadania oraz doradzać w zakresie BHP, a przede wszystkim kontrolować stan BHP w zakładzie pracy.
Co jednak w przypadku, gdy w zakładzie pracy nie ma utworzonej Służby BHP?

Służba BHP w zakładzie pracy musi zostać utworzona, jeśli zakład zatrudnia więcej niż 100 pracowników. Poniżej 100 pracowników, może być to jeden przeszkolony pracownik, niekoniecznie BHPowiec na etacie.

Sam Pracodawca zgodnie z Kodeksem Pracy, odpowiada za przestrzeganie reguł bezpieczeństwa
i higieny pracy, gdy:
• zatrudnia do 10 pracowników
• zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Niezależnie jednak od tego, czy w zakładzie pracy została utworzona Służba BHP czy też nie, Kodeks Pracy mówi wprost, że to:
„Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Na zakres odpowiedzialności pracodawcy nie wpływają obowiązki pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz powierzenie wykonywania zadań służby bezpieczeństwa i higieny pracy specjalistom spoza zakładu pracy, o których mowa w art. 237(11) § 2.”.

Jednocześnie pracodawca, który tworzy stanowiska pracy dla osób kierujących pracownikami, dzieli się tą odpowiedzialnością z osobą, która zarządza danym obszarem.
Osoby kierujące pracownikami, zaraz po pracodawcy mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej lub karnej, w przypadku wypadku lub nieprzestrzegania zasad i przepisów BHP.

Szerzej pisaliśmy o tym tutaj: https://ehsconsulting.pl/odpowiedzialnosc-za-bezpieczenstwo-pracy/

Kompleksowo i profesjonalnie z ehs consulting

A jaka jest rola pracownika w zakresie BHP w zakładzie pracy?

Pracownik musi przestrzegać przepisów BHP, a pracodawca ma prawo wobec pracownika który tego nie czyni, wyciągnąć odpowiednie konsekwencje. Może być to upomnienie, nagana, kara finansowa lub nawet zwolnienie.
Oprócz Służby BHP podobny zakres uprawnień do nadzoru i poprawy stanu BHP w zakładzie pracy ma Społeczna Inspekcja Pracy, która może zostać powołana przez Związki Zawodowe, jeśli takowe w zakładzie pracy są.
Zewnętrzny nadzór nad warunkami w zakładzie pracy sprawuje m. in. Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Inspekcja Pracy, o której pisaliśmy tutaj: https://ehsconsulting.pl/nadzor-nad-warunkami-pracy-panstwowa-inspekcja-pracy/

To właśnie te instytucje sprawdzają stan BHP w zakładzie pracy.
Podsumowując, za stan BHP w zakładzie pracy odpowiada przede wszystkim Pracodawca, a następnie osoby kierujące pracownikami. Za bezpieczeństwo w miejscu pracy odpowiedzialny jest także sam pracownik, a Służba BHP jako organ kontrolno-doradczy sprawuje wewnętrzny nadzór nad warunkami pracy we współpracy ze Społeczną Inspekcją Pracy, jeśli taka w zakładzie istnieje. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej o szkoleniach BHP, PPOŻ. i innych związanych z bezpieczeństwem kwestiach – zadzwoń – profesjonalna obsługa BHP w Warszawie EHS Consulting.

Podobne wpisy