Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – co ile lat należy ją przeprowadzić?

Aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego – co ile lat należy ją przeprowadzić?

Niebezpieczeństwo pożaru w miejscach publicznych i prywatnych jest realne i wymaga stałej uwagi. Jednak czy często aktualizujemy nasze instrukcje bezpieczeństwa pożarowego? Okazuje się, że regularne przeglądy i aktualizacje są kluczowe dla zachowania skuteczności tych procedur. W naszym najnowszym artykule blogowym zastanowimy się nad pytaniem: co ile lat należy przeprowadzać aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego?

Stadium przypadku – aktualizacja instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

„W trakcie czynności stwierdzono, że przedstawiona Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektu z roku 2001 nie została poddana aktualizacji”. 

„Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego została oparta o założenia projektowe a nie o stan faktyczny. Spowodowało to, że nie uwzględniono takich elementów jak konieczność uzupełniania paliwa, czy też wyznaczenia stref zagrożenia wybuchem, na co wskazywało magazynowanie półproduktów o temperaturze zapłonu poniżej 55 °C.” 

„Podczas czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w budynku kina stwierdzono brak aktualizacji instrukcji bezpieczeństwa pożarowego”. 

Jak ilustrują powyższe przykłady z raportów inspekcji oraz orzeczeń sądowych, Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest kluczowym elementem w funkcjonowaniu każdej firmy. Nieposiadanie takiej instrukcji lub zaniedbanie jej aktualizacji może prowadzić do nieprzyjemnych konsekwencji. 

Jak często należy przeprowadzać aktualizację IBP? 

 • Co najmniej raz na 2 lata. 
 • Po zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. 

Czym jest zmiana a czym poprawa warunków przeciwpożarowych?  

Zmiana warunków przeciwpożarowych odnosi się do wszelkich modyfikacji, które wpływają na warunki ochrony przeciwpożarowej, bez względu na to, czy prowadzą do ich polepszenia, pogorszenia lub pozostawienia ich bez zmian. 

Natomiast poprawa warunków przeciwpożarowych to celowa działalność mająca zadanie ulepszenie istniejących warunków, zwiększenie skuteczności środków bezpieczeństwa oraz minimalizację ryzyka pożaru lub jego skutków. Poprawa warunków ppoż może obejmować instalację nowych systemów bezpieczeństwa, zastosowanie bardziej zaawansowanych technologii, wprowadzenie bardziej rygorystycznych procedur czy też modernizację istniejących środków ochrony. 

Przeczytaj także: instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – kiedy jest wymagana?

Co jest zmianą sposobu użytkowania? 

Zgodnie z art., 71 Prawa budowlanego zmiana sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego to:

 • podjęcie albo zaprzestanie w obiekcie budowlanym lub jego części takiej działalności, która zmienia warunki: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne, ochrony środowiska bądź wielkość lub układ obciążeń; 
 • podjęcie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności zaliczanej do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Przykłady działalności w budynku, które obligują do aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego 

Warunki użytkowania budynków i obiektów mogą ulegać zmianom w czasie. Nowe technologie, zmiany w procesach produkcyjnych czy nawet zmiana sposobu użytkowania danego obiektu mogą wpłynąć na ryzyko pożarowe. Aktualizacja instrukcji pozwala na dostosowanie procedur bezpieczeństwa do aktualnych warunków i zagrożeń. Poniżej wypisane są to przykłady, które przyczyniają się do faktu wcześniejszej aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Należy pamiętać, że każdą zmianę przeciwpożarową obiektu traktuję się indywidualnie. Przepisy się nie odnoszą do poprawy warunków ppoż. a jedynie mówią o zmianie warunków ochrony ppoż. 

Bezpieczeństwo pożarowe 

 • Aktualizacja systemu sygnalizacji pożarowej. 
 • Instalacja drzwi i ścian oddzielających ogniowo. 
 • Zmiana materiałów budowlanych na bardziej ognioodporne. 
 • Dodanie czy usunięcie źródeł potencjalnych zapalników. 

Powodziowe 

 • Podniesienie poziomu piwnic lub pomieszczeń narażonych na zalanie. 
 • Instalacja systemów odwodnienia terenu wokół obiektu. 
 • Zmiana lub modernizacja systemów pompowania wody deszczowej. 

Pracy

 • Zmiana harmonogramu pracy zespołów lub zmian pracy. 
 • Wprowadzenie nowych procedur bezpieczeństwa dla pracowników. 
 • Zmiana organizacji przestrzeni roboczej dla poprawy ergonomii. 

Zdrowotne 

 • Aktualizacja systemów wentylacji w celu poprawy jakości powietrza wewnątrz obiektu. 
 • Usunięcie substancji toksycznych lub szkodliwych z miejsc pracy. 
 • Modernizacja infrastruktury sanitarno-higienicznej, np. w szpitalach lub placówkach opieki zdrowotnej. 

Higieniczno-sanitarne

 • Instalacja nowych urządzeń do dezynfekcji powierzchni. 
 • Modernizacja systemów kanalizacyjnych i odprowadzania ścieków. 
 • Zmiana materiałów wykończeniowych na łatwiejsze do czyszczenia i dezynfekcji. 

Ochrony środowiska 

 • Wprowadzenie systemów odzyskiwania i ponownego wykorzystywania energii. 
 • Montaż urządzeń do recyklingu i segregacji odpadów. 
 • Zastosowanie ekologicznych materiałów budowlanych i wykończeniowych. 

Wielkość lub układ obciążeń

 • Dodanie nowych konstrukcji nośnych w celu zwiększenia nośności. 
 • Przebudowa konstrukcji wewnętrznych w celu optymalizacji rozkładu obciążeń. 
 • Usunięcie niepotrzebnych przegród w celu poprawy przepływu i dystrybucji obciążeń. 

PytanieData sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego jest do końca kwietnia. Czy zasadnym jest jej wtedy aktualizowanie, jeśli pod koniec roku planowany jest remont obiektu (modernizacja pomieszczeń – usunięcie niektórych ścian)?  

Odpowiedź: Z powyżej przytoczonych przepisów prawa jednoznacznie brzmi, że instrukcje bezpieczeństwa pożarowego aktualizujemy co najmniej raz na 2 lata, a także po takich zmianach sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej. Jeśli aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego zostanie opóźniona, czyli po zakończeniu remontów i przekroczy ustalony minimalny termin, będzie to sprzeczne z przepisami.  

Dlaczego warto przeprowadzać aktualizację instrukcji bezpieczeństwa pożarowego? 

Aktualizacja IBP to przede wszystkim ochrona życia i mienia. Aktualizacja pozwala na identyfikację nowych zagrożeń oraz wprowadzenie środków zapobiegawczych, co przyczynia się do minimalizacji ryzyka pożarowego i ograniczenia szkód w przypadku ewentualnego pożaru. Ponadto aktualizacja IBP przyczyni się do zapewnienia skutecznej reakcji w przypadku zagrożenia. Pamiętajmy, że dokument zawiera klarowne i aktualne procedury postępowania w przypadku wybuchu pożaru lub innego zagrożenia pożarowego. Regularna aktualizacja zapewnia, że pracownicy oraz użytkownicy obiektu są świadomi procedur bezpieczeństwa i potrafią odpowiednio zareagować w przypadku zagrożenia, co może uratować życie i minimalizować straty materialne. Ponadto każdy pracodawca, który dokona aktualizacji IBP wywiązuję się ze swoich obowiązków nałażonych z tytułu BHP i ppoż. Przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej mogą się zmieniać w czasie, aby pozostać zgodnym z obowiązującymi przepisami prawnymi. Brak aktualności może skutkować naruszeniami prawnymi i karą finansową dla właściciela lub zarządcy obiektu. Dlatego warto współpracować z profesjonalną firmą oferującą usługi BHP w Warszawie i innych miastach.

Podsumowanie  

Instrukcja BHP nie jest jedynie dokumentem formalnym, lecz praktycznym narzędziem mającym na celu ochronę życia i mienia. Dlatego też jej regularna aktualizacja oraz znajomość przez wszystkich pracowników i użytkowników obiektu są kluczowe dla skutecznej reakcji w przypadku zagrożenia pożarowego. 

Podstawa prawna:  

 1. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego [Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719]. 
 2. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 marca 2023 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo budowlane [Dz.U. 2023 poz. 682].

Źródła: 

 1. Decyzja nr PZ.0230.42.2012 Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Zgorzelcu z dnia 24 października 2012 r. 
 2. Wyrok Sądu Rejonowego w Bełchatowie z dnia 22 listopada 2020 roku w sprawie II K 867/18.
 3. II OSK 1829/09 – Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego

Podobne wpisy