Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – kiedy jest wymagana? 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego – kiedy jest wymagana? 

W dzisiejszym złożonym środowisku pracy, gdzie bezpieczeństwo jest priorytetem, instrukcja bezpieczeństwa pożarowego stanowi nieodzowny element dbałości o ochronę życia i mienia. To dokument precyzyjnie określający procedury, zasady oraz środki bezpieczeństwa mające na celu minimalizację ryzyka pożaru oraz efektywną reakcję w przypadku jego wystąpienia. Kiedy dokładnie potrzebujemy instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a co sprawia, że staje się ona nieodzowna dla bezpieczeństwa obiektu?  

Dlaczego Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego jest ważna?  

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest niezbędna w każdym obiekcie, gdzie istnieje ryzyko wystąpienia pożaru. Wymagana jest zgodnie z przepisami prawnymi oraz normami bezpieczeństwa. Kluczowym momentem, kiedy instrukcja ta jest obligatoryjna, obejmuje: 

Powstanie obiektu: Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana przy tworzeniu nowego obiektu. Każdy nowo powstały budynek, zarówno użyteczności publicznej, jak i mieszkalny, musi być wyposażony w dokument określający procedury bezpieczeństwa przeciwpożarowego. 

Modyfikacje obiektu: W przypadku istniejącego obiektu, które ulega modyfikacjom, rozbudowie lub zmianom w sposobie jego użytkowania, konieczne jest dostosowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego do nowych warunków. 

Okresowe aktualizacje: Instrukcję należy regularnie aktualizować, zwykle co 2 lata lub po istotnych zmianach w strukturze budynku, instalacjach czy sposobie użytkowania pomieszczeń. To zapewnia, że dokument jest zawsze zgodny z najnowszymi przepisami i normami bezpieczeństwa. 

Wymogi prawne: Przepisy prawne dotyczące ochrony przeciwpożarowej różnią się w zależności od kraju i regionu. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, a ich nieprzestrzeganie może skutkować konsekwencjami prawnymi. 

Charakterystyka obiektu: Obiekty o szczególnych cechach, takie jak zakłady przemysłowe, szpitale czy place zgromadzeń publicznych, są poddawane surowszym wymaganiom dotyczącym ochrony przeciwpożarowej. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego jest w takich miejscach szczególnie istotnym dokumentem. 

Przepis prawa, który zobowiązuję właściciela, zarządcę bądź użytkownika do sporządzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego.  

Zgodnie z § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.), istnieje kluczowy wymóg dla właścicieli, zarządców oraz użytkowników zapewnienia Instrukcji bezpieczeństwa Pożarowego dla obiektów o różnorodnym przeznaczeniu. Zgodnie z tym przepisem, dotyczącym stref pożarowych, w których realizowane są funkcje użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych czy inwentarskich, istnieje obowiązek zapewnienia i wdrożenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego. Przepis ten stanowi podstawę dla tworzenia dokumentów o charakterze prewencyjnym, mających na celu skuteczną ochronę życia i mienia oraz minimalizację ryzyka związanego z pożarami.  

Regulacja prawna cytowana wprost: 

Według § 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynku, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 ze zm.): 

„§ 6. 1. Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów bądź ich części stanowiących odrębne strefy pożarowe, przeznaczonych do wykonywania funkcji użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, produkcyjnych, magazynowych oraz inwentarskich, zapewniają i wdrażają instrukcję bezpieczeństwa pożarowego” 

Przeczytaj również: obowiązki w zakresie bezpieczeństwa pracy w przypadku zatrudnienia cudzoziemców

Kompleksowo i profesjonalnie z ehs consulting

Przykłady instytucji i budynków, gdzie jest wymagana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego 

Zatem, kluczowym wymogiem, wynikającym z przepisów prawa dotyczących ochrony przeciwpożarowej, jest stworzenie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla różnorodnych obiektów oraz ich specyficznych części. Jakie są to instytucję bądź budynki? Poniżej zamieszczona jest lista z podziałem na budynki użyteczności publicznej, zamieszkania zbiorowego, obiektów produkcyjnych magazynowych i inwentarskich.  

Budynku użyteczności publicznej – zrozumiałe jest, że obejmuje to miejsca istotne dla społeczeństwa. Należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby: 

 • administracji publicznej,  
 • wymiaru sprawiedliwości,  
 • kultury,  
 • kultu religijnego,  
 • oświaty,  
 • szkolnictwa wyższego,  
 • nauki,  
 • wychowania,  
 • opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej,  
 • obsługi bankowej, 
 • handlu,  
 • gastronomii,  
 • usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych,  
 • turystyki, sportu,  
 • obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym,  
 • oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji;  
 • za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Budynku zamieszkania zbiorowego – instrukcja bezpieczeństwa pożarowego staje się kluczowym narzędziem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas okresowego pobytu ludzi. Wymienić tu można: 

 • hotel, motel, pensjonat, dom wypoczynkowy, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko,  
 • internat, dom studencki,  
 • budynek koszarowy,  
 • budynek zakwaterowania na terenie zakładu karnego, aresztu śledczego, zakładu poprawczego,  
 • schroniska dla nieletnich,  
 • a także budynek do stałego pobytu ludzi, w szczególności dom dziecka, dom rencistów i dom zakonny. 

Obiektów produkcyjnych (zakłady produkcyjne, fabryki). 

Obiektów magazynowych – miejsce przeznaczone do dystrybucji towarów. 

Obiektów inwentarskich – czyli zabudowa zagrodowa przeznaczona do utrzymania zwierząt gospodarskich np.: 

 • stajnie 
 • obory,  
 • chlewy,  
 • kurniki. 

Wszystkie powyższe przykłady podkreślą, jak znaczącą rolę odgrywa instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, dostosowana do specyfiki każdego obiektu, w zapobieganiu oraz skutecznym zarządzaniu zagrożeniem pożarowym. 

Dla jakich obiektów nie jest wymagana Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego? 

Dodatkowo ustawa informuje, że Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie jest wymagana dla obiektów bądź ich części wymienionych powyżej, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem oraz: 

 • kubatura budynku lub jego części stanowiącej odrębną strefę pożarową nie przekracza 1000 m3 (z zastrzeżeniem punktu poniżej); 
 • kubatura brutto budynku inwentarskiego nie przekracza 1500 m3; 
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek nie przekracza 1000 m2. 

Kto może opracować dokument? 

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego powinna być, zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, opracowana przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach, specjalistów ochrony przeciwpożarowej. Zgodnie z ustawą osoby, które wykonują czynności z zakresu ochrony ppoż. muszą spełnić jeden z poniższych warunków: 

 • posiadają tytuł zawodowy inżynier pożarnictwa, 
 • posiadają tytuł zawodowy inżynier i dyplom ukończenia studiów w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w zakresie inżynierii bezpieczeństwa w specjalności inżynieria bezpieczeństwa pożarowego wydany do dnia 30 września 2019 r., 
 • dyplom studiów na kierunku inżynieria bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa pożarowego wydany po dniu 30 września 2019 r., 
 • posiadają co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technik pożarnictwa. 

Jeżeli czujesz się zagubiony w kwestiach opracowywania istotnych dokumentów, takich jak instrukcje bezpieczeństwa przeciwpożarowego, nie wahaj się i skorzystaj z naszej pomocy. Nasz zespół ekspertów posiada nie tylko niezbędne kwalifikacje, ale również bogate doświadczenie w tworzeniu kompleksowych instrukcji bezpieczeństwa (naszymi ekspertami są czynni zawodowo Strażacy Państwowej Straży Pożarnej). Zgłoś się do nas, a z przyjemnością pomożemy Ci stworzyć spersonalizowaną i skuteczną dokumentację PPOŻ, spełniającą najwyższe standardy bezpieczeństwa.

Podobne wpisy