• Przygotowanie do kontroli PIP

  przygotowanie do kontroli PIP

Kontrola przeprowadzana przez inspektorów pracy ma na celu ustalenie stanu faktycznego w zakresie przestrzegania prawa pracy. Chodzi tu w szczególności o przestrzeganie przepisów i zasad BHP, a także przepisów dotyczących legalności zatrudnienia.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!

Kto podlega kontroli PIP?

Przede wszystkim:

1. pracodawcy, a w zakresie BHP oraz kontroli legalności zatrudnienia także przedsiębiorcy niebędący pracodawcami, na rzecz których jest świadczona praca przez osoby fizyczne, w tym przez osoby wykonujące na własny rachunek działalność gospodarczą, bez względu na podstawę świadczenia tej pracy,
2. podmioty świadczące usługi pośrednictwa pracy, doradztwa personalnego, poradnictwa zawodowego oraz pracy tymczasowej.

Co może skontrolować PIP?

Do zadań Państwowej Inspekcji Pracy należy m.in.:

 • nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad BHP, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych;
 • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, wykonywania działalności oraz kontrola przestrzegania obowiązku:
 • kontrola legalności zatrudnienia, innej pracy zarobkowej oraz wykonywania pracy przez cudzoziemców;
 • kontrola wyrobów wprowadzanych do obrotu pod względem spełniania przez nie wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, określonych w odrębnych przepisach;
 • nadzór nad przestrzeganiem warunków stosowania substancji określonych przez Europejską Agencję Chemikaliów na podstawie art. 9 ust. 4 rozporządzenia nr 1907/2006, w zakresie swoich kompetencji;
 • podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności:
 • badanie i analizowanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym wypadkom,
 • analizowanie przyczyn chorób zawodowych oraz kontrola stosowania środków zapobiegających tym chorobom,
 • inicjowanie prac badawczych w dziedzinie przestrzegania prawa pracy, a w szczególności bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym,
 • udzielanie porad i informacji technicznych służących eliminowaniu zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników, a także porad i informacji w zakresie przestrzegania prawa pracy,
 • podejmowanie działań prewencyjnych i promocyjnych zmierzających do zapewnienia przestrzegania prawa pracy
 • współdziałanie z organami ochrony środowiska w zakresie kontroli przestrzegania przez pracodawców przepisów o przeciwdziałaniu zagrożeniom dla środowiska.

Pomagamy w przygotowaniu do kontroli PIP

Do kontroli należy się przygotować, jednak bardzo często ciężko to zrobić samemu. Każdy przedsiębiorca ma wiele spraw, które należy skoordynować “na teraz”, a nadchodząca kontrola PIP jest dodatkowym obciążeniem. Z tego powodu na Twoje życzenie dokonamy jednorazowego audytu, który wykaże wszystkie nieprawidłowości związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Wydamy niezależną opinię o stanie BHP w firmie i wskażemy niedociągnięcia, na które Państwowa Inspekcja Pracy zwróciłaby uwagę.

Dzięki Twojemu przygotowaniu, kontrola PIP stanie się jedynie formalnością!

Już dziś skontaktuj się z nami, a odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.

Pomożemy spełnić wymogi prawne prawa pracy i bez nerwów przejść każdą kontrolę Państwowej Inspekcji Pracy!

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!