• Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego (PPOŻ.)

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 10 kwietnia 2010 r.:

“Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektu bądź ich części stanowiących oddzielne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego…”

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Co musi zawierać instrukcja?

 • warunki ochrony przeciwpożarowej,
 • określenie wyposażenia w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz sposoby poddawania ich przeglądom i konserwacji,
 • sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia,
 • sposoby zabezpieczania prac niebezpiecznych pod względem pożarowym,
 • warunki i organizację ewakuacji ludzi oraz praktyczne sposoby ich sprawdzania,
 • sposoby zapoznania użytkowników obiektu z przepisami przeciwpożarowymi oraz instrukcją,
 • zadania i obowiązki stałych użytkowników budynku w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • plany obiektu, uwzględniające usytuowanie i teren przyległy,
 • wskazanie osób lub podmiotów opracowujących instrukcję.

Instrukcja jest przekazywana do właściwego miejskiego (lub powiatowego) komendanta PSP, w celu późniejszego wykorzystywania. Instrukcja może być również przekazana w formie elektronicznej.

Kiedy aktualizować instrukcję?

IBP jest poddawana okresowej aktualizacji – co najmniej raz na 2 lata, a także po zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony przeciwpożarowej.

Kiedy instrukcja nie jest wymagana?

Instrukcja nie jest wymagana dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:

 • kubatura brutto budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3,
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3,
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.

Gdzie powinna znajdować się IBP?

IBP powinna znajdować się w miejscach dostępnych dla ekip ratowniczych.

Kto może sporządzić IBP?

Dokument może być sporządzony tylko przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami, tzn.

 • posiadające średnie wykształcenie i ukończone szkolenie inspektorów w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • techników pożarnictwa,
 • wykształcenie wyższe i ukończone szkolenie PPOŻ na specjalistę ochrony przeciwpożarowej,
 • inżynierów bezpieczeństwa pożarowego.

Potrzebujesz wsparcia w opracowaniu Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego? Skontaktuj się z nami!

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!