Doświadczenie i wiedza

Karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP)

Jesteś zainteresowany/zainteresowana KIP?

Odkryj klucz do efektywnego zarządzania bezpieczeństwem i środowiskiem w Twojej organizacji z kartą informacyjną przedsięwzięcia (KIP), oferowaną przez EHS Consulting w Warszawie – Twojego eksperta w dziedzinie BHP. Nasza usługa umożliwia zidentyfikowanie i zarządzanie potencjalnymi zagrożeniami środowiskowymi i zawodowymi w sposób kompleksowy i przemyślany. Specjalizujemy się w tworzeniu kart środowiskowych, które są nie tylko zgodne z obowiązującymi przepisami, ale również dostosowane do specyficznych potrzeb i charakterystyki każdej organizacji. Nasze podejście to połączenie gruntownej analizy, indywidualnego doradztwa oraz strategicznego planowania, co gwarantuje, że Twoja firma będzie wyposażona w skuteczne narzędzia do zarządzania BHP. Zapraszamy do skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia, aby stworzyć KIP, który pomoże podnieść standardy bezpieczeństwa i ochrony środowiska w firmie.


FAQ

Masz inne pytania?

Sprawdź nasze pytania i odpowiedzi – wspólnie rozwiejemy wszelkie wątpliwości!

Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera podstawowe informacje na temat planowanego projektu, przedsięwzięcia lub działalności, które mają potencjalny wpływ na środowisko. Jej celem jest dostarczenie podstawowych danych niezbędnych do oceny, a także identyfikacja potencjalnych zagrożeń i problemów środowiskowych związanych z danym przedsięwzięciem.

Na jej podstawie organ odpowiedzialny analizuje, czy konieczne jest przeprowadzenie pełnej oceny oddziaływania na środowisko.

Przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. W momencie, gdy chcemy uzyskać decyzję  o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Karta informacyjna przedsięwzięcia zawiera dane o: 

 • rodzaju, cechach, skali i usytuowaniu przedsięwzięcia 
 • powierzchni zajmowanej nieruchomości, a także obiektu budowlanego oraz dotychczasowym sposobie ich wykorzystywania, pokryciu nieruchomości szatą roślinną oraz dziko występujących zwierzętach na nieruchomości 
 • rodzaju technologii 
 • ewentualnych wariantach przedsięwzięcia, przy czym w przypadku drogi, o której mowa w art. 24ga stosowanie przepisów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem dróg ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, każdy z analizowanych wariantów drogi musi być dopuszczalny pod względem bezpieczeństwa ruchu drogowego 
 • przewidywanej ilości wykorzystywanej wody, surowców, materiałów, paliw oraz energii 
 • rozwiązaniach chroniących środowisko 
 • rodzajach i przewidywanej ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko 
 • możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 
 • obszarach podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz korytarzach ekologicznych, znajdujących się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia 
 • wpływie planowanej drogi na bezpieczeństwo ruchu drogowego w przypadku drogi, o której mowa w art. 24ga stosowanie przepisów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem dróg ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
 • przedsięwzięciach realizowanych i zrealizowanych, znajdujących się na terenie, na którym planuje się realizację przedsięwzięcia, oraz w obszarze oddziaływania przedsięwzięcia lub których oddziaływania mieszczą się w obszarze oddziaływania planowanego przedsięwzięcia – w zakresie, w jakim ich oddziaływania mogą prowadzić do skumulowania oddziaływań z planowanym przedsięwzięciem 
 • ryzyku wystąpienia poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej 
 • przewidywanych ilościach i rodzajach wytwarzanych odpadów oraz ich wpływie na środowisko 
 • pracach rozbiórkowych dotyczących przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko z uwzględnieniem dostępnych wyników innych ocen wpływu na środowisko, przeprowadzonych na podstawie odrębnych przepisów.  

Czas sporządzenia karty zależy od wielu czynników i jest ustalany indywidualnie. Szacunkowo trwa to około 30 dni. 

KIP powinien posiadać wnioskodawca/inwestor, ponieważ jest ona nieodłącznym elementem wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

Tak, konieczność aktualizacji karty środowiskowej (KIP) może wyniknąć  
z różnych czynników i etapów postępującego projektu. Oto kilka sytuacji, w których zazwyczaj rozważa się jej aktualizację.

 • Zmiany w projekcie: Jeśli projekt ulegnie istotnym zmianom w trakcie jego realizacji, takim jak zmiana skali, lokalizacji, technologii czy zakresu działalności, konieczne może być zaktualizowanie KIP, aby odzwierciedlić te zmiany. 
 • Nowe informacje o środowisku: Jeśli pojawią się nowe informacje dotyczące środowiska, które mogą mieć wpływ na projekt, należy uwzględnić te dane w aktualizacji KIP. 
 • Uwagi społeczności lokalnej: Jeżeli podczas konsultacji społecznych lub dialogu ze społecznością lokalną pojawią się istotne uwagi, sugestie lub obawy, które wpływają na projekt, KIP może zostać zaktualizowana, aby uwzględnić te społeczne aspekty. 
 • Wymagania prawne: Jeśli w trakcie realizacji projektu zmienią się wymagania prawne dotyczące oceny oddziaływania na środowisko, konieczna może być aktualizacja KIP, aby dostosować się do nowych przepisów. 
 • Etap postępów prac: W zależności od postępu prac nad projektem, etapu realizacji i dostępności nowych informacji, może być konieczne okresowe aktualizowanie KIP. 
 • Wymogi organu nadzoru: W niektórych przypadkach organy nadzoru lub agencje odpowiedzialne za ocenę oddziaływania na środowisko mogą wymagać regularnej aktualizacji dokumentów, w tym Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia. 

Koszt wydania karty środowiskowej przedsięwzięcia uzależniony jest od: 

 • lokalizacji inwestycji 
 • skali planowanego przedsięwzięcia 
 • wykorzystania technologii realizacji i eksploatacji 
 • skali potencjalnych emisji 
 • innych czynników. 

Cena uwzględnia: 

 • analizę i audyt lokalizacji 
 • wykonanie karty informacyjnej przedsięwzięcia 
 • dalsze konsultacje do sporządzonej dokumentacji. 
1.

Kontakt

Pierwszym krokiem jest kontakt z nami przez telefon lub mail

2.

Rozmowa

Drugi krok to poznanie potrzeb klienta i zaproponowanie warunków

3.

Współpraca

Trzeci krok to podjęcie współpracy i rozpoczęcie działań


referencje

Zobacz co piszą o nas klienci

Duża fachowość, możliwość skorzystania z usług w trybie online, a także szeroka dostępność czasowa. Z całym przekonaniem polecam Panią Agnieszkę Kuźmicką.

Piotr Błaszczyk

Konsultant Podatkowy w SWGK

Agnieszka prowadziła szkolenia z BHP dla pracowników mojej firmy. Polecam ją jako bardzo dobrego i profesjonalnego szkoleniowca. Cały proces przebiegł sprawnie i w miłej atmosferze.

Marcin Olejnik

CEO w Chatbots

Polecam w 100 procentach! Duża dawka wartościowej wiedzy. 10/10!

Aleksandra Taraszkiewicz

Aleksandra Taraszkiewicz – rozwody, sprawy rodzinne i opiekuńcze


branżowe informacje

Blog

Jesteś zainteresowany naszymi usługami?

Masz pytania?

+48 887 043 666