Doświadczenie i wiedza

Audyt PPOŻ. i ocena bezpieczeństwa pożarowego budynku

Jesteś zainteresowany/zainteresowana audytem PPOŻ.?

Zgodnie z Ustawą Kodeks pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a także zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.
Celem audytu jest weryfikacja spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej dla danego obiektu. W ramach przeprowadzanej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego, sprawdzeniu podlega:

 • organizacja ochrony ppoż.
 • warunki ewakuacji,
 • wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy,
 • stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej,
 • magazynowanie i składowanie materiałów, w tym niebezpiecznych pożarowo,
 • drogi pożarowe i dojazdy do budynków,
 • prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Zdecydowanie, ekspert z zakresu ochrony przeciwpożarowej wskaże na kluczowe aspekty w zakresie bezpieczeństwa pożarowego obiektu, dzięki czemu możesz uniknąć negatywnych konsekwencji lub zbędnych wydatków.

Audyt w zakresie ochrony przeciwpożarowej warto przeprowadzić w szczególności, gdy oddajesz do użytkowania nowy obiekt lub planujesz w znacznym stopniu jego modernizację. Okresowe audyty ppoż. są również wskazane w normalnym trybie użytkowania obiektu. Dzięki wskazówkom specjalisty ds. ppoż. uzupełnisz np. brakujący podręczny sprzęt gaśniczy.

Czas trwania audytu i jego zakres w dużej mierze jest uzależniony od wielkości obiektu, rodzaju prowadzonej działalności, a także Twoich oczekiwań (np. przeprowadzenie audytu przed wizytą ubezpieczyciela)

Koszt audytu PPOŻ. jest uzależniony od:

 • lokalizacji i specyfiki Twojego obiektu,
 • przeznaczenia, rodzaju prowadzonej działalności w obiekcie,
 • dodatkowych oczekiwań np. sporządzenia raportu w języku angielskim.

Nasze wynagrodzenie przedstawione w ofercie uwzględnia:

 • dojazd do wskazanej lokalizacji,
 • czas wizyty, a także czas opracowania raportu po audycie,
 • dalsze konsultacje po audycie.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Zdecydowanie najbardziej rzetelna i profesjonalna obsługa z zakresu bhp i ppoż. Ogromna wiedza i zespół doświadczonych inspektorów , szkolenia i obsługa na najwyższym poziomie.

Żaneta

Krzton

Szkolenia przeprowadzone sprawnie, merytorycznie i w przyjaznej atmosferze. Komunikacja z Panią Agnieszką, odpowiedzi na pytania i ustosunkowanie się do próśb podczas przeprowadzania szkolenia, na wysokim poziomie, bez opowiadania niepotrzebnych informacji.

Konrad

Wisowski

Polecam firmę EHS Consulting w zakresie BHP. Pani Agnieszka, to osoba kompetentna, profesjonalna z dużą merytoryczną wiedzą.
Współpraca z panią Agnieszką to czysta przyjemność.

Bogusław

Tański

KTO JEST ODPOWIEDZIALNY ZA AUDYT PPOŻ.?

Za audyt PPOŻ. odpowiada właściciel budynku lub terenu, jego zarządca albo użytkownik, w zależności od tego, jak stanowi zawarta umowa. (Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Ochronie przeciwpożarowej).

CO UWZGLĘDNIA AUDYT PPOŻ.?

Audyt PPOŻ. uwzględnia:

 • organizację ochrony ppoż
 • warunki ewakuacji
 • wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy
 • stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej
 • magazynowanie i składowanie materiałów, w tym niebezpiecznych pożarowo
 • drogi pożarowe i dojazdy do budynków
 • prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

CO DAJE AUDYT PPOŻ.?

Audyt PPOŻ ma na celu sprawdzenie wymagań pod względem ochrony przeciwpożarowej przewidzianych w danym obiekcie. Uwzględnia on analizę stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku (wyposażenie w sprzęt i instalacje przeciwpożarowe, warunki ewakuacji oraz możliwość prowadzenia akcji ratowniczo – gaśniczej).

Audyt PPOŻ pozwala wykazać i wyeliminować ewentualne niezgodności, mogące skutkować konsekwencjami nakładanymi przez organy kontroli.

 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem opracowywanym w oparciu
o materiały udostępnione przez klienta, wizję lokalną obiektu i w oparciu o obecne przepisy przeciwpożarowe.

Jej celem jest:

 • ustalenie zasad ochrony przeciwpożarowej w zakładzie pracy
 • zapoznanie pracowników ze stanem zagrożenia pożarowego
 • określenie zasad, zadań i obowiązków w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego, a także sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia.

Z CZEGO SKŁADA SIĘ INSTRUKCJA?

Instrukcja składa się z:

 • części opisowej
 • części graficznej (rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych, planu ewakuacji, planu usytuowania obiektu lub obiektów)
 • załączników takich jak np. oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z instrukcją, karty charakterystyki substancji niebezpiecznych i innych wymagań.

CO POWINNA ZAWIERAĆ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?

Zawartość Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego reguluje Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów

 • 6
 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego, zawierającą:

(…)

3) sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia;

4) sposoby zabezpieczenia prac niebezpiecznych pod względem pożarowym, jeżeli takie prace są przewidywane;

5) warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania;

6) sposoby zapoznania użytkowników obiektu, w tym zatrudnionych pracowników,
z przepisami przeciwpożarowymi oraz treścią przedmiotowej instrukcji;

7) zadania i obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej dla osób będących ich stałymi użytkownikami;

(…)

9) wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcji.

KTO MOŻE SPORZĄDZIĆ INSTRUKCJĘ BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO?

Instrukcję bezpieczeństwa pożarowego mogą sporządzić osoby, które:

 • posiadają tytuł inżyniera bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł zawodowy inżyniera pożarnictwa
 • posiadają tytuł specjalisty ochrony ppoż. i posiadają wyższe wykształcenie
 • uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inż. pożarnictwa
 • posiadają tytuł zawodowy technika pożarnictwa
 • posiadają tytuł inspektora ochrony ppoż. i posiadają co najmniej wykształcenie średnie
 • uzyskały uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu technika pożarnictwa.

Skontaktuj się z EHS Consulting i dowiedz się więcej – świadczymy kompleksową obsługę BHP.


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666