Dokumentacja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej to zbiór dokumentów i procedur związanych z gospodarką wodno-ściekową. Obejmuje ona zarówno dokumenty formalne, takie jak pozwolenia na odprowadzanie ścieków, jak i procedury techniczne związane z gospodarką wodną, takie jak plany gospodarki wodnej, audyty i monitorowanie jakości wody.

Dokumentacja z zakresu gospodarki wodno-ściekowej jest niezbędna do zapewnienia zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska oraz do zapewnienia zrównoważonej i efektywnej gospodarki wodno-ściekowej.

Jesteś zainteresowany? SKONTAKTUJ SIĘ

Poproś o wsparcie przy dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej

Agnieszka Kuźmicka

887 043 666 

kontakt@ehsconsulting.eu

Specjalista ds. BHP, inspektor ochrony przeciwpożarowej, biegły sądowy w obszarze BHP, auditor wiodący ISO 45001.

Masz pytanie odnośnie dokumentacji z zakresu gospodarki wodno-ściekowej?

Poniżej w pytaniach i odpowiedziach odniesiemy się do Twoich wątpliwości!

 • Pozwolenie na odprowadzanie ścieków – dokument wydawany przez organ ochrony środowiska, który określa dopuszczalne normy ilościowe i jakościowe ścieków, jakie można odprowadzać do wód powierzchniowych lub do ziemi.
 • Zgłoszenie do wodociągu – dokument, który należy złożyć do wodociągu w celu podłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej.
 • Plan gospodarki wodnej – dokument określający cele, zasady i metody gospodarowania zasobami wodnymi na danym obszarze oraz sposoby ich ochrony.
 • Program monitoringu jakości wody – dokument określający sposoby i zakres monitorowania jakości wody na danym obszarze.
 • Audyty wodno-ściekowe – procedury mające na celu ocenę stanu i efektywności systemów gospodarki wodno-ściekowej.
 • Planowanie, projektowanie i budowa instalacji wodno-ściekowych – procedury mające na celu zapewnienie zgodności z przepisami prawa ochrony środowiska oraz zapewnienie zrównoważonej i efektywnej gospodarki wodno-ściekowej.
 • Obróbka i oczyszczanie ścieków – procedury mające na celu zapewnienie odpowiedniej jakości wody odprowadzanej do środowiska.

Wszystkie te dokumenty i procedury są niezbędne do prowadzenia efektywnej, zrównoważonej
i bezpiecznej gospodarki wodno-ściekowej.

WYKONUJEMY DOKUMENTACJĘ NA POTRZEBY POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO:

 • długotrwałe obniżenie poziomu zwierciadła wody podziemnej,
 • rekultywację wód powierzchniowych lub wód podziemnych,
 • wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamujących rozwój glonów,
 • wykonanie urządzeń wodnych,
 • regulację wód, zabudowę potoków górskich oraz kształtowanie nowych koryt cieków naturalnych (np. rzek, strumieni, potoków)
 • zmianę ukształtowania terenu na gruntach przylegających do wód, mającą wpływ na warunki przepływu wód,
 • prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące oraz przez wały przeciwpowodziowe obiektów mostowych, rurociągów, przewodów w rurociągach osłonowych lub przepustów,
 • opracowanie operatów wodnoprawnych w celu uzyskania pozwolenia wodnoprawnego dla poniższych inwestycji:
 • usługi wodne polegające na zapewnieniu gospodarstwom domowym, podmiotom publicznym oraz przedsiębiorstwom możliwości korzystania z wód w zakresie wykraczającym poza zakres: powszechnego korzystania z wód, zwykłego korzystania z wód oraz szczególnego korzystania z wód,
 • szczególne korzystanie z wód, np. odwadnianie gruntów i upraw, nawadnianie gruntów lub upraw,
 • prowadzenie przez śródlądowe drogi wodne oraz przez wały przeciwpowodziowe napowietrznych linii energetycznych i telekomunikacyjnych.

Skorzystaj z usług BHP w Warszawie i online – EHS Consulting.

Opinie klientów – sprawdź!

Serdecznie polecam – ogrom wiedzy, profesjonalizm oraz bardzo pro-klienckie podejście całego zespołu. Na zdjęciu omawiamy sprawy przy kawie! Polecam serdecznie.
Jestem zadowolony z współpracy z EHS Consulting. Dużo perspektyw na rozwój w branży, profesjonalny sprzęt i dobry kontakt.
Pani Agnieszka to fachowiec z ogromną wiedzą i doświadczeniem. Nie ma dla niej rzeczy niemożliwych, nigdy nie zostawia pytań bez odpowiedzi. Najlepsza firma z branży BHP z jaką kiedykolwiek współpracowałem. Polecam!

Referencje klientów