Praca zdalna staje się coraz popularniejsza na świecie, a jej rozwój przyspieszył w ostatnim czasie z powodu pandemii COVID-19. Od 7 kwietnia 2023 roku pracodawcy w Polsce mogą wprowadzać wykonywanie pracy w formie pracy zdalnej na mocy znowelizowanych przepisów ustawy Kodeks Pracy.

Praca zdalna może być wykonywana jeśli zostanie ona prawidłowo zorganizowana, a pracownik potwierdzi, że miejsce świadczenia pracy zdalnej, spełniania wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Co to znaczy, że praca zdalna jest prawidłowo zorganizowana? Jakie są wymagania BHP dotyczące pracy zdalnej?

Jesteś zainteresowany? SKONTAKTUJ SIĘ

Zostaw swoje dane kontaktowe, a my wrócimy z ofertą

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

biuro@ehsconsulting.pl

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Masz pytania dotyczące BHP pracy zdalnej w Twojej firmie?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Przed dopuszczeniem do pracy zdalnej pracodawca jest obowiązany do opracowania oceny ryzyka zawodowego (pracodawca będzie mógł sporządzić uniwersalną ocenę ryzyka zawodowego dla poszczególnych grup stanowisk pracy zdalnej) i na jej podstawie do sporządzenia informacji zawierającej zasady bezpiecznego wykonywania pracy zdalnej i zapoznania z nią pracownika.

Informacja taka powinna zawierać:

 • zasady i sposoby właściwej organizacji stanowiska pracy zdalnej,
 • zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,
 • czynności do wykonania po zakończeniu wykonywania pracy zdalnej,
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia ludzkiego.

Aby było możliwe wykonywanie pracy w formie zdalnej, pracownik musi złożyć pracodawcy oświadczenie (w postaci papierowej lub elektronicznej), które potwierdza, że praca ta będzie wykonywana w miejscu wskazanym i uzgodnionym
z pracownikiem, a także że miejsce to spełnia wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeśli warunki te ulegną zmianie, pracownik ma obowiązek zawiadomić o tym pracodawcę.

Wymagania BHP przy pracy zdalnej dotyczą głównie ergonomii:

 • odpowiedniego ustawienia biurka oraz krzesła
 • minimalnych wymagań dla monitora ekranowego
 • zastosowania oświetlenia nieobciążającego oczu
 • drożności ciągów komunikacyjnych – kabli, dywanów i wykładzin
 • oddzielenia miejsca spożywania posiłków od miejsca pracy
 • regularnych przerw po każdej godzinie przepracowanej przed komputerem.

Ustawa wprowadza obowiązek określania zasad wykonywania pracy zdalnej w:

 • porozumieniu zawieranym między pracodawcą i zakładową organizacją związkową (zakładowymi organizacjami zawodowymi), dalej zoz,
 • regulaminie ustalonym przez pracodawcę – jeżeli nie dojdzie do zawarcia porozumienia z zoz oraz w przypadku, gdy u pracodawcy nie działa żadna zoz (wtedy regulamin byłby ustalany po konsultacji z przedstawicielami pracowników).

W przypadku, gdy u pracodawcy nie będzie obowiązywało porozumienie ani regulamin pracy zdalnej – będzie ona mogła zostać zastosowana na wniosek zainteresowanego pracownika.

Na pracodawcy ciąży wiele obowiązków w zakresie zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Należą do nich między innymi:

 • prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bhp
 • zaznajamianie pracowników z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac.

PRACA ZDALNA A PRZEPISY BHP – KODEKS PRACY

W wyniku nowelizacji kodeks pracy uwzględnia również aspekty pracy zdalnej, co tym samym przekłada się na szereg obowiązków i możliwości, jakimi dysponują pracownicy oraz pracodawcy. Istnieje kilka artykułów, na które w szczególności warto zwrócić uwagę.

 • 208 § 1 – współpraca pracodawców.
 • 212 pkt 1 i 4 – organizacja miejsca pracy.
 • 213 – budowa lub przebudowa obiektu budowlanego.
 • 214 – pomieszczenia pracy.
 • 232 – posiłki i napoje.
 • 233 – urządzenia higieniczno-sanitarne.
 • 2091 – pierwsza pomoc.

Inną, równie ważną kwestią są zasady BHP przy pracy zdalnej, które mówią o tym, jakich czynności nie można wykonywać w tym trybie. Chodzi m.in. o prace:

 • szczególnie niebezpieczne;
 • podczas których może nastąpić przekroczenie dopuszczalnych norm czynników fizycznych;
 • z czynnikami chemicznymi lub biologicznymi mogącymi stwarzać zagrożenie;
 • w wyniku których następuje intensywne brudzenie.

BHP PRACA ZDALNA I OBOWIĄZKI PRACODAWCY – O CZYM MUSI PAMIĘTAĆ?

Pracodawca jest zobowiązany m.in. do zapewnienia pracownikowi zdalnemu materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do pracy zdalnej.

Ustawa przewiduje także możliwość używania przez pracownika prywatnych narzędzi pracy (np. komputera) w przypadku, w którym obie strony stosunku pracy tak ustalą, pod warunkiem że prywatne urządzenia techniczne i inne narzędzia pracy wykorzystywane przez pracownika do pracy będą zapewniały bezpieczeństwo pracy. W takim przypadku pracownikowi będzie przysługiwał ekwiwalent pieniężny w wysokości ustalonej z pracodawcą.

PRACA ZDALNA A BHP I POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA PRACODAWCY

 • Zapewnienie instalacji, serwisu, konserwacji narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do pracy zdalnej lub pokrycia niezbędnych kosztów związanych z instalacją, serwisem, eksploatacją i konserwacją narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do pracy zdalnej, a także kosztów energii elektrycznej oraz niezbędnych usług telekomunikacyjnych.
 • Pokrycie innych kosztów bezpośrednio związanych z wykonywaniem pracy zdalnej, jeśli taki obowiązek zostanie określony w porozumieniu (zawartym ze związkami zawodowymi) lub regulaminie (bądź w przypadku braku porozumienia lub regulaminu – w wydanym poleceniu albo porozumieniu zawartym z pracownikiem).
 • Zapewnienie pracownikowi zdalnemu niezbędnych do wykonywania tej pracy szkoleń i pomocy technicznej.
 • Umożliwienie pracownikowi zdalnemu przebywania na terenie zakładu pracy, kontaktowania się z innymi pracownikami i korzystania z pomieszczeń i urządzeń pracodawcy, z zakładowych obiektów socjalnych i prowadzonej działalności socjalnej (na zasadach przyjętych dla ogółu pracowników).

PRACA ZDALNA A SZKOLENIE BHP – W CZYM MOŻE POMÓC EHS CONSULTING?

Pomagamy w opracowaniu:

Prowadzimy szkolenia wstępne i okresowe BHP dla pracowników zdalnych, które odbywają się w formie ,,live” połączenie na platformie Microsoft Teams lub Clickmeeting, w przypadku szkoleń okresowych – w formie e-learningu na naszej platformie szkoleniowej. Skorzystaj z profesjonalnej obsługi BHP w Warszawie i online, a BHP pracy zdalnej nie będzie miało przed Tobą żadnych tajemnic!

Jaki jest koszt współpracy w zakresie pracy zdalnej?

Koszt opracowania oceny ryzyka zawodowego dla pracy zdalnej i informacji BHP dotyczących wykonywania pracy zdalnej jest zależny od:

 • oczekiwań Klienta co do formy opracowania (nasz standard dokumentów lub format dostarczony od Klienta).

Co uwzględnia cena?

Cena kształtuje się od 300,00 zł netto (+23% VAT) za dokument w górę i uwzględnia:

 • opracowanie dokumentu zgodnie z przyjętymi założeniami i po konsultacjach z Klientem,
 • możliwość dokonania korekty dokumentów, po zgłoszonych przez Klienta uwagach i dalsze konsultacje po wdrożeniu dokumentu.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów