Doświadczenie i wiedza

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów

Jesteś zainteresowany/zainteresowana pozwoleniem na wytwarzanie odpadów?

Podstawa prawna:

 1. 181 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 2. Przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Wytwórca odpadów jest obowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, które powstają w związku z eksploatacją instalacji.

Pozwolenie na wytwarzanie odpadów jest wymagane do wytwarzania odpadów:

 • masie powyżej 1 Mg rocznie – w przypadku odpadów niebezpiecznych;
 • masie powyżej 5000 Mg rocznie – w przypadku odpadów innych niż niebezpieczne.

FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny do terenu, na którym znajduje się instalacja.
 • Dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną.
 • Streszczenie wniosku sporządzone w języku niespecjalistycznym.
 • Potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej.
 1. Oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby.

Znaczenie głównego prowadzącego instalację lub określenie zakresu odpowiedzialności poszczególnych prowadzących oznaczone części instalacji za eksploatację instalacji zgodnie z przepisami ochrony środowiska, w przypadku określonym w art. 183b ustawy Poś, który stanowi: na wniosek prowadzących oznaczone części instalacji, oznaczone części instalacji można objąć jednym pozwoleniem.

 1. Adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji.
 2. Informacja o tytule prawnym do instalacji.
 3. Informacja o rodzaju instalacji, stosowanych urządzeniach i technologiach oraz charakterystyka techniczna źródeł powstawania i miejsc emisji.
 4. Ocena stanu technicznego instalacji.
 5. Informacja o rodzaju prowadzonej działalności.
 6. Opis zakładanych wariantów funkcjonowania instalacji.
 7. Blokowy (ogólny) schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystywanych materiałów, surowców i paliw, istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska;
 8. Informacja o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację.
 9. Wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji.
 10. Proponowane procedury monitorowania procesów technologicznych istotnych z punktu widzenia wymagań ochrony środowiska, w szczególności pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji.
 11. Deklarowany termin i sposób zakończenia eksploatacji instalacji lub jej oznaczonej części, niestwarzający zagrożenia dla środowiska, jeżeli zakończenie eksploatacji jest przewidywane w okresie, na który ma być wydane pozwolenie.
 12. Deklarowany łączny czas dalszej eksploatacji instalacji, jeżeli ma on wpływ na określenie wymagań ochrony środowiska oraz deklarowany sposób dokumentowania czasu tej eksploatacji.
 13. Czas, na jaki wydane ma być pozwolenie.
 14. Numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz numer REGON posiadacza odpadów, o ile został nadany.
 15. Wyszczególnienie rodzajów odpadów przewidzianych do wytwarzania, z uwzględnieniem ich podstawowego składu chemicznego i właściwości.
 16. Określenie ilości odpadów poszczególnych rodzajów przewidzianych do wytwarzania w ciągu roku.
 17. Wskazanie sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości odpadów
  i ich negatywnego oddziaływania na środowisko.
 18. Opis dalszego sposobu gospodarowania odpadami, z uwzględnieniem zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
 19. Wskazanie miejsca i sposobu oraz rodzaju magazynowanych odpadów.
 20. Dodatkowe wymagania dotyczące wniosku o wydanie pozwolenia określają art. 208 i art. 221 ustawy Prawo ochrony środowiska.
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666