• Audyt BHP

  audyt BHP

Audyt BHP to systematyczny, niezależny udokumentowany proces uzyskiwania obiektywnego dowodu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu (jest to definicja zgodna z EN ISO 19011:2002 pkt 4.d oraz EN ISO 9000:2015 pkt 3.13.1).

W przypadku audytu BHP podstawowymi kryteriami będą polskie wymogi prawne w zakresie prawa pracy (w tym przepisów BHP).

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Dlaczego Audyt BHP jest systematyczny?

W celu osiągnięciu zamierzonych rezultatów weryfikacja stanu bezpieczeństwa pracy powinna odbywać się regularnie, zgodnie z przyjętym planem audytów.

Dlaczego Audyt BHP jest niezależny?

Główną cechą dobrego audytora jest obiektywizm poprzez działania doradcze i weryfikujące, których celem jest usprawnienie operacyjne organizacji oraz wniesienie do niej wartości dodanej.

Dlaczego Audyt BHP jest udokumentowany?

Wyniki uporządkowanej oceny procesów powinny zostać przedstawione. W celu rzetelnego przedstawienia dowodów audytu prezentowane są określone standardy, wzorce, listy kontrolne, przepisy prawa, normy lub przepisy wewnętrzne organizacji (polityki, procedury).

Audyt BHP w firmie to nie to samo co kontrola BHP!

Audytu w zakresie BHP w firmie nie należy mylić z kontrolą BHP!

Celem przeprowadzenia audytu jest zdefiniowanie przyczyny powstania niekorzystnego zjawiska, problemu, co oznacza, że diagnozujemy nieprawidłowości, zanim dojdzie do sytuacji niepożądanej np. wypadku przy pracy. Audyt BHP w firmie może działać prewencyjnie poprzez wskazanie ryzyka związanego z danym zagrożeniem. Wynik, do którego zmierzamy to poprawienie skuteczności działań w organizacji.

Natomiast kontrola BHP, często kojarzy nam się z kontrolą organów czuwających nad bezpieczeństwem pracy np. Państwowej Inspekcji Pracy. Zazwyczaj takie kontrole są wynikiem odpowiedzi na symptomy występowania niepożądanego zjawiska. Podczas kontroli następuje wskazanie nieprawidłowości, a także znalezienie osoby odpowiedzialnej za niepożądane zjawisko.

Podczas prowadzonego audytu BHP w firmie, nie chodzi o to aby wskazać „winowajcę”. Podczas audytu kładziony jest nacisk na ustalenie przyczyny zjawisk i dążeniu do ciągłego doskonalenia procesów, a tym samym całego przedsiębiorstwa.

Rola audytu BHP

Celem przeprowadzenia audytu jest zdefiniowanie przyczyny powstania niekorzystnego zjawiska, problemu, co oznacza, że diagnozujemy nieprawidłowości, zanim dojdzie do sytuacji niepożądanej np. wypadku przy pracy. Audyt BHP w zakładzie pracy może działać prewencyjnie poprzez wskazanie ryzyka związanego z danym zagrożeniem. Wynik, do którego zmierzamy to poprawienie skuteczności działań w organizacji.

Rola kontroli BHP

Natomiast kontrola BHP, często kojarzy nam się z kontrolą organów czuwających nad bezpieczeństwem pracy np. Państwowej Inspekcji Pracy. Zazwyczaj takie kontrole są wynikiem odpowiedzi na symptomy występowania niepożądanego zjawiska. Podczas kontroli następuje wskazanie nieprawidłowości, a także znalezienie osoby odpowiedzialnej za niepożądane zjawisko.

Podczas prowadzonego audytu BHP w firmie, nie chodzi o to, aby wskazać „winowajcę”. Podczas audytu kładziony jest nacisk na ustalenie przyczyny zjawisk i dążeniu do ciągłego doskonalenia procesów, a tym samym całego przedsiębiorstwa.

Audyt z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy i ochrony przeciwpożarowej

Audyt w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej ma na celu spełnienia przepisów prawnych zawartych przede wszystkim w Kodeksie pracy, ale również rozporządzeń związanych z obszarem bezpieczeństwa pracy, m.in. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakres przeglądu dokumentacji BHP i ppoż. wchodzą m.in.:

 • regulamin pracy,
 • szkolenia BHP (czasookresy),
 • ocena ryzyka zawodowego,
 • warunki środowiska pracy,
 • system pierwszej pomocy,
 • przystosowanie stanowisk w zakładzie pracy,
 • przystosowanie procesów pracy,
 • badania pracownicze,
 • ochrona przeciwpożarowa,
 • przystosowanie pomieszczeń sanitarnych,
 • rejestry wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych,
 • zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej,
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych,
 • wyniki badań środowiskowych,
 • sprawność maszyn i urządzeń – raporty z kontroli oraz instrukcje,
 • występowanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych,
 • protokoły z przeglądu budynku, obiektu,
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego,
 • raporty z przeprowadzonych próbnych ewakuacji
 • raporty z kontroli podręcznego sprzętu ppoż. oraz hydrantów.

W trakcie audytu zwracana jest uwaga na procesy pracy, stan wiedzy pracowników na temat obowiązujących procedur (szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tematyczne). Dużą rolę odgrywa rzetelnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego, audyt stanu bhp, aktualizacja obowiązujących procedur m.in. w zakresie używania maszyn i urządzeń.

Audyt BHP Warszawa – skorzystaj z usług EHS Consulting

W celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów każdy audyt również ten w obszarze bezpieczeństwa pracy powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie.

Jeśli poszukujesz specjalistów ds. BHP oraz ppoż., którzy z pasją podchodzą do swoich zadań – dobrze trafiłeś/ trafiłaś. Przeprowadzimy dla Ciebie profesjonalny audyt, a następnie dostarczymy raport z audytu wewnętrznego bezpieczeństwa i higieny pracy w Warszawie i okolicach.

W EHS Consulting świadczymy doradztwo tym organizacjom, które dążą do osiągania coraz lepszych wyników.

Z przyjemnością przeprowadzimy audyt BHP w Warszawie lub innym mieście! Jaka jest cena za audyt BHP w Warszawie w naszej placówce? Sprawdź nasz cennik.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!