Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – kiedy jest wymagana? 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – kiedy jest wymagana? 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest dokumentem dotyczącym zasad ochrony ppoż. w konkretnym obiekcie. Zatem kiedy dokładnie jest wymagana?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego a wymagane aspekty prawne w tym zakresie

Według § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.):

„§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego”

Dla jakich obiektów wymagana jest instrukcja pożarowa?

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego wymagana jest dla obiektów bądź ich części:

 • budynku użyteczności publicznej – należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby:
 • administracji publicznej,
 • wymiaru sprawiedliwości,
 • kultury,
 • kultu religijnego,
 • oświaty,
 • szkolnictwa wyższego,
 • nauki,
 • wychowania,
 • opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,
 • obsługi bankowej,
 • handlu,
 • gastronomii,
 • usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,
 • turystyki, sportu,
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,
 • oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji;
 • za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny;
 • budynku zamieszkania zbiorowego;
 • hoteli, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko,
 • internatów, dom studencki,
 • budynków koszarowych,
 • budynków zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego,
 • schronisk dla nieletnich,
 • budynków do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny;

Ponadto również:

 • obiektów produkcyjnych (zakłady produkcyjne, fabryki);
 • obiektów magazynowych – miejsce przeznaczone do dystrybucji towarów;
 • obiektów inwentarskich – czyli zabudowa zagrodowa przeznaczona do utrzymania zwierząt gospodarskich np.: stajnie, obory, chlewy, kurniki.

Warto wiedzieć, że ustawa informuje, iż instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów bądź ich części wymienionych powyżej jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem oraz:

 • kubatura budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3 (z zastrzeżeniem punktu poniżej);
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3;
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2.

Podobne wpisy