Doświadczenie i wiedza

Dokumentacja powypadkowa

Jesteś zainteresowany/zainteresowana dokumentacją powypadkową?

Dokumentacja powypadkowa jest niezwykle istotnym elementem zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed ewentualnymi roszczeniami i odpowiedzialnością z tytułu wypadku, jaki mógł mieć miejsce na terenie firmy. Powinna być przygotowana już na etapie planowania i organizacji pracy i zawierać w sobie wszelkie informacje dotyczące procedur bezpieczeństwa i ochrony, które zostały wdrożone w firmie, a także działań związanych z prewencją wypadków.

Dokumentację powypadkową definiuje ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U.z 2009 r. Nr 167, poz. 1322, ze zm.). Zgodnie z tym przepisem wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Przyczyny wypadku przy pracy określa również nagłość zdarzenia, to jaki miało związek z pracą, jaka była przyczyna zewnętrzna oraz jaki był jego skutek i konsekwencje.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Obowiązujące przepisy wskazują szereg obowiązków, które powinien wypełnić pracodawca w sytuacji, gdy w jego firmie miał miejsce wypadek przy pracy:

 • udzielenie poszkodowanym pierwszej pomocy,
 • zabezpieczenie miejsca wypadku,
 • powołanie zespołu powypadkowego,
 • ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku,
 • sporządzenie i zatwierdzenie protokołu powypadkowego oraz opracowanie statystycznej karty wypadku GUS, czyli opracowaniu dokumentacji powypadkowej,
 • określenie środków i wniosków profilaktycznych.

Okoliczności i przyczyny wypadku ustala powołany przez pracodawcę dwuosobowy zespół powypadkowy, w skład którego wchodzą, pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz społeczny inspektor pracy, przy czym przepisy przewidują pewne wyjątki — w zależności od stanu zatrudnienia w zakładzie oraz przyjętego przez pracodawcę systemu realizacji zadań z zakresu BHP.

U pracodawcy, który — zgodnie z art. 237 § 1 kp; nie ma obowiązku tworzenia służby bezpieczeństwa i higieny pracy, zamiast pracownika tej służby; w skład zespołu powypadkowego wchodzi pracodawca lub pracownik zatrudniony przy wykonywaniu innej pracy, któremu powierzył wykonywanie zadań służby BHP, albo specjalista spoza zakładu pracy.

U pracodawcy, u którego nie działa społeczna inspekcja pracy, zamiast społecznego inspektora pracy; w skład takiego zespołu wchodzi przedstawiciel pracowników posiadający aktualne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jeżeli pracodawca nie może dopełnić obowiązku utworzenia zespołu powypadkowego ze względu na małą liczbę zatrudnionych pracowników, okoliczności i przyczyny wypadku ustala zespół powypadkowy, w którego skład wchodzi pracodawca i specjalista spoza zakładu pracy.

Protokół powypadkowy powinien zawierać w swoim składzie następujące elementy:

 • wskazanie pracodawcy wraz z wyszczególnieniem jego danych osobowych, adresu siedziby, numeru dowodu osobistego bądź innego dokumentu, który mógłby potwierdzać jego tożsamość, a także kodu PKD, NIP i REGON,
 • wskazanie danych osób, które wchodzą w skład zespołu powypadkowego,
 • ustalenie dokładnych okoliczności i przyczyn wypadku,
 • ustalenie dokładnej godziny i daty wypadku,
 • określenie, czy doszło do nieprzestrzegania zasad BHP lub innych przepisów dotyczących ochrony zdrowia przez pracowników bądź pracodawcę wraz ze wskazaniem odpowiednich dowodów,
 • ustalenie, czy wyłączną przyczyną wypadku, było naruszenie przez poszkodowanego pracownika przepisów BHP bądź spowodowanie wypadku w sposób umyślny lub wskutek rażącego niedbalstwa, wraz ze wskazaniem niezbędnych dowodów,
 • określenie, czy pracownik podczas wykonywania swoich obowiązków był pod wpływem alkoholu, bądź innych środków odurzających lub substancji psychotropowych przyczyniających się w znacznym stopniu do wypadku przy pracy,
 • określenie skutków wypadku,
 • określenie rodzaju wypadku,
 • złożenie wniosków i wskazanie środków zapobiegawczych.

W przypadku rozbieżności opinii członków zespołu powypadkowego, o treści sporządzonego protokołu decyduje pracodawca.

Zespół sporządza protokół powypadkowy nie później niż w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia wypadku i przekazuje go niezwłocznie do zatwierdzenia przez pracodawcę, który jest obowiązany do zatwierdzenia treści protokołu nie później niż w ciągu 5 dni od dnia jego sporządzenia. W przypadku niedotrzymania tego terminu zespół ma obowiązek podania w protokole przyczyn opóźnienia.

Koszt jest uzależniony od:

 • rodzaju wypadku (ciężki/ lekki/ śmiertelny/ zbiorowy),
 • lokalizacji firmy, w której wydarzył się wypadek,
 • rodzaju dokumentacji (protokół powypadkowy/ karta wypadku).
 • przyjazd do firmy, w której miał miejsce wypadek,
 • opracowanie dokumentacji, która jest wymagana przepisami prawnymi,
 • dalsze konsultacji po opracowaniu dokumentacji m.in. w celu wdrożenia działań prewencyjnych.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

Rozwiązania prawne dotyczące odszkodowania za wypadek przy pracy

Jeśli zdarzenie jest wypadkiem przy pracy, pracownik ma prawo uzyskać świadczenia z tytułu ubezpieczenia w ZUS. Ponadto pracownik może wymagać od pracodawcy uzyskania odszkodowania za utratę swoich przedmiotów osobistych lub przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy. Dodatkowo art. 92. § 1. 1 kodeksu pracy mówi o tym, że pracownikowi przysługuje do 100% wynagrodzenia, w czasie, w którym jest on niezdolny do pracy. Co więcej, art. 53. § 1. 1 kp. mówi, że pracownikowi przysługuje również uniemożliwienie pracodawcy rozwiązania z nim umowy o pracę bez wypowiedzenia, a w przypadku kiedy niezdolności do pracy pracownika, jest krótsza niż 6 miesięcy, a wspomniana niezdolność była spowodowana wypadkiem przy pracy.

Przy jakich wypadkach należy niezwłocznie powiadomić Państwową Inspekcję Pracy?

Pracodawca jest obowiązany do niezwłocznego doręczenia protokołów powypadkowych dotyczących okoliczności i przyczyn wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych właściwemu, ze względu na miejsce zdarzenia, inspektorowi pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Dzięki temu inspektor PIP ma możliwość sprawdzenia, czy w protokole ustalono okoliczności i przyczyny, a dodatkowo czy zamieszczono w nim ustalenia naruszające uprawnienia pracownika lub występują w nieprawidłowe wnioski profilaktyczne. W razie niezgodności inspektor może zwrócić ten dokument pracodawcy, a także wnioskować o ponowne ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku.

Opracowanie dokumentacji powypadkowej dla firm w Warszawie

Jeżeli dochodzi do wypadku przy pracy, opracowujemy protokół powypadkowy, w którym umieszczamy informacje o przyczynach i okolicznościach wypadku przy pracy.

Forma opracowania protokołu powypadkowego oraz statystycznej karty wypadku została uregulowana przez odpowiednie akty prawne, odpowiednio Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy (dalej: r.u.o.p.w.) oraz Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 stycznia 2009 r. w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy.

 • 7 r.u.o.p.w. wskazuje, że należy „dokonać oględzin miejsca wypadku, stanu technicznego maszyn i innych urządzeń technicznych, stanu urządzeń ochronnych oraz zbadać warunki wykonywania pracy i inne okoliczności, które mogły mieć wpływ na powstanie wypadku (…)”.

Inna dokumentacja powypadkowa zostanie sporządzona w sytuacji wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy zawiera art. 57b ust. 1 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 887).

– Nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia bądź innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

Mimo, że droga została przerwana, zdarzenie można uznać za wypadek w drodze do/z pracy. Dotyczy to przerwy życiowo uzasadnionej i jeżeli jej czas nie przekraczał granic potrzeby. Dodatkowo wówczas, gdy droga, nie będąc najkrótsza, była dla ubezpieczonego najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych.

Za drogę do pracy lub z pracy uważa się oprócz drogi z domu do pracy, lub z pracy do domu również drogę do miejsca, lub z miejsca:

1) innego zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego;

2) zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych;

3) zwykłego spożywania posiłków;

4) odbywania nauki lub studiów.

Pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

1) stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;

2) obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;

3) postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;

4) udzielania pierwszej pomocy.

W przypadku, gdy pracownik uległ wypadkowi, który spełnia cechy określone w art. 57b ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym pracodawcę.

Jaki jest koszt wykonania dokumentacji powypadkowej w Warszawie razem z EHS Consulting?

Jesteś zainteresowany naszymi usługami? Sprawdź, ile kosztuje dokumentacja powypadkowa wypadku przy pracy w naszym cenniku. Zachęcamy do kontaktu i nawiązania współpracy – obsługa BHP EHS Consulting.

Sporządzanie protokołu powypadkowego w Warszawie

Szczegółowe postępowanie powypadkowe BHP określa rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 24 grudnia 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad oraz trybu uznawania zdarzenia za wypadek w drodze do pracy lub z pracy, sposobu jego dokumentowania, wzoru karty wypadku w drodze do pracy lub z pracy oraz terminu jej sporządzania (DzU z 2013 r., poz. 924).

Dokumentacja powypadkowa BHP, czyli w tym przypadku karta wypadku powinna zostać sporządzona po ustaleniu okoliczności i przyczyn zdarzenia, nie później niż w terminie 14 dni od dnia uzyskania zawiadomienia o wypadku, w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje poszkodowany lub członek jego rodziny, a drugi przechowuje się w dokumentacji powypadkowej.


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666