Telepraca a praca zdalna

Telepraca a praca zdalna

Ile osób z Was słyszało powyższe pojęcia? Zapewne większość z nas, ale czy znamy i rozumiemy ich znaczenie. O różnicach między telepracą a pracą zdalną przeczytasz w niniejszej publikacji.

Telepraca została uregulowana w kodeksie pracy

Zgodnie z Art.  675.  [Telepraca; telepracownik]:

§  1. Praca może być wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną (telepraca).

§  2. Telepracownikiem jest pracownik, który wykonuje pracę w warunkach określonych w § 1 i przekazuje pracodawcy wyniki pracy, w szczególności za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Może Cię zainteresować: Pomiary czynników szkodliwych

Obowiązki pracodawcy

Pracodawca zatrudniający telepracownika ma wobec niego takie same obowiązki, jak w przypadku zwykłego pracownika. Powinien pamiętać m.in. o:

  • skierowaniu na badania lekarskie oraz przeprowadzeniu szkoleń BHP,
  • prowadzeniu ewidencji czasu pracy,
  • prowadzeniu akt osobowych pracownika.

Dbałość o stan bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracodawcę nadal obowiązuje, z wyłączeniem przepisów związanych z obiektami budowlanymi i pomieszczeniami pracy, a także pomieszczeniami higienicznosanitarnymi. Treść przepisu znajdziemy w Art.  6717 kodeksu pracy:

Jeżeli praca jest wykonywana w domu telepracownika, pracodawca realizuje wobec niego, w zakresie wynikającym z rodzaju i warunków wykonywanej pracy, obowiązki określone w dziale dziesiątym, z wyłączeniem:

1)obowiązku dbałości o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy, określonego w art. 212 pkt 4;

2)obowiązków określonych w rozdziale III tego działu;

3)obowiązku zapewnienia odpowiednich urządzeń higieniczno-sanitarnych, określonego w art. 233.

Przeczytaj również: Praca na wysokości a środki ochrony przed upadkiem

Uregulowanie pracy zdalnej

Praca zdalna natomiast wynika z Art. 3 Ustawy z 2.03.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach wiązanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Od marca 2020 r. w celu przeciwdziałania COVID-19 pracodawca może polecić pracownikowi wykonywanie, przez czas oznaczony, pracy określonej w umowie o pracę, poza miejscem jej stałego wykonywania (praca zdalna).

W celu wykonywania obowiązków służbowych w formie pracy zdalnej – pracownik powinien posiadać odpowiednie warunki lokalowe oraz umiejętności.

Co ważne, ustawa nie określa sposobu, czy też kryteriów, na podstawie których pracodawca miałby zweryfikować warunki lokalowe pracownika. Pracodawca może również powierzyć wykonywanie pracy zdalnej także w innym miejscu niż dom pracownika. Przed rozpoczęciem pracy zdalnej, pracodawca powinien ocenić, czy dany pracownik posiada odpowiednie cechy, wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu efektywnie wykonywać czynności zawodowe w takiej formule. Należy przyjąć, że nie chodzi o jakąś dodatkową, specjalną, ocenę dokonywaną pod kątem pracy zdalnej, ale o np. o analizę kompetencji pracownika dokonywaną na podstawie informacji zebranych już wcześniej przez pracodawcę.

Z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa, możemy zaobserwować liczne nowelizacje aktów prawnych. Jedną ze zmian jest wydłużenie okresu, przez który praca zdalna może być polecana. Początkowo świadczenie pracy zdalnej miało być możliwe do 4 września 2020r. Natomiast na skutek Ustawy z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie 5 września 2020 r. pracodawca może polecić pracę zdalną w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.

Przed poleceniem wykonywania pracy zdalnej, warto pamiętać, że zgodnie z Art.  3. Ustawy z dnia 2 marca2020 r.o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

Pracownik i pracodawca – obowiązki

,, 4. Narzędzia i materiały potrzebne do wykonywania pracy zdalnej oraz obsługę logistyczną pracy zdalnej zapewnia pracodawca.

5. Przy wykonywaniu pracy zdalnej pracownik może używać narzędzi lub materiałów niezapewnionych przez pracodawcę pod warunkiem, że umożliwia to poszanowanie i ochronę informacji poufnych i innych tajemnic prawnie chronionych, w tym tajemnicy przedsiębiorstwa lub danych osobowych, a także informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę.

6.  Na polecenie pracodawcy, pracownik wykonujący pracę zdalną ma obowiązek prowadzić ewidencję wykonanych czynności, uwzględniającą w szczególności opis tych czynności, a także datę oraz czas ich wykonania.

7. Pracownik sporządza ewidencję wykonywanych czynności w formie i z częstotliwością określoną w poleceniu, o którym mowa w ust. 6.

8. Pracodawca może w każdym czasie cofnąć polecenie wykonywania pracy zdalnej.”

Dodatkowo, mając na uwadze, że w zdecydowanej większości praca zdalna oraz telepraca odbywa się z użyciem komputera stacjonarnego czy laptopa, organizując bezpieczne warunki pracy należy mieć na uwadze przepisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W załączniku do tego rozporządzenia, zatytułowanym MINIMALNE WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY ORAZ ERGONOMII, JAKIE POWINNY SPEŁNIAĆ STANOWISKA PRACY WYPOSAŻONE W MONITORY EKRANOWE znajdziemy informacje o wymaganiach jakie powinny zostać spełnione w stosunku do:

  • monitora ekranowego,
  • stołu oraz krzesła,
  • oświetlenia,
  • wilgotności względnej powietrza.

Rozporządzenie również wskazuje konieczność uwzględnienia wymagań dotyczących najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

Warto pamiętać o podnóżku, który powinien zostać dostarczony na życzenie pracownika, gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie, spoczynkowe ustawienie stóp na podłodze.

Zostań z nami i dowiedz się więcej o BHP pracy zdalnej i nie tylko! Oferujemy profesjonalne szkolenia BHP wstępne i okresowe. Zapraszamy!

Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy