Doświadczenie i wiedza

Szkolenie PPOŻ

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniami PPOŻ?

Czy wiesz, że jako właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ponosisz odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych i jesteś obowiązany zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi? Dlatego też jeżeli jesteś taką osobą, powinieneś zorganizować szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Oczywiście nie jest to takie proste – szkolenie z zakresu PPOŻ. powinno być przeprowadzone przez certyfikowanego szkoleniowca.

Na szczęście jesteś w dobrym miejscu – w EHS Consulting przeprowadzimy dla Ciebie szkolenie PPOŻ. dla pracowników w Warszawie i okolicach w wygodnej formie.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Wynika to z Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j. z dnia 2020.05.29). Jeśli jesteś pracodawcą, Twoi pracownicy mają obowiązek przestrzegania przyjętych obowiązków w zakresie ochrony przeciwpożarowej, które powinny zostać wskazane m.in. w regulaminie pracy.

Jako pracodawca, powinieneś zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Dodatkowo jako pracodawca, wyznaczasz pracowników do:

 • udzielania pierwszej pomocy,
 • wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników,

Oprócz tego – zapewniasz łączność ze służbami zewnętrznymi wyspecjalizowanymi w szczególności w zakresie udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, ratownictwa medycznego oraz ochrony przeciwpożarowej.

Powyższe wytyczne wynikają z Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30)

 • Ćwiczenia praktyczne z obsługi gaśnic i innego stosowanego podręcznego sprzętu gaśniczego.
 • Omówienie planów ewakuacji i obowiązujących zasad ochrony przeciwpożarowej dla danego obiektu.
 • Przedstawienie wymogów prawnych, które powinny zostać spełnione przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku.

Sprawdzenie wymaganej wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej również odbywa się podczas próbnych ewakuacji.
Praktyczne sprawdzenie ewakuacji to okazja na weryfikację istniejących procedur, stopnia przygotowania pracowników i osób odpowiedzialnych za przeprowadzenie ewakuacji. Najlepsza możliwość na weryfikację sprawności systemów bezpieczeństwa w budynku (systemu sygnalizacji pożaru, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, systemu kontroli dostępu, systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego).

Okresowe sprawdzanie organizacji i warunków ewakuacji wynika m.in. z § 17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
W celu właściwego zaplanowania i przeprowadzenia próbnej ewakuacji warto skorzystać z doradztwa specjalistów ds. ochrony przeciwpożarowej.

Koszt szkolenia zależy od:

 • ilości i rodzaju zużytego sprzętu podczas ćwiczeń np. podręczny sprzęt gaśniczy w postaci gaśnic śniegowych, proszkowych, trenażer, demonstracja wybuchu oleju itd.,
 • ilości uczestników (od tego zależy ilość zastosowanego sprzętu oraz skład trenerów przeprowadzających szkolenie),
 • lokalizacji przeprowadzenia szkolenia.

Cena zawarta w ofercie na przeprowadzenie szkolenia PPOŻ. uwzględnia m.in.:

 • dojazd do lokalizacji Klienta lub wynajęcie przestrzeni na wykonanie ćwiczeń terenowych (jeśli nie jest możliwe przeprowadzenie szkolenia bezpośrednio u Klienta),
 • przeprowadzenie szkolenia z użyciem sprzętu przedstawionego w ofercie,
 • przygotowanie zaświadczeń potwierdzających udział pracowników w szkoleniu.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Polecam firmę EHS Consulting w zakresie BHP.
Pani Agnieszka, to osoba kompetentna, profesjonalna z dużą merytoryczną wiedzą.
Współpraca z panią Agnieszką to czysta przyjemność.

Bogusław

Tański

Mieliśmy ogromną przyjemność współpracować przy kilku różnych projektach. Potwierdzamy z uznaniem i całą stanowczością najwyższy poziom wiedzy oraz merytoryczne wsparcie w całym procesie inwestycyjnym.

Gracjan

Przykona

Szkolenie na najwyższym poziomie. Widza przekazana w sposób praktyczny przez praktyków. Zdecydowanie polecam!

Łukasz

Klose

WYMOGI PRAWNE W SPRAWIE SZKOLENIA PPOŻ.

Szkolenie z ochrony przeciwpożarowej ma na celu zwiększenie świadomości pracowników na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego, umiejętności w zakresie zapobiegania pożarom oraz reagowania w sytuacji pożarowej.

Podczas szkolenia z ochrony przeciwpożarowej pracownicy mogą uczyć się, jak rozpoznawać potencjalne zagrożenia pożarowe, jak korzystać z urządzeń gaśniczych, jak postępować
w przypadku wybuchu pożaru, jak organizować ewakuację, jak przestrzegać procedur bezpieczeństwa i jak udzielać pierwszej pomocy w przypadku urazu spowodowanego przez pożar.

CZY SZKOLENIA PPOŻ. SĄ OBOWIĄZKOWE DLA PRACOWNIKÓW?

Tak, reguluje to m. in. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej

Art. 4.1. Właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

 1. przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno-budowlanych, instalacyjnych
  i technologicznych;
 2. wyposażyć budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice;
 3. zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie;
 4. zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji;
 5. przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej;
 6. zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi;
 7. ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

JAK WYGLĄDA SZKOLENIE Z PPOŻ. W EHS CONSULTING?

Obsługa BHP z zakresu szkolenia PPOŻ obejmuje:

 • ćwiczenia praktyczne z obsługi gaśnic i innego stosowanego podręcznego sprzętu gaśniczego
 • omówienie planów ewakuacji i obowiązujących zasad ochrony przeciwpożarowej dla danego obiektu
 • przedstawienie wymogów prawnych, które powinny zostać spełnione przez właściciela, zarządcę lub użytkownika budynku.

PLANY EWAKUACJI I OBOWIĄZUJĄCE ZASADY OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

Plan ewakuacyjny to plansza z graficznym przedstawieniem sposobu ewakuacji z danego obiektu. Na rzutach architektonicznych oznacza się drogi ewakuacyjne, wyjścia ewakuacyjne, miejsca zbiórek do ewakuacji czy rozmieszczenie sprzętu gaśniczego, czyli wszystkie elementy, które są niezwykle ważne dla przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji.

DO CZEGO SPORZĄDZANY JEST PLAN EWAKUACJI?

Plan ewakuacyjny sporządzany jest do każdej kondygnacji obiektu oraz terenu zewnętrznego wokół tego obiektu.

CO POWINIEN ZAWIERAĆ PLAN EWAKUACJI?

Na planie ewakuacji muszą być zawarte informacje o:

 • powierzchni, wysokości i liczby kondygnacji budynku,
 • odległości od obiektów sąsiadujących,
 • parametrach pożarowych występujących substancji palnych,
 • gęstości obciążenia ogniowego w strefie pożarowej lub w strefach pożarowych,
 • kategorii zagrożenia ludzi, przewidywanej liczby osób na każdej kondygnacji i w poszczególnych pomieszczeniach,
 • lokalizacji pomieszczeń i przestrzeni zewnętrznych zaklasyfikowanych jako strefy zagrożenia wybuchem,
 • podziale obiektu na strefy pożarowe,
 • warunkach ewakuacji, ze wskazaniem kierunków i wyjść ewakuacyjnych,
 • miejscach usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic, kurków głównych instalacji gazowej, materiałów niebezpiecznych pożarowo oraz miejsc usytuowania elementów sterujących urządzeniami przeciwpożarowymi,
 • dostępie do dźwigów dla ekip ratowniczych,
 • hydrantach zewnętrznych oraz innych źródeł wody do celów przeciwpożarowych,
 • drogach pożarowych i innych drogach dojazdowych, z zaznaczeniem wjazdów na teren ogrodzony.

branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666