• Dokumentacja BHP

Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się/ zastanawiałaś się ile dokumentów liczy Twoja firma? 10, 100, 1000 czy więcej? Jak wiele z nich uwzględnia obowiązujące wymogi prawne? Czy zawarte zapisy znajdują odzwierciedlenie w praktyce?

Podobne pytania możemy zadać w przypadku opracowania dokumentów określających standardy bezpieczeństwa pracy.

Zdajemy sobie sprawę, że to nie ,,papier” poprawi bezpieczeństwo pracy w firmie, a wdrożenie wymaganych zasad w praktyce.

Natomiast w wielu przypadkach powinniśmy zadbać o właściwe sporządzenie i udokumentowanie procedur, instrukcji, regulaminów. Jak więc powinna wyglądać obowiązkowa dokumentacja BHP w firmie? O tym w dalszej części.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Dokumentacja BHP w firmie – jak powinna wyglądać?

Czy istnieją różnice między dokumentacją BHP w małej firmie a dokumentacją BHP w dużej organizacji?

Poniżej znajdziesz kilka przydatnych informacji o obowiązkowej dokumentacji BHP.

1. Ocena Ryzyka Zawodowego

Czy wiesz, że pracodawca ma obowiązek oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące na stanowiskach pracy, a także poinformować o nim pracowników?

Dodatkowo po dokonaniu oceny należy stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko zawodowe.

Wiedz, że za ocenę ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w firmie odpowiedzialny jest pracodawca. Nie ma on jednak obowiązku wykonywania osobiście oceny ryzyka zawodowego. Wskazane jest, aby osoby zajmujące się oceną ryzyka:

 • znały i rozumiały zasady oceny ryzyka zawodowego,
 • miały wiedzę niezbędną do identyfikowania zagrożeń na ocenianych stanowiskach,
 • znały zasady stosowania środków ochrony zapobiegających zagrożeniom,
 • potrafiły ocenić szkodliwe następstwa występujących zagrożeń.

Jeśli potrzebujesz doradztwa w zakresie opracowania i udokumentowania przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego – skontaktuj się z EHS Consulting.

2. Instrukcje BHP

Zgodnie z Art. 209(2). § 1 Kodeksu pracy: ,,W przypadku możliwości wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia pracodawca jest obowiązany: 2) niezwłocznie dostarczyć pracownikom instrukcje umożliwiające, w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia, przerwanie pracy i oddalenie się z miejsca zagrożenia w miejsce bezpieczne.” Właściwe prowadzenie dokumentacji BHP powinno zatem opierać się na przygotowaniu procedur w sytuacjach zwyczajnych, ale także właściwego zaplanowania reagowania na awarie i stany nadzwyczajne jak: pożar, wybuch itd. Nawet w przypadku dokumentacji BHP w małej firmie, należy pamiętać o instrukcjach stanowiskowych. Zgodnie z Art. 237(4) § 2 Kodeksu pracy: ,,Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.” Instrukcje powinny być adekwatne do specyfiki prowadzonych prac i rodzaju działalności danego przedsiębiorstwa. Tylko w przypadku instrukcji przygotowanych wewnątrz organizacji, jesteśmy w stanie lepiej zarządzać bezpieczeństwem podczas poszczególnych procesów pracy.

3. Dokumentacja szkoleniowa BHP dla firm w Warszawie

W trakcie trwania zatrudnienia pracownicy przechodzą różne szkolenia, również w zakresie bezpieczeństwa pracy. Rozpoczynając od szkolenia wstępnego BHP, którego ukończenie jest potwierdzone na karcie szkolenia wstępnego BHP, przechodząc do szkoleń okresowych BHP, po których organizator szkolenia wydaje stosowne zaświadczenie. To są dokumenty ze szkoleń BHP, z którymi spotykamy się najczęściej. Jednak w zależności od organizacji – mogą się różnić. Dokumentacja szkoleniowa BHP może zawierać również zaświadczenia o ukończonym szkoleniu z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, nabycie niezbędnej wiedzy i umiejętności w zakresie ewakuacji i zwalczania pożarów, czy też poświadczać odbycie szkoleń tematycznych np. z zakresu magazynowania i stosowania substancji niebezpiecznych, czy pracy na wysokości.

4. Dokumentacja powypadkowa BHP dla firm w Warszawie

Czy w Twojej firmie miał miejsce wypadek przy pracy, bądź Twój pracownik uległ wypadkowi w drodze do/z pracy?

Obowiązujące przepisy wskazują szereg obowiązków, które powinien wypełnić pracodawca w sytuacji, gdy w jego firmie miał miejsce wypadek przy pracy:

 • udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy,
 • zabezpieczenie miejsca wypadku
 • powołanie zespołu powypadkowego,
 • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku,
 • sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego,
 • sporządzenie statystycznej karty wypadku GUS
 • określenie środków i wniosków profilaktycznych

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany w tym celu przez pracodawcę dwuosobowy zespół powypadkowy. Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego w składzie dwuosobowym, ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy.

Jeśli w Twojej firmie miał miejsce wypadek przy pracy, bądź w drodze do/z pracy – skontaktuj się z nami. Odwiedzimy Twój zakład pracy w Warszawie bądź okolicach, w celu  prawidłowego rozpoczęcia procedury powypadkowej.

Nasza współpraca nie kończy się jedynie na sporządzeniu protokołu powypadkowego. W celu zapewnienia wysokich standardów bezpieczeństwa w Twojej firmie, ciągłego doskonalenia i podnoszenia kultury bezpieczeństwa – podpowiemy jakie działania prewencyjne zastosować.

5. Dokumentacja związana ze stosowaniem substancji niebezpiecznych

Użytkownikiem substancji chemicznych jest każdy z nas. Jednak w przypadku stosowania substancji niebezpiecznych w firmie (niezależnie od tego, czy środek jest kupowany na potrzeby własne, np. do sprzątania, czy na cele produkcyjne) mamy obowiązek pozyskania od producenta karty charakterystyki* substancji. Informacje od producenta danej substancji chemicznej (m.in. dotyczące postępowania w przypadku pożaru; postępowania w przypadku niezamierzonego uwolnienia do środowiska; postępowania z substancją/preparatem i jej/jego magazynowanie; kontrola narażenia/środki ochrony indywidualnej; postępowania z odpadami; informacje o transporcie) przekładają się bezpośrednio na szereg naszych obowiązków jako użytkowników. Jeżeli w Twojej firmie są stosowanie substancje chemiczne i potrzebujesz doradztwa w zakresie bezpiecznego ich stosowania, magazynowania, transportowania – skontaktuj się z nami.

Dokumentacja BHP – Warszawa

Pomożemy wdrożyć sprawnie działające procedury w zakresie bezpiecznego stosowania substancji chemicznych, przygotuję ocenę ryzyka zawodowego w obszarze czynników chemicznych, a także przeszkolę Twoich pracowników.

*Karty charakterystyki są dokumentami wystawianymi przed producentów substancji chemicznych, które zostały zaklasyfikowane jako substancje niebezpieczne. Obowiązek wystawienia karty charakterystyki oraz przekazania jej wraz z substancją wszystkim dystrybutorom i użytkownikom substancji wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 1907/2008, zwanego w skrócie REACH. Rozporządzenie określa w jakich przypadkach należy opracować kartę i co powinno się na niej znajdować. Ważna jest świadomość, że karty charakterystyki dotyczą tylko i wyłącznie substancji niebezpiecznych, a nie w ogóle wszystkich substancji chemicznych. Dlatego w przypadku substancji innych niż niebezpieczne producent nie musi wystawiać karty charakterystyki, a użytkownicy substancji nie mogą tego wymagań.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!