Doświadczenie i wiedza

Audyt BHP

Jesteś zainteresowany/zainteresowana audytem BHP?

Audyty BHP przeprowadzane są w celu kontroli warunków pracy oraz analizy faktycznego stanu przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy panujących w danym zakładzie pracy. Działania te mają na celu zapobiegać zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawienia ich komfortu pracy. Dodatkowo oznaczają one wykonanie szeregu działań dzięki, którym można sprawdzić, czy prowadzone przez firmę strategie marketingowe, a także strategie technologiczne przynoszą oczekiwane rezultaty.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Pomimo, że regulacje prawne nie wskazują wprost na obowiązek przeprowadzania audytów BHP. Warto taki przeprowadzić, ponieważ możemy osiągnąć wiele korzyści:

 • zweryfikujemy, czy poszczególne procesy są zarządzane z uwzględnieniem regulacji prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • czy jako pracodawca posiadamy odpowiednią dokumentację BHP,
 • droga do uzyskania certyfikacji np. w zakresie ISO 45001 może być krótsza i łatwiejsza (my dokonamy mapowania przepisów, które dotyczą Twoją firmę).

Przepisy nie określają częstotliwości audytów BHP, natomiast rekomendujemy Klientom przeprowadzenie audytu BHP przez audytora zewnętrznego minimum raz do roku. Niemniej jednak określenie ilości audytów zależy od kilku czynników m.in. ilości procesów, działów w firmie; branży; wypadkowości itd.

Czas trwania audytu jest uzgadniany każdorazowo z Klientem. Z naszego doświadczenia wynika, że ilość audytowych jest w szczególności uzależniona od wielkości organizacji. Przykładowo:

 • zakład liczący do 100 pracowników, branża usługowa – 1 dzień audytowy
 • zakład liczący od 200 do 1000 pracowników, branża produkcyjna – minimum 2 dni audytowe.

Audyt jest przeprowadzany, aby porównać stan obecny z wymaganiami np. prawnymi, czy też normami ISO np. 45001, 14001, 9001.

Wynikiem końcowym audytu ma być informacja jakie procesy w organizacji są prawidłowe (w zależności od przyjętego punktu odniesienia), a nad jakimi należy popracować.

Audyt przeprowadzany przez niezależnego, zewnętrznego eksperta bardzo często nadaje nowe spojrzenie na sprawy, które mogły być pomijane lub nie do końca było wiadomo jak sobie z nimi poradzić.

Przykład jednego z przeprowadzanych audytów u Klienta:

W 2020 roku miał miejsce wypadek śmiertelny pracownika, który nadzorował prace ziemne w wykopach. Na przełomie 2020- 2021 roku oprócz sporządzenia dokumentacji powypadkowej, pracodawca i osoby kierujące w firmie nie wiedziały jakie powinny być dalsze kroki w tym przypadku.

Po przeprowadzonym audycie podjęto działania m.in.:

 • opracowano wykaz prac szczególnie niebezpiecznych (uwzględniających również prace w przestrzeniach zamkniętych),
 • wskazano w jaki sposób powinien być prowadzony nadzór nad wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych,
 • opracowano niezbędne instrukcje i procedury,
 • została przeszkolona załoga (uwzględniając podział na pracowników robotniczych, osoby kierujące pracownikami, a także stanowiska inżynieryjno-techniczne),
 • wyposażono pracowników w odpowiedni sprzęt – środki ochrony indywidualnej oraz zbiorowej.

Efekt: zmniejszenie wypadkowości o ponad połowę, pracownicy zgłaszali w większym stopniu zdarzenia niebezpieczne, a także pomyślna realizacja działań znajdujących się w nakazie Państwowej Inspekcji Pracy.

Koszt uzależniony jest od:

 • zakresu i czasu trwania – określ jakie obszary chciałbyś zweryfikować np. stanowiska pracy (i doprecyzuj sektor: produkcja/ magazyn/ usługi itd.), czy również dokumentacja bhp,
 • lokalizacji – podaj planowane miejsce audytu,
 • specjalnych wymagań np. przygotowujesz się do certyfikacji ISO 45001, 14001 lub jesteś po kontroli organów zewnętrznych i masz określone zadania do wykonania.
 • wizytę auditora o określonym doświadczeniu i wykształceniu (np. wymagane uprawnienia auditora wiodącego ISO 45001 lub uprawnienia inspektora ppoż.),
 • opracowanie raportu po audycie, który będzie zawierał podpowiedzi w zakresie obszarów doskonalenia,
 • stały kontakt i możliwość konsultacji telefonicznej oraz e-mail (pamiętaj, że nie zostajesz z raportem sam; jesteśmy od tego, aby Ci pomóc!).
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Bardzo profesjonalna obsługa. Dużym plusem jest kompleksowość w dziedzinie BHP i PPOŻ.

Dawid

Kaczmarski

Szkolenie bardzo ciekawe, treści przekazywane w prosty i jasny sposób. Bardzo mili prowadzący. Polecam!

Daria

Pietrzyk

Super szkolenie, merytoryczne, nienudne i praktyczne. Bardzo przyjemni prowadzący, polecam!

Sonia

Sanford-Sykut

Na czym polega audyt BHP i dlaczego jest tak ważny?

Audytem BHP nazywamy udokumentowany i niezależny proces uzyskania obiektywnej opinii oraz oceny zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami BHP. Podstawowymi kryteriami takiej oceny są polskie wymogi prawne w zakresie prawa pracy, uwarunkowane zgodnie z Ustawą z dnia 26 czerwca 1974 roku oraz Kodeksem pracy (Dz. U z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z późn.zm.)

Ponadto obowiązujące przepisy BHP nakładają na pracodawcę szereg obowiązków i zaleceń, za których niedopełnienie grozi szereg nieprawidłowości oraz kar finansowych, a w przypadku jakiegokolwiek zdarzenia, które ma miejsce na terenie prowadzonej działalności, w efekcie którego ucierpiał pracownik, przez pracodawcę może dojść do strat materialnych oraz odpowiedzialności karnej i roszczeń powypadkowych.

Dlatego tak istotne jest przeprowadzenie audytu BHP w firmie. Jeśli Twoje przedsiębiorstwo poszukuje specjalistów, którzy podchodzą z pełną pasją do wykonywania swojej pracy w tym zakresie, to EHS Consulting przeprowadzi profesjonalny audyt BHP w Warszawie lub innym mieście po to, aby Twoja firma mogła działać zgodnie z panującymi przepisami i spełniać wszelkie normy bezpieczeństwa. 

Dlaczego audyt BHP określa się mianem systematycznego, niezależnego i udokumentowanego?

Ponieważ w celu osiągnięcia zamierzonych rezultatów weryfikacja stanu bezpieczeństwa pracy powinna odbywać się regularnie oraz zgodnie z przyjętym planem audytów. Kolejną istotną kwestią jest obiektywizm, każdy audytor powinien poprzez swoje działania doradcze i weryfikujące wnieść do danej organizacji wartości, które w sposób prawny spełniają prawidłowy stan warunków pracy oraz ochrony indywidualnej pracowników. Ostatnim warunkiem dobrze przeprowadzonego audytu BHP w zakładzie pracy jest uporządkowana ocena procesów, które w celu rzetelnego przedstawienia dowodów audytu prezentowane są w formie wzorców, list kontrolnych lub wewnętrznych przepisów organizacji m.in. procedur oraz polityki pracy w firmie.

Audyt BHP w firmie to nie to samo co kontrola BHP!

Audytu wewnętrznego w zakresie oceny ryzyka i stanu BHP nie należy mylić z kontrolą BHP!

Celem przeprowadzenia takiego działania jest ogólne zdefiniowanie wszelkich niezgodności oraz przyczyn powstawania niekorzystnego zjawiska, problemu oraz zdawania raportów o wszelkich nieprawidłowościach, które mogą doprowadzić do niepożądanej sytuacji np. wypadku przy pracy. Dodatkowo może on działać prewencyjnie poprzez wskazanie ryzyka wiążącego się ze środowiskiem pracy oraz ochroną przeciwpożarową, ale również obsługą maszyn i urządzeń, które muszą spełnić wiele środków ochrony indywidualnej.

Natomiast kontrola BHP jest działaniem przeprowadzanym przez państwową inspekcję pracy, czego wynikiem często są odpowiedzi na symptomy wystąpienia niepożądanego zjawiska, jakie panuje w firmie. Podczas takiej kontroli następuje, wskazanie złych warunków BHP oraz znalezienie osoby odpowiedzialnej za niepożądane zjawisko i nałożeniu na nią sankcji karnych.

Rolą audytu BHP jest ustalenie stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a następnie dążenia do ciągłego ich doskonalenia oraz wdrożenia wszelkich przepisów prawa w danej firmie.

Jaki jest zakres audytu BHP i ochrony przeciwpożarowej?

Wszelkie działania kontrolne w zakresie bezpieczeństwa pracy i ochrony przeciwpożarowej mają na celu spełnienie wszelkich przepisów prawnych zawartych w Kodeksie pracy, ale również rozporządzeń związanych z obszarem bezpieczeństwa pracy, m.in. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

W zakres przeglądu dokumentacji BHP i ppoż. wchodzą m.in.:

 • regulamin pracy;
 • szkolenia BHP;
 • ocena ryzyka zawodowego;
 • warunki środowiska pracy;
 • system pierwszej pomocy;
 • przystosowanie stanowisk w zakładzie pracy;
 • przystosowanie procesów pracy;
 • badania pracownicze;
 • ochrona przeciwpożarowa;
 • przystosowanie pomieszczeń sanitarnych;
 • rejestry wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych;
 • zasady gospodarowania środkami ochrony indywidualnej;
 • wykaz prac szczególnie niebezpiecznych;
 • wyniki badań środowiskowych;
 • sprawność maszyn i urządzeń – raporty z kontroli oraz instrukcje;
 • występowanie czynników szkodliwych, niebezpiecznych i uciążliwych;
 • protokoły przeglądu budynku, obiektu;
 • instrukcje bezpieczeństwa pożarowego;
 • raporty z przeprowadzonych próbnych ewakuacji;
 • raporty z kontroli podręcznego sprzętu ppoż. oraz hydrantów.

W czasie audytu BHP zwracana jest uwaga na warunki pracy panujące w firmie, stan wiedzy pracowników na temat obowiązujących procedur (szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz tematyczne), wygląd stanowiska pracy oraz ocena warunków pracy pod kątem bezpieczeństwa w firmie. Dużą rolę odgrywa również rzetelnie przeprowadzona ocena ryzyka zawodowego, audytu stanu BHP, aktualizacji obowiązujących procedur m.in. w zakresie używania maszyn i urządzeń.

Jak przeprowadzić audyt BHP w Warszawie

W celu osiągnięcia zamierzonych celów i rezultatów każdy audyt również ten w obszarze bezpieczeństwa pracy powinien być przeprowadzony przez osobę posiadającą odpowiednią wiedzę i doświadczenie. 

W EHS Consulting współpracujemy z licznym gronem specjalistów ds. BHP oraz ppoż., którzy podchodzą do swoich zadań z pasją i pełnym profesjonalizmem. Przeprowadzimy dla Ciebie profesjonalny audyt BHP na terenie Warszawy i okolic, a następnie dostarczymy z niego dokładny raport wewnętrzny i ocenę bezpieczeństwa i higieny pracy. W EHS Consulting świadczymy doradztwo organizacją, które dążą do osiągania coraz to lepszych wyników. Postaw na profesjonalne usługi BHP w Warszawie.


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666