Doświadczenie i wiedza

Szkolenie okresowe dla służb BHP

Jesteś zainteresowany/zainteresowana szkoleniem okresowym dla służb BHP?

Czy wiesz, że jako specjalista lub inspektor BHP – musisz również się szkolić w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy? W EHS Consulting szkolimy również pracowników służby BHP. Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące szkoleń okresowych BHP dla pracowników służby BHP.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Zgodnie z załącznikiem nr 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie powinno zostać zorganizowane w formie kursu lub seminarium albo samokształcenia kierowanego.

Co to oznacza w praktyce?
Takie szkolenie możesz odbyć w formie szkolenia stacjonarnego np. w Twojej firmie lub online (wtedy łączymy się za pomocą platformy Zoom, Microsoft Teams czy Clickmeeting).

Alternatywą jest szkolenie w formie e-learningu. Przy takim wariancie, otrzymujesz dostęp do platformy z kursem, poszczególne moduły realizujesz w dowolnym czasie i miejscu. Na samym końcu czeka Cię egzamin sprawdzający nabytą wiedzę.

Szkolenie okresowe dla służb BHP powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat. Warto pamiętać, że pierwsze szkolenie okresowe BHP u nowego pracodawcy należy wykonać w okresie roku od chwili zatrudnienia.

Zgodnie z § 17 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

,,Ukończenie w okresie, o którym mowa w § 15, szkolenia, dokształcania lub doskonalenia zawodowego związanego z nauką zawodu, przyuczeniem do zawodu albo podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uwzględniającego program szkolenia okresowego wymagany dla określonego stanowiska pracy, uważa się za równoznaczne z odbyciem takiego szkolenia.”

Zatem co do zasady odbycie szkolenia okresowego po bezpośrednim ukończeniu studiów podyplomowych o kierunku BHP nie jest wymagane. W przypadku ich ukończenia, najbliższe szkolenie okresowe BHP dla służby BHP możemy wykonać w terminie 5 lat od daty ukończenia szkoły.

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Ramowy program szkolenia okresowego znajduje się w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy:

Lp.Temat szkolenia*)Liczbagodzin**)
1Regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z omówieniem źródeł prawa międzynarodowego (dyrektyw WE, konwencji MOP):źródła prawa pracy, w tym z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad BHP,ochrona pracy kobiet i młodocianych,profilaktyczna ochrona zdrowia pracowników,szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,ogólne i szczegółowe*) przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz z tytułu pracy w warunkach szkodliwych dla zdrowia i uciążliwych,system oceny zgodności wyrobów, z uwzględnieniem wymagań bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników,nadzór i kontrola warunków pracy8
2Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy (ergonomia koncepcyjna i korekcyjna)5
3Metody identyfikacji, analizy i oceny zagrożeń oraz oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami:a) zagrożenia wypadkowe,b) hałas i drgania mechaniczne,c) szkodliwe czynniki chemiczne oraz pyły,d) czynniki biologicznee) promieniowanie podczerwone, jonizujące, nadfioletowe,f) pola elektromagnetyczne,g) energia elektryczna i elektryczność statyczna,h) mikroklimat środowiska pracy,i) oświetlenie pomieszczeń pracy i stanowisk pracy,j) zagrożenia pożarowe i wybuchowe,k) zagrożenia w transporcie wewnątrzzakładowym oraz składowaniu materiałów10
4Metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania na pracowników czynników szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych występujących w procesach pracy15
5Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy dla budynków i pomieszczeń pracy oraz wymagania dla pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych3
6Ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i chorób zawodowych5 (w tym 2 ćwiczeń)
7Analiza przyczyn wybranych wypadków przy pracy i chorób zawodowych i związana z nimi profilaktyka2
8Zadania i uprawnienia służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz metody pracy tej służby6 (w tym 2 ćwiczeń)
9Organizacja i metody szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz popularyzacja problematyki BHP4 (w tym 2 ćwiczeń)
10Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku3
11Problemy ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska naturalnego3
Razem:minimum 64 (w tym 6 ćwiczeń)

*) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.
Zapytaj o ofertę naszych szkoleń w Warszawie (wersja stacjonarna) oraz online!

1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


Kontakt

Zapytaj o szczegóły


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666