Doświadczenie i wiedza

Dokumentacja z zakresu emisji gazów i pyłów

Jesteś zainteresowany/zainteresowana dokumentacją z zakresu emisji gazów i pyłów?

Masz instalację, która emituje gazy lub pyły? Wprowadzanie ich do powietrza wymaga zazwyczaj pozwolenia.

Wykonujemy dokumentację dla potrzeb:

 • uzyskania pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza (w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska),
 • dokonania zgłoszenia instalacji w zakresie emisji gazów lub pyłów do powietrza (w oparciu o przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska),
 • przeglądów ekologicznych instalacji.

FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Jeśli emisja odbywa się w sposób zorganizowany (np. poprzez komin lub przy pomocy wentylacji mechanicznej) wprowadzanie substancji do powietrza z tych instalacji wymaga z reguły pozwolenia.

Dla niektórych instalacji pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest wymagane także wtedy, gdy emisja następuje w sposób niezorganizowany.

Są jednak przypadki, kiedy wprowadzanie substancji z instalacji do powietrza nie wymaga pozwolenia. Niektóre instalacje niewymagające pozwolenia wymagają natomiast zgłoszenia.

O pozwolenie nie trzeba występować dla niektórych instalacji oraz jeśli instalacja służy badaniu nowych produktów lub procesów przez okres nie dłuższy niż dwa lata lub gdy emitowane substancje nie są objęte poziomami dopuszczalnymi.

Wszystkie przypadki instalacji niewymagających pozwolenia znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przypadków, w których wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza z instalacji nie wymaga pozwolenia.

W przypadku instalacji nowo zbudowanej lub przebudowanej, musisz uzyskać pozwolenie przed oddaniem instalacji do użytkowania.

Nie dłużej niż miesiąc. Termin może się wydłużyć do 2 miesięcy (zostaniesz o tym powiadomiony).

Instalację nową zbudowaną lub zmienioną w sposób istotny należy zgłosić na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia jej eksploatacji.

Instalację objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest już eksploatowana, należy zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.

Organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia dotyczącego instalacji nowo zbudowanej lub zmienionej
w sposób istotny może wnieść sprzeciw do zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia

1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze

POZWOLENIE NA WPROWADZENIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza to specyficzny rodzaj pozwolenia emisyjnego, które dotyczy emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Pozwolenie to jest wydawane przez organ ochrony środowiska i określa warunki wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza przez dane źródło emisji (np. elektrownię, zakład przemysłowy, komin).

W treści pozwolenia na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza określa się dopuszczalne poziomy emisji zanieczyszczeń, jakie mogą być wprowadzane przez źródło emisji, a także terminy i ilości pomiarów emisji, jakie musi przeprowadzać właściciel źródła emisji. Ponadto pozwolenie to określa wymagania technologiczne oraz wymagania dotyczące monitorowania i raportowania emisji do organu ochrony środowiska.

Właściciele źródeł emisji są zobowiązani do przestrzegania wymagań określonych w pozwoleniu na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz do monitorowania swojej emisji. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu emisji zanieczyszczeń, właściciel źródła emisji jest zobowiązany do podjęcia działań mających na celu zmniejszenie emisji oraz do poinformowania organu ochrony środowiska o zaistniałej sytuacji.

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza ma na celu ochronę atmosfery przed szkodliwymi emisjami zanieczyszczeń i jest niezbędne do prowadzenia działalności przemysłowej w sposób zrównoważony i bezpieczny dla ludzi i przyrody.

PRZEZ JAKI CZAS WAŻNE JEST POZWOLENIE?

Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza jest ważne maksymalnie przez 10 lat.

CZY MOŻNA NIE OTRZYMAĆ POZWOLENIA?

Nie otrzymasz pozwolenia, jeśli:

 • twoja instalacja może spowodować pogorszenie stanu środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenie życia lub zdrowia ludzi
 • nie zastosowałeś w twojej nowo uruchamianej lub zmienionej w istotny sposób instalacji odpowiednich technologii
 • wniosek dotyczy uprawnień objętych decyzją o cofnięciu lub ograniczeniu pozwolenia i nie minęły 2 lata od momentu, gdy ostatecznie cofnięto lub ograniczono ci pozwolenie
 • eksploatacja instalacji powodowałaby przekroczenie dopuszczalnych standardów emisyjnych lub standardów jakości środowiska
 • twoja instalacja jest instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych i nie spełnia wymagań ochrony środowiska lub wymagań określonych dla takiej instalacji
 • wydanie pozwolenia byłoby niezgodne z programem ochrony powietrza obowiązującym dla strefy, w której jest zlokalizowana instalacja
 • instalacja jest położona w granicach strefy przemysłowej i powodowałaby naruszenie ustaleń zawartych w rozporządzeniu o jej utworzeniu.

KIEDY POZWOLENIE NIE JEST WYMAGANE?

Pozwolenie na emisję gazów lub pyłów do powietrza nie jest wymagane jeżeli eksploatujemy lub zamierzamy eksploatować:

 1. Instalacje energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do:
 • 5 MW – opalane węglem kamiennym;
 • 10 MW – opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi lub opalane koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi oraz węglem kamiennym, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW;
 • 15 MW – opalane paliwem gazowym lub opalane paliwem gazowym oraz węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, z tym że nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym nie przekracza 5 MW, a nominalna moc cieplna wprowadzona w węglu kamiennym, koksie, biomasie, oleju napędowym, oleju opałowym, benzynie, biopaliwach ciekłych, nie przekracza 10 MW.
 1. Instalacje inne niż energetyczne – o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, opalane węglem kamiennym, koksem, biomasą, olejem napędowym, olejem opałowym, benzyną, biopaliwami ciekłymi, paliwem gazowym, z których:
 • wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzą wyłącznie ze spalania tych paliw lub
 • wprowadzane do powietrza gazy lub pyły pochodzące z prowadzonych w tych instalacjach procesów innych niż spalanie paliw nie powodują przekroczenia 10 % dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu albo 10 % wartości odniesienia, uśrednionych dla
  1 godziny.
 1. Instalacje do produkcji szkła – o wydajności mniejszej niż 1 Mg na dobę.
 2. Instalacje do suszenia, brykietowania lub mielenia węgla – o mocy przerobowej mniejszej niż 30 ton surowca na godzinę.
 3. Instalacje do produkcji wapna palonego – o wydajności mniejszej niż 10 Mg na dobę.
 4. Instalacje do spawania – obejmujące nie więcej niż 3 stanowiska spawalnicze.
 5. Instalacje do chowu lub hodowli zwierząt – z wyłączeniem instalacji zaliczonych do przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, o których mowa
  w przepisach wydanych na podstawie art. 60 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 6. Instalacje do powlekania – do których nie stosuje się przepisów w sprawie standardów emisyjnych z instalacji i w których zużywa się mniej niż jedną tonę powłok w ciągu roku.
 7. Zbiorniki materiałów sypkich – o pojemności mniejszej niż 50 m3.
 8. Instalacje do przetwórstwa owoców lub warzyw – o zdolności produkcyjnej mniejszej niż 50 ton na rok.
 9. Instalacje do suszenia owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.
 10. Instalacje do przechowywania owoców, warzyw, zboża, innych płodów rolnych lub leśnych.
 11. Młyny spożywcze.
 12. Instalacje stosowane w gastronomii.
 13. Instalacje do produkcji węgla drzewnego.
 14. Instalacje do przesyłu, przeładunku lub magazynowania paliw płynnych.
 15. Instalacje do oczyszczania ścieków.
 16. Instalacje do odprowadzania gazu składowiskowego do powietrza.
 17. Zbiorniki bezodpływowe kanalizacji lokalnej.
 18. Garaże.

W tych przypadkach następuje niewielkie wprowadzenie gazów lub pyłów do atmosfery, które
w takich stężeniach nie jest uznawane za szkodliwe lub wymagające specjalnego nadzoru. 

ZGŁOSZENIE NA WPROWADZENIE GAZÓW LUB PYŁÓW DO POWIETRZA

Wykaz instalacji, które nie wymagają pozwolenia, ale wymagają zgłoszenia znajdują się
Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia.

ZGŁOSZENIE A POWIADOMIENIE URZĘDU – O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ?

Musisz powiadomić urząd, któremu zgłosiłeś instalację o tym, że:

 • rezygnujesz z rozpoczęcia eksploatacji instalacji
 • zamierzasz zakończyć eksploatację instalacji
 • zmieniły się dane lub informacje, które podałeś w zgłoszeniu.

branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666