Doświadczenie i wiedza

Szkolenia okresowe BHP

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniami okresowymi BHP?

Kiedy myślimy o BHP, najczęściej pojawiającym się pierwszym skojarzeniem jest szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadzane tuż po podpisaniu umowy, ale jeszcze przed rozpoczęciem wykonywania zadań z niej wynikających. Bez wątpienia szkolenia okresowe BHP są niezwykle istotne z uwagi na uświadamianie pracowników o ewentualnych zagrożeniach wynikających z objęcia danego stanowiska, a także radzenia sobie w sytuacji, gdy pojawią się wszelkie niedogodności takie jak np. pożar lub wypadek.

Z kodeksu pracy (Art. 94, pkt 4) wynika, że pracodawca ma obowiązek przeprowadzić szkolenie w tej dziedzinie, a także to w jego zakresie leży zapewnienie swojej kadrze bezpiecznych warunków pracy. Poza aspektami technicznymi kluczową rolę odgrywa również znajomość zasad BHP, z których wiedza przekazywana jest właśnie podczas szkoleń okresowych i wstępnych.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Szkolenie okresowe BHP musi zostać przeprowadzone, a obowiązek ten wynika z ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Mówi o tym Kodeks pracy, a dokładnie § 2 art. 237(3): ,,pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie”. Dotyczy to każdej osoby, zatrudnionej w ramach umowy o pracę.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, aby utrzymać ważność szkolenia okresowego BHP, należy je powtarzać co rok, 3, 5 lub 6 lat – w zależności od rodzaju obejmowanego stanowiska. Chcesz poznać więcej szczegółów? Kliknij poniżej „Więcej informacji”.

Możliwości przeprowadzenia szkoleń okresowych jest kilka, natomiast to którą z nich możemy wybrać, zależy w dużej mierze od specyfiki wykonywanej pracy. Najczęściej odbywają się one w formie instruktażu, kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego, dzięki temu szkolenie okresowe BHP w czasie pandemii mogło się odbywać w bezpiecznych warunkach.

Dokumentacja szkolenia okresowego BHP potwierdzająca jego ukończenie z pozytywnym wynikiem najczęściej ma formę zaświadczenia wydanego przez organizatora odpowiadającego za szkolenie.

Koszt szkolenia BHP jest zależny w dużej mierze od następujących czynników:

 • formy szkolenia – online czy stacjonarnie (w siedzibie Klienta), cena szkoleń w formie e-learning jest z reguły niższa,
 • liczebności grupy – w przypadku dużych grup, kwota za 1 uczestnika jest co do zasady niższa,
 • użytego sprzętu podczas szkolenia – w przypadku zastosowania VR  lub sprzętu ppoż. – trenażer do wywołania ognia oraz podręczny sprzęt gaśniczy – cena szkolenia będzie wtedy wyższa.

Cena szkolenia BHP uwzględnia:

 • przeprowadzenie samego szkolenia – stacjonarnie lub w formie online,
 • dojazd do Twojej firmy – w przypadku szkoleń stacjonarnych,
 • materiały dla uczestników,
 • możliwość konsultacji po szkoleniu,
 • wystawienie odpowiedniego zaświadczenia po szkoleniu.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Bardzo duża wiedza z BHP oraz profesjonalne podejście do klienta. Szczerze polecam!

Hubert

Ciszewski

Health and safety training, provided by Agnieszka Kuźmicka, was effective and full of useful and necessary information. I highly recommend EHS Consulting!

Maryna

Sypko

Świetny fachowiec. Z dziedziny BHP nie ma dla Agnieszki pytań, które zostawia bez podpowiedzi. Pełen profesjonalizm

Irmina

Wrzosek-Morawska

OKRESOWE SZKOLENIE BHP W WARSZAWIE – DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW

Jeśli wciąż zastanawiasz się, czy szkolenie okresowe BHP dla pracodawców i pracowników to konieczność, musisz wiedzieć, że istnieją pewne zasady, których bezwzględnie należy przestrzegać

Pierwsze szkolenia okresowe BHP dla pracodawców

Jesteś pracodawcą lub pełnisz funkcję osoby kierującej na innym stanowisku? Twoje pierwsze szkolenie okresowe BHP masz obowiązek przejść w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy.

Pierwsze szkolenie okresowe BHP dla pracowników

Osoby zatrudnione na innych stanowiskach np. zaliczanych do inżynieryjno-technicznych bądź robotniczych – muszą przejść szkolenie okresowe BHP w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy.

SZKOLENIA OKRESOWE BHP – CO ILE DLA DANEGO RODZAJU STANOWISKA?

Bardzo ważne jest, aby przestrzegać częstotliwości przeprowadzania okresowych szkoleń BHP. Co ile w takim razie powinniśmy je organizować? Jak już wiesz, wynika to z rodzaju stanowiska, które obejmuje dana osoba, a także obowiązków, jakie leżą w jej zakresie.

 • Stanowiska robotnicze – szkolenie okresowe BHP przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, natomiast na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Szkolenie okresowe BHP powinno być przeprowadzone w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i mają obowiązek w nim uczestniczyć:

 • osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami: kierownicy, mistrzowie, brygadziści – nie rzadziej niż raz na 5 lat;
 • pracownicy inżynieryjno-techniczni, w tym projektanci, konstruktorzy maszyn i innych urządzeń technicznych, technolodzy i organizatorzy produkcji – nie rzadziej niż raz na 5 lat;
 • pracownicy służby BHP i inne osoby wykonujące zadania tej służby – nie rzadziej niż raz na 5 lat;
 • pracownicy administracyjno-biurowi i inni wcześniej nie wymienieni, których charakter pracy związany jest z narażeniem na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych lub niebezpiecznych albo z odpowiedzialnością w zakresie BHP – nie rzadziej niż raz na 6 lat.
Pierwsze szkolenie okresowe bhp

KIEDY NIE TRZEBA PRZEPROWADZAĆ SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP?

Brak ważnego szkolenia okresowego BHP nie jest problemem w przypadku pracowników administracyjno-biurowych zatrudnionych u pracodawcy, który został zakwalifikowany do grupy zawodowej, o kategorii ryzyka nie wyższej niż trzecia. Oprócz tego z udziału w szkoleniu mogą być zwolnione osoby, które przedłożą pracodawcy zaświadczenie o odbyciu w danym okresie wymaganego szkolenia np. u innego pracodawcy. Warunkiem jest zgodność zakresu tematycznego programu szkoleniowego z tym wymaganym na nowym stanowisku.

JAK UZYSKAĆ ZAŚWIADCZENIE SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP?

Po zakończeniu szkolenia okresowego BHP przeprowadzany jest egzamin pod okiem organizatora szkolenia. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku wydawane jest jego uczestnikowi zaświadczenie, które jednocześnie staje się dowodem jego odbycia. Dokument ten powinien być w sposób prawidłowy przechowywany razem z aktami osobowymi osoby zatrudnionej.

SZKOLENIE OKRESOWE BHP – ROZPORZĄDZENIE I WYNIKAJĄCE Z NIEGO OBOWIĄZKI

Obowiązkiem pracodawcy jest zorganizowanie szkolenia okresowego BHP swoim pracownikom w godzinach pracy. Natomiast jeśli z jakiegoś powodu jest to niemożliwe i zostanie ono przeprowadzone poza godzinami pracy, muszą zostać one doliczone zgodnie z przysługującym pracownikowi wynagrodzeniem wraz z dodatkiem za pracę w godzinach nadliczbowych.

Częstotliwość szkoleń wynika bezpośrednio z przepisów, dlatego też pracodawca powinien mieć świadomość, że za nieprzeszkolenie pracownika może zostać nałożona na niego grzywna. 

KTO MOŻE PRZEPROWADZIĆ SZKOLENIE OKRESOWE BHP?

Szkolenie okresowe BHP pracodawców prowadzą jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

Natomiast jeśli pracodawca chciałby sam wykonywać zadania służby BHP w zakładzie, a zarazem zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych – musi posiadać ukończone szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby BHP.

PRZEPISY DOTYCZĄCE KWESTII SZKOLENIOWYCH

Główna grupa odbiorców, o której pomyślimy, planując szkolenie okresowe BHP to pracownicy. Natomiast Art. 207 § 3 kodeksu pracy wskazuje, że pracodawca powinien znać przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy i zasady BHP, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych. Potwierdzenie stanowi również Art. 237(3) § 21 kodeksu pracy, który nakłada obowiązek odbycia szkolenia okresowego BHP dla pracodawców.

okresowe szkolenia bhp warszawa

CO ZAWIERA PROGRAM SZKOLENIA OKRESOWEGO BHP?

W programie szkolenia okresowego BHP (bez względu na dedykowaną grupę odbiorców) powinny zostać zawarte informacje o:

 • szczegółowej tematyce;
 • formie realizacji;
 • czasie trwania szkolenia. 

Jest on opracowany na przez jednostkę szkoleniową na podstawie ramowego programu szkolenia zamieszczonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

POSTAW NA PROFESJONALIZM I WYBIERZ OKRESOWE SZKOLENIA BHP WARSZAWA Z EHS CONSULTING

Wyznajemy zasadę, że szkolenia wstępne i okresowe muszą być najwyższej jakości. Nie idzie to jednak w parze z zawrotną ceną za te usługi. Świadczone usługi BHP i PPOŻ dla pracowników są dostosowane finansowo do każdego portfela. Skontaktuj się z nami i uzgodnij warunki współpracy!

SZKOLENIE OKRESOWE BHP ONLINE – WYGODNIE Z DOWOLNEGO MIEJSCA

Wybierając formę samokształcenia kierowanego – szkolenie BHP okresowe może się odbywać w formie online. Uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia. Materiały szkoleniowe powinny być zgodne z problematyką objętą programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych), a także dostosowane do możliwości uczestnika szkolenia. Każde szkolenie okresowe BHP (również prowadzone online) powinno zostać zakończone egzaminem, który jest przeprowadzany przez organizatora szkolenia.

JAK WYGLĄDAJĄ OKRESOWE SZKOLENIA BHP PRZEPROWADZANE PRZEZ EHS CONSULTING?

W EHS Consulting prowadzone są szkolenia okresowe BHP w Warszawie, okolicach, ale także drogą samokształcenia kierowanego za pośrednictwem Internetu. Natomiast w trakcie szkolenia masz zapewniony stały kontakt ze specjalistą ds. BHP.

W przypadku pojawienia się pytań o szkolenia BHP możliwy jest kontakt za pomocą komunikatora internetowego i tym samym szkolenie online nie odbiega znacząco od szkolenia offline.

Przeprowadzane szkolenia w dziedzinie BHP są prowadzone na podstawie ramowego programu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z dnia 2004.08.18).

ZAKRES MATERIAŁU KOMPLEKSOWYCH SZKOLEŃ OKRESOWYCH BHP

Zapisując się na szkolenie okresowe w EHS Consulting każdy kursant może liczyć na solidną dawkę wiedzy. Dbamy o najwyższą jakość – bo tylko dzięki niej jesteśmy w stanie przekazać wszystkie najważniejsze informacje, które z pewnością pomogą na wypadek różnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych w miejscu pracy np. jak bezpiecznie wykonywać powierzone zadania, a także, w jaki sposób zadbać o ochronę przeciwpożarową. Każde BHP szkolenie okresowe dopasowane jest indywidualnie do danej grupy, a także warunków pracy.

Omawiane zagadnienia to m.in.:

 • zagrożenia na stanowisku pracy;
 • zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku;
 • wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy np. zapewnienie ochrony pracy kobiet i młodocianych.

Zakres tematyczny różni się w zależności od grupy stanowisk pracy.

SZKOLENIE OKRESOWE W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY – TEORIA I PRAKTYKA

Szkolenie okresowe BHP to nie tylko czas na zapoznanie się z obowiązującymi przepisami, ale również okazja do nabycia praktycznych umiejętności. Bo one – obok wiedzy teoretycznej – są również bardzo istotne pod względem bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jesteś zainteresowany okresowym szkoleniem BHP dla Twoich pracowników? A może zatrudniłeś nowego pracownika, który przed podjęciem pracy musi przejść szkolenie wstępne BHP i PPOŻ? Zobacz ofertę! EHS Consulting – obsługa BHP.


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666