Doświadczenie i wiedza

Ocena ryzyka zawodowego

Jesteś zainteresowany/zainteresowana ryzykiem zawodowym?

Na co dzień zarządzając wieloma procesami w organizacji, zapewne musisz podejmować różne decyzje. Z każdą podejmowaną decyzją wiąże się ryzyko.

Czasami ryzyko jest tak małe, a nawet pomijalne, że o nim zapominamy. Niekiedy natomiast nieuwzględnienie określonych czynników może doprowadzić do poważnych konsekwencji. Dlatego też istnieje coś takiego jak ocena ryzyka zawodowego BHP. Na czym polega? Jak wygląda analiza ryzyka zawodowego?


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Zgodnie z Art. 226 Kodeksu pracy
Pracodawca:

1) ocenia i dokumentuje ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosuje niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko;
2) informuje pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

Dodatkowo wynik oceny ryzyka zawodowego może mieć wpływ na inne obowiązki pracodawcy m.in. konieczność przeprowadzenia szkoleń okresowych dla pracowników zatrudnionych na stanowisku administracyjno-biurowym (Art. 237(3) § 22 Kodeksu pracy).
Ocena ryzyka zawodowego jest dokumentem, który powinien zostać opracowany zespołowo, szczególnie przez osoby, które mają wiedzę na temat danego stanowiska pracy. Fakt konsultacji oceny ryzyka zawodowego znalazł odzwierciedlenie w Art. 237(11a) § 1:

Pracodawca konsultuje z pracownikami lub ich przedstawicielami wszystkie działania związane z bezpieczeństwem i higieną pracy, w szczególności dotyczące:
3) oceny ryzyka zawodowego występującego przy wykonywaniu określonych prac oraz informowania pracowników o tym ryzyku.

Dzięki skorzystaniu z usług specjalisty ds. BHP masz pewność, że opracowana ocena ryzyka BHP na stanowisku pracy jest wykonana w prawidłowy sposób. Metod przeprowadzania analizy ryzyka zawodowego jest wiele m.in. polska norma PN-N-18002; PHA, z ang. Preliminary Hazard Analysis; Risk Score; JSA z ang. Job Safety Analysis. Natomiast niekiedy możemy stanąć przed wyborem, która z metod sprawdzi się najlepiej w danym zakładzie pracy i będzie zrozumiała dla pracowników.

W wyborze metody, zebrania wyników analizy ryzyka zawodowego może pomóc osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie w tym obszarze.

W EHS Consulting rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu ,,zerowego”, podczas którego oceniamy zagrożenia na danym stanowisku pracy. Podczas audytu zwracamy uwagę na zgodność stanowiska pracy z wymogami bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej.

W ocenie znajdziesz dwukrotne szacowanie ryzyka zawodowego (przed i po wprowadzeniem działań profilaktycznych). Dzięki temu łatwiej możesz przeanalizować minimalizację ryzyka po wprowadzeniu środków zaradczych.

Po otrzymaniu wartości ryzyka stwierdzamy czy jest na poziomie akceptowalnym. Dla nieakceptowalnego ryzyka wymagane jest podjęcie natychmiastowych działań (np. przez zastosowanie środków ochronnych). Praca nie może być rozpoczęta ani kontynuowana do czasu zmniejszenia ryzyka zawodowego do poziomu dopuszczalnego.

Jeżeli otrzymujemy ryzyko na poziomie dopuszczalnym, warto się zastanowić czy jest możliwość dalsza poprawa warunków pracy. W innym przypadku powinniśmy zapewnić, zawodowe pozostaje najwyżej na tym samym poziomie.
Warto, aby planowane i wdrażane rozwiązania były:

 • adekwatne do występujących zagrożeń w organizacji;
 • konsultowane z pracownikami i/lub ich przedstawicielami;
 • okresowo przeglądane i w razie potrzeby modyfikowane.

Kolejnym krokiem jest bieżące monitorowanie czynników szkodliwych, uciążliwych i niebezpiecznych, które występują na danym stanowisku pracy. Każda firma się zmienia, a zmianom mogą również podlegać różne zagrożenia związane z wykonywaną pracą. Dzięki stałemu kontaktowi jesteśmy w stanie określić, czy wymagane jest ponowne szacowanie ryzyka zawodowego.

Koszt opracowania oceny ryzyka zawodowego jest zależny od:

 • ilości stanowisk pracy, dla których ma być przygotowana ocena ryzyka zawodowego,
 • wizję lokalną na terenie firmy (na życzenie Klienta),
 • złożoności dokumentacji, konieczności bazowania na wzorach firmy.

Cena opracowania dokumentacji uwzględnia:

 • opracowanie dokumentu zgodnie z przyjętymi założeniami i po konsultacjach z Klientem,
 • możliwość dokonania korekty dokumentów, po zgłoszonych przez Klienta uwagach,
 • dalsze konsultacje po wdrożeniu dokumentu.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Polecam bardzo serdecznie współpracę z p. Agnieszką Kuźmicką. Treści przekazywane rzeczowo, doradztwo na wysokim poziomie. Podejście do każdego tematu w bardzo profesjonalny sposób. Ciągłe podnoszenie kwalifikacji.

Anna

Dziuba

Polecam współpracę z Agnieszką Kuźmicką, miałam okazję współpracować z nią na projekcie budowlanym. Bardzo miła, kompetentna i ambitna osoba, która chętnie dzieli się wiedzą i doświadczeniem. Nieocenioną pomoc stanowią dobrze przygotowane merytorycznie materiały, webinary publikowane w sieci. Wszystkie treści przekazane w przystępny, łatwy do zrozumienia i zapamiętania sposób.

Anna

Kowalczyk

Bardzo serdecznie polecam współpracę z EHS Consulting. Pani Agnieszka i jej współpracownicy reprezentują bardzo wysoki poziom profesjonalizmu i zaangażowania w swoją pracę.

Janusz

Belzowski

Ocena ryzyka zawodowego BHP – Warszawa i okolice

W organizowaniu stanowisk pracy jest podobnie. Stajemy przed wyborem: kupna nowych zabezpieczeń, ponownego zaplanowania procesów, przeorganizowania stanowisk pracy. Wymienione działania mogą mieć realny wpływ na stopień ryzyka zawodowego. Opracowując ocenę ryzyka zawodowego, zwracamy uwagę na analizę stanu bieżącego (charakterystyka zagrożenia, jego konsekwencje oraz stopień ryzyka), a następnie przechodzimy do działań korygujących.

Ocena ryzyka zawodowego to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim narzędzie do analizy bezpieczeństwa na stanowisku pracy.

Wraz z wprowadzeniem zmian na stanowiskach pracy, bądź w danych procesach – ocena powinna być na bieżąco aktualizowana.

Ocena ryzyka na stanowisku pracy Warszawa – skorzystaj z usług specjalistów

Dzięki skorzystaniu z usług specjalisty ds. BHP masz pewność, że opracowana ocena ryzyka BHP na stanowisku pracy jest wykonana w prawidłowy sposób. Metod przeprowadzania analizy ryzyka zawodowego jest wiele m.in. polska norma PN-N-18002; PHA, z ang. Preliminary Hazard Analysis; Risk Score; JSA z ang. Job Safety Analysis. Natomiast niekiedy możemy stanąć przed wyborem, która z metod sprawdzi się najlepiej w danym zakładzie pracy i będzie zrozumiała dla pracowników.

W wyborze metody, zebrania wyników analizy ryzyka zawodowego może pomóc osoba, która posiada wiedzę i doświadczenie w tym obszarze.

Ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy w EHS Consulting – na początek audyt zerowy

Obsługę BHP w EHS Consulting rozpoczynamy od przeprowadzenia audytu ,,zerowego”, podczas którego oceniamy zagrożenia na danym stanowisku pracy. Podczas audytu zwracamy uwagę na zgodność stanowiska pracy z wymogami bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej. Weryfikacja odbywa się z pomocą listy kontrolnej, w której zawarte są pytania dotyczące m.in.:

 • powierzchni, objętości stanowiska pracy
 1. Czy na stanowisku pracy zapewniono pracownikowi nie mniej niż 2 m2 wolnej powierzchni podłogi?
 2. Czy objętość stanowiska pracy wynosi nie mniej niż 13 m3?
 3. Czy nawierzchnia przejścia (ciągu komunikacyjnego) wewnątrz obiektu jest: stabilna, równa, nieśliska?
 4. Czy w przejściach leżą przewody grożące potknięciem się?
 • ewakuacji, ochrony przeciwpożarowej
 1. Czy zapewniono drogi ewakuacyjne ze wszystkich pomieszczeń obiektu?
 2. Czy skuteczność ochron przeciwporażeniowych została potwierdzona pomiarami?
 3. Czy wyniki pomiarów, o których mowa powyżej są aktualne?
 • światła
 1. Czy zapewniono dostęp światła dziennego do stanowiska ?
 2. Czy w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy, w których w razie awarii oświetlenia mogą wystąpić zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników, zapewniono oświetlenie awaryjne (bezpieczeństwa, ewakuacyjne)?
 • hałasu
 1. Czy hałas w pomieszczeniu pracy nie przekracza 75 dB ?
 • temperatury
 1. Czy zapewniono temperaturę w pomieszczeniu pracy- minimum 18°C? (min. 18°C, jednakże ze względu na komfort pracy powinna wynosić ok. 22°C)
 • wyposażenia
 1. Czy urządzenia będące na wyposażeniu stanowiska pracy spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności? (oznakowane CE, mają instrukcje obsługi w języku polskim)
 2. Czy urządzenia eksploatowane są zgodnie z instrukcją obsługi?
 3. Czy instrukcja obsługi jest sporządzona w sposób czytelny dla użytkownika?
 4. Czy urządzenia wyposażone są w przyciski, które umożliwią łatwe i szybkie wyłączenie urządzenia?
 • oceny ryzyka zawodowego, szkoleń
 1. Czy oceniono ryzyko zawodowe na stanowiskach pracy?
 2. Czy udokumentowano dokonanie oceny ryzyka zawodowego?
 3. Czy pracownikom zapewniono możliwość udzielenia pierwszej pomocy w razie wypadku lub innego nieszczęśliwego zdarzenia? (wyznaczono i przeszkolono pracownika/ów, zapewniono środki do udzielania pierwszej pomocy)?
 4. Czy pracownicy odbyli szkolenie wstępne stanowiskowe w dziedzinie bhp?

branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666