Jakie są obowiązki zespołu powypadkowego

Jakie są obowiązki zespołu powypadkowego?

 

Zespół powypadkowy powołuje się po wystąpieniu wypadku przy pracy jednego lub większej ilości pracowników. Warto podkreślić, że zdarzenie takie może nastąpić w miejscu pracy, w którym zostały spełnione warunki wynikające z zasad BHP. Nie zawsze jest to wina pracodawcy, czy pracownika. Niemniej jednak, nawet i w takim przypadku, powołanie zespołu powypadkowego stanowi podstawowy obowiązek pracodawcy od razu po powzięciu informacji o wystąpieniu wypadku przy pracy.

 

 

ZABEZPIECZENIE MIEJSCA WYPADKU

Oczywiście podstawowe zadanie zespołu powypadkowego polega na ustaleniu okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Zobowiązany jest do podjęcia działania natychmiastowo.

Pierwszy etap pracy zespołu powypadkowego polega na dokonaniu oględzin miejsca, w którym doszło do wypadku przy pracy. Należy podkreślić, że musi ono zostać wcześniej zabezpieczone przez pracodawcę. Obecność osób niepowołanych, a tym bardziej jakiekolwiek czynności, mające na celu zatarcie dowodów są niedopuszczalne.  Co więcej, najlepiej gdy maszyny oraz urządzenia techniczne, znajdujące się w miejscu, w którym doszło do wypadku, będą do momentu pojawienia się zespołu powypadkowego, wyłączone.

Uruchomienie maszyny za pośrednictwem której doszło do wypadku przy pracy jest absolutnie zakazane. Możliwe jest to dopiero po dokonaniu oględzin, za zgodą pracodawcy po uzgodnieniu ze społecznym inspektorem pracy.

 

OBOWIĄZKI ZESPOŁU POWYPADKOWEGO

 

Powołanie zespołu powypadkowego stanowi nieodzowny element ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy. Do ich podstawowych zadań należy:

 

  • dokonanie oględzin miejsca, w którym doszło do wypadku przy pracy, przeprowadzenie analizy stanu technicznego maszyn produkcyjnych, a także kontrola czy na obszarze zakładu przestrzegane są zasady BHP,
  • w razie potrzeby, sporządzenie szkicu bądź sfotografowanie miejsca, w którym doszło do wypadku przy pracy,
  • wysłuchanie wyjaśnień osoby poszkodowanej odnośnie przebiegu wypadku, oczywiście jeżeli jest w stanie przeprowadzić normalną rozmowę,
  • wysłuchanie świadków i zebranie od nich jak największej ilości informacji pozwalających na ustalenie okoliczności przyczyn wypadku,
  • zaczerpnięcie opinii lekarza, a w razie wątpliwości, innych specjalistów w celu dokonania prawidłowej oceny rodzaju i skutku zdarzenia,
  • zgromadzenie innych dowodów, pozwalających na ustalenie okoliczności i przyczyn wypadku,
  • opracowanie kwalifikacji wypadku, kierując się przepisami dotyczącymi ubezpieczeń społecznych z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych,
  • ustalenie katalogu środków o charakterze profilaktycznym oraz opracowanie wniosków wyciągniętych na podstawie oceny ryzyka zawodowego stanowiska pracy, w którym doszło do wypadku,
  • zespół powypadkowy ustalając okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy powinien wziąć pod uwagę wszelakie dowody oraz wnioski wyciągnięte i zebrane przez organy prowadzące śledztwo w danej sprawie, oczywiście o ile zostaną udostępnione,
  • jeżeli wypadek przy pracy był rozmiarów katastrofy bądź stanowił zagrożenie dla bezpieczeństwa publicznego, zespół powypadkowy zobowiązany jest wziąć pod uwagę ustalenia zespołu specjalistów.

 

PROTOKÓŁ POWYPADKOWY

 

Po dokonaniu ustaleń w zakresie okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zespół powypadkowy jest zobowiązany sporządzić protokół. Dokument ten stanowi podstawę do ustalenia prawa do świadczenia odszkodowawczego. Powinien zostać sporządzony nie później niż w ciągu 14 dni od zgłoszenia o wypadku przy pracy, przy czym dopuszczalne są opóźnienia, które należy odpowiednio uzasadnić.

 

Masz jakieś dodatkowe pytania? Pisz śmiało: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

 

 

 

Podobne wpisy