• Przegląd i konserwacja gaśnic

Gaśnica – jest to urządzenie przenośne lub przewoźne spełniające normę PN-EN 3. Służy do gaszenia pożaru.

Według normy gaśnica musi mieć kolor czerwony i minimalną ilość środka gaśniczego równą 1kg. Norma ta określa również także zakres temperatur stosowania, minimalny czas działania oraz minimalną skuteczność gaśniczą. Należy zwrócić również uwagę na minimalną ilość środka gaśniczego.

Czy wiesz kiedy wymagany jest ich przegląd i konserwacja?

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Gaśnica – czy wiesz na co zwrócić uwagę przy doborze podręcznego sprzętu gaśniczego?

Jedna jednostka masy środka gaśniczego 2kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicy, przypada na:

  • na każde 100 m2 powierzchni strefy pożarowej w budynku, niechronionej stałym urządzeniem gaśniczym;

– zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZLI, ZLII, ZLIII, ZLV, produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego powyżej 500MJ/m2;

– zawierającej pomieszczenie zagrożone wybuchem.

  • na każde 300 m2 powierzchni strefy pożarowej nie wymienionej w pkt. 1, z wyjątkiem zakwalifikowanej do kategorii ZL IV.

Zgodnie z § 3 rozporządzenia MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów:

  • gaśnice powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów;
  • przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

Biorąc powyższe regulacje pod uwagę, wykonywanie przeglądów co najmniej raz w roku to absolutne minimum!

Częstsze wykonywanie przeglądów gaśnic może być wykonywane w sytuacji większego ryzyka pożaru, np. w zakładach chemicznych – przy stosowaniu substancji chemicznych o właściwościach łatwopalnych i wybuchowych.

Posiadasz podręczny sprzęt gaśniczy w swojej firmie?


Masz na uwadze bezpieczeństwo użytkowników obiektu?


Dokonaj przeglądu gaśnic z naszą pomocą: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!