Jadalnia, a stołówka w miejscu pracy

Jadalnia, a stołówka w miejscu pracy

Stołówki i jadalnie w miejscu pracy to dwa różne pojęcia, choć ich funkcja jest podobna – umożliwienie pracownikom spożywania posiłków w trakcie pracy. Istnieją jednak pewne różnice między nimi:

 • Stołówka – jest to pomieszczenie, w którym posiłki przede wszystkim są przygotowywane
  i wydawane do jedzenia, a następnie spożywane (przepisy BHP dotyczące jadalni, nie mają zastosowania do stołówek).
 • Jadalnia – jest to pomieszczenie w miejscu pracy, przeznaczone na spożywanie posiłków.

Rozporządzenie w zakresie zapewniania pomieszczenia w firmie do spożywania posiłków

Zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie ogólnych przepisów BHP – Pracodawca zatrudniający powyżej dwudziestu pracowników na jednej zmianie powinien zapewnić pomieszczenie do spożywania posiłków, z wyjątkiem zakładów pracy, w których wykonywane są prace wyłącznie o charakterze biurowym.

W przypadku gdy pracownicy narażeni są na kontakt ze szkodliwymi środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi, materiałami biologicznie zakaźnymi albo przy pracach szczególnie brudzących, należy zapewnić im jadalnie nawet wtedy, gdy poziom zatrudnienia nie osiąga 20 pracowników.

Zgodnie z § 30 załącznika nr 3 Rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy wyróżnia się jadalnie:

 • typ I – jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych,
 • typ II – jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków własnych i wydawania napojów,
 • typ III – jadalnia z zapleczem – przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych, przy czym jest dopuszczalne łączenie jadalni typu II i III.

Jadalnia przeznaczona do spożywania posiłków profilaktycznych powinna składać się z dwóch części:

 • jadalni właściwej i zaplecza do przygotowywania posiłków
 • węzła sanitarnego dla konsumentów oraz szatni dla pracowników obsługi.

Wymogi jakie muszą spełniać poszczególne jadalnie

Jadalnia typu I

W pomieszczeniu jadalni typu I powinno przypadać co najmniej 1,1 m2 powierzchni na każdego
z pracowników jednocześnie spożywających posiłek. Powierzchnia jadalni nie powinna być jednak mniejsza niż 8 m2.

Jadalnia typu II

Powinna składać się z dwóch części:

 • jadalni właściwej odpowiadającej wymaganiom jadalni typu I
 • pomieszczeń do przygotowywania, wydawania napojów i zmywania naczyń stołowych.

Jadalnia typu III

 • powinna odpowiadać wymaganiom określonym dla jadalni typu II oraz
 • powinna posiadać węzeł sanitarny dla konsumentów i węzeł sanitarny z szatnią dla pracowników obsługi.

Zdobądź również wartościowe informacje na temat: Temperatura w miejscu pracy – pierwsza pomoc.

Kompleksowo i profesjonalnie z ehs consulting

Inne wymogi:

 • dla każdego pracownika spożywającego posiłek w jadalni należy zapewnić indywidualne miejsce siedzące przy stole
 • jadalnia powinna być wyposażona w umywalki w ilości nie mniejszej niż jedna umywalka na dwadzieścia miejsc siedzących w jadalni, lecz nie mniej niż jedna umywalka
 • przy każdej umywalce powinny znajdować się ręczniki jednorazowe lub powinna być zainstalowana suszarka do rąk
 • w jadalni powinny być zainstalowane urządzenia do podgrzewania przez pracownika posiłku własnego oraz zlewozmywaki dwukomorowe w ilości jeden zlewozmywak na dwadzieścia miejsc w jadalni, ale nie mniej niż jeden zlewozmywak
 • w jadalniach typu I i II lub przy nich powinny znajdować się indywidualne zamykane szafki przeznaczone do przechowywania w higienicznych warunkach własnego posiłku pracownika
 • dla pracowników zatrudnionych przy wykonywaniu prac w kontakcie z materiałami zakaźnymi lub trującymi powinny być urządzone oddzielnie jadalnie niedostępne dla innych pracowników. Jadalnie, takie powinny być oddzielone od pomieszczeń pracy pomieszczeniem izolującym,
  w którym należy urządzić miejsca do pozostawiania odzieży ochronnej oraz zainstalować umywalki z ciepłą bieżącą wodą.
 • w pomieszczeniu jadalni należy zapewnić przynajmniej 2-krotną wymianę powietrza w ciągu godziny
 • w jadalni należy umieścić w widocznych miejscach napisy lub znaki informujące o zakazie palenia tytoniu
 • podłogi i ściany jadalni należy wykonać z materiałów łatwych do utrzymania w czystości. Ściany do 2m wysokości należy pokryć materiałem nienasiąkliwym, gładkim i odpornym na działanie wilgoci
 • pomieszczenie jadalni powinno być ogrzewane, oświetlone i wentylowane zgodnie
  z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami

Jeśli masz pytania dotyczące zorganizowania w odpowiedni sposób jadalni lub stołówki – zapraszamy do kontaktu. Wspólnie opracujemy instrukcję BHP i wytyczne dla Twojej firmy.

Podobne wpisy