Pomiary czynników szkodliwych

Pomiary czynników szkodliwych

Pracodawco! Czy wiesz jakie masz obowiązki w zakresie pomiarów czynników szkodliwych? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i opieki Społecznej z dnia 9 lipca 1996r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
/Dz. U. Nr 86, poz.394/ 

Pracodawca jest zobowiązany przeprowadzać na swój koszt badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, rejestrować i przechowywać wyniki tych badań i pomiarów oraz udostępniać je pracownikom.

Z jaką częstotliwością wykonujemy pomiary?

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia przeprowadza się co 2 lata, raz w roku lub co 6 miesięcy w zależności od stopnia stężenia lub natężenia tych czynników.

Gdzie wykonujemy badania?

Badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w środowisku pracy, mogą być wykonywane przez laboratoria: 

 • Państwowej Inspekcji Sanitarnej, 
 • jednostek badawczo-rozwojowych w dziedzinie medycyny pracy i Centralnego Instytutu Ochrony Pracy, 
 • akredytowane zgodnie z przepisami o badaniach i certyfikacji, upoważnione przez państwowego wojewódzkiego inspektora sanitarnego.

Rodzaje stężeń związków chemicznych i pyłów – szkodliwych dla zdrowia na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 17 czerwca 1998 r. 

Dbając o środowisko, zadbajmy również o zdrowie!

Obecnie otacza nas wiele czynników szkodliwych. Poziom zagrożenia dla człowieka reguluje poziom stężenia substancji. Wyróżniamy 3 najczęstsze rodzaje stężeń:

 • Najwyższe Dopuszczalne Stężenie (NDS) – oddziaływanie na pracownika w ciągu 8-godzinnego czasu pracy 40-godzinnego tygodniowego wymiaru czasu pracy, przez okres jego aktywności zawodowej nie powinno spowodować ujemnych zmian w stanie jego zdrowia i w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń. 
 • Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Chwilowe (NDSCh)  – nie powinny spowodować ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz w stanie zdrowia jego przyszłych pokoleń, jeżeli utrzymuje się w środowisku pracy nie dłużej niż 30 minut w czasie zmiany roboczej.
 • Najwyższe Dopuszczalne Stężenie Pułapowe (NDSP) – stężenie, które nie może być, ze względu na zagrożenie zdrowia lub życia pracownika przekroczone w żadnym momencie.

Teren zakładu pracy – jak prawidłowo zabezpieczyć obszary stwarzające zagrożenie?

Pamiętajmy! Odpowiednie zabezpieczenie miejsc niebezpiecznych w zakładzie pracy jest bezwzględnym obowiązkiem pracodawcy.

Jak to zrobić poprawnie? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 26.09.1997r. miejsca niebezpieczne należy:

 • odpowiednio oznakować widocznymi barwami/znakami bezpieczeństwo, zgodnie z Polskimi Normami. Znaki bezpieczeństwa powinny być umieszczone odpowiednio do linii wzroku – w miejscu lub w najbliższym otoczeniu określonego zagrożenia, a w przypadku ogólnego zagrożenia – przy wejściu na teren, gdzie występuje takie zagrożenie,
 • wyłączyć z użytkowania poprzez odpowiednie wygrodzenie lub w inny sposób, jeśli oznakowanie barwami i/lub znakami bezpieczeństwa nie jest wystarczające dla zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracownika,
 • zamknąć odpowiednimi pokrywami w przypadku otworów i zagłębień lub jeśli jest to niemożliwe – właściwie ogrodzone i oznakowane, 
 • pomalować barwami bezpieczeństwa (zgodnie z Polskimi Normami), jeżeli występują na przejściach zagrażających potknięciem się upadkiem lub uderzeniem (np. stopnie),
 • zabezpieczyć w inny sposób, jeśli występuje możliwość niespodziewanego wtargnięcia pieszych na drogę.

Poza powyższymi pamiętaj także, aby zadbać o ergonomię w pracy – ona także jest bardzo ważna!

Potrzebujesz doradztwa w zakresie bezpieczeństwa pracy? Skontaktuj się z nami.

Zapytaj nas o doradztwo BHP i PPOŻ., audyty BHP oraz opracowanie niezbędnej dokumentacji BHP.

Podobne wpisy