• Doradztwo w zakresie ochrony środowiska

Nasza oferta szczególnie dedykowana jest dla:

 • Branży przemysłowej
 • Biur projektowych
 • Firm deweloperskich
 • Przedsiębiorstw planujących nowe inwestycje
 • Przedsiębiorców zmieniających profil działalności
 • Firm komunalnych
 • Osób pragnących uporządkować gospodarkę odpadową lub wodno – ściekową swojej nieruchomości przemysłowej

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Pomagamy zidentyfikować występujące zagrożenia, a następnie w miarę możliwości je zminimalizować.

Świadczymy pomoc w zakresie wymagań:

 • Ustawy Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawy Prawo wodne,
 • Ustawy o odpadach,
 • Ustawy o bateriach i akumulatorach,
 • Ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi,
 • Ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, a także aktów wykonawczych do tych ustaw.

W ramach doradztwa w zakresie ochrony środowiska oferujemy

 • wykonanie raportów o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko (w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko);
 • wykonanie Kart informacyjnych przedsięwzięcia – KIP (w oparciu o przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko)
 • naliczanie opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz wykonywanie sprawozdań rocznych w tym zakresie (w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska);
 • wykonywanie sprawozdań do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami KOBIZE (w oparciu o przepisy ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji);
 • doradztwo z zakresu ochrony środowiska, pomoc w uzyskaniu opinii radcowskich w sytuacjach niejasnych lub spornych, itp.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

 
Przeczytaj również: