Jak wygląda szkolenie wstępne BHP?

Dlaczego bierzemy udział w szkoleniu BHP?

Obowiązkiem, który ciąży na pracodawcy jest przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Przeprowadza się je przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Jak wygląda i z czego wynikają zasady w zakresie szkolenia wstępnego BHP?

Począwszy od 2 czerwca 1996 r. obowiązują nowe zasady szkolenia pracowników – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 62, poz. 285).

Zgodnie z tymi zasadami, szkolenie BHP jest prowadzone jako:

 • szkolenie wstępne;
 • szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne obejmuje: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.

Szkolenie bhp instruktaż ogólny – na czym polega?

Podczas instruktażu ogólnego powinniśmy zapoznać pracownika z podstawowymi zagadnieniami związanymi z:

 • przepisami BHP: zawartymi w kodeksie pracy, układach zbiorowych pracy oraz regulaminach pracy, obowiązującymi w danym zakładzie pracy;
 • pierwszej pomocy: zasadami udzielania pomocy przedlekarskiej;
 • ochrony przeciwpożarowej: podstawowymi zasadami oraz postępowaniem w razie pożaru.

Szkolenie powinno być zorganizowane w formie instruktażu – przed rozpoczęciem przez pracownika pracy w danym zakładzie pracy – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia.

Organizator szkolenia powinien jednak wziąć pod uwagę ramowy program szkolenia, który zawarty jest w rozporządzeniu MINISTRA GOSPODARKI I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jak długo trwa szkolenie wstępne BHP?

Minimalny czas trwania szkolenia wstępnego BHP również został określony w powyższym rozporządzeniu. Wynosi 3 godziny lekcyjne, trwające po 45 minut.

Kto przechodzi szkolenie bhp instruktaż ogólny?

Instruktaż ogólny przechodzą:

 • wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy,
 • studenci odbywający praktyki studenckie,
 • uczniowie szkół zawodowych, odbywający praktyczną naukę zawodu w zakładach pracy.

Czego dowiemy się z wstępnego szkolenia bhp?

Ramowy program szkolenia wstępnego BHP obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Istota bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 3. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
 4. Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy
 5. Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
 6. Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym
 7. Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego
 8. Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
 9. Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
 10. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru
 11. Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy

Poniżej znajdziesz krótkie rozwinięcie tych zagadnień. 😉

Istota bezpieczeństwa i higieny pracy

Podmiotem ochrony w systemie pracy jest człowiek i jego zdrowie. Dlatego na pojęcie ochrony pracy składają się gwarancje prawne, służące zabezpieczeniu zdrowia i życia ludzkiego w procesie pracy. W szerokim rozumieniu obejmują one treść wszystkich norm prawa pracy ustanowionych w interesie pracujących i służących ochronie tych interesów

Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Pracodawca ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy.

Pracodawca jest uprawniony do:

 • Nagradzania i wyróżniania pracowników,
 • Stosowania kary upomnienia i nagany za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów BHP i PPOŻ.
 • Stosowania kary pieniężnej za nieprzestrzeganie przepisów BHP, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w czasie pracy.

Należy również pamiętać, że podstawowym obowiązkiem każdego pracownika jest przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Do głównych obowiązków pracownika zaliczyć można m.in.:

 • znajomość przepisów BHP,
 • wykonywanie pracy zgodnie z przepisami BHP,
 • dbanie o należyty stan maszyn,
 • stosowanie środków ochrony indywidualnej i zbiorowej,
 • poddawanie się szkoleniom wstępnym i okresowym BHP.

Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy

Każdy pracodawca i pracownik ponosi odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Można odróżnić 3 podstawowe rodzaje odpowiedzialności pracownika:
porządkowa -Art. 108 kp
dotycząca wszystkich pracowników w zakładzie pracy. Pracodawca może ukarać wszystkich pracowników za naruszenie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy:

 • karą upomnienia,
 • karą nagany,
 • karą pieniężną.

Za wykroczenia przeciwko prawom pracownika – Art. 283 kp, dotycząca osób odpowiedzialnych za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy albo kierujących pracownikami w przypadku nie przestrzegania przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
W sprawach o wykroczenia przeciwko prawom pracownika wszczynają postępowanie i orzekają karę grzywny inspektorzy pracy Państwowej Inspekcji Pracy.

karna-Art. 220kk dotycząca osób odpowiedzialnych w zakładzie pracy za bezpieczeństwo i higienę pracy, którzy nie dopełniają w rym zakresie swoich obowiązków, narażając przez to pracownika na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.
Osoby te podlegają karze pozbawienia wolności do lat 3 lub karze grzywny.

Zasady poruszania się po zakładzie pracy

Poniżej podano podstawowe zasady poruszania się po zakładzie pracy:

 • korzystaj tylko z wyznaczonych dróg, chodników i przejść,
 • pojazdy mechaniczne powinny poruszać się tylko po wyznaczonych drogach przeznaczonych dla ruchu kołowego lub po drogach transportowych w budynkach przemysłowych, wyraźnie i trwale oznakowanych,
 • poruszając się pieszo po zakładzie, pracownik jest zobowiązany korzystać jedynie z dróg wyznaczonych dla ruchu pieszego,
 • zachować szczególną ostrożność przy chodzeniu po schodach, schodniach, pochylniach i pomostach,
 • nie wchodzić do pomieszczeń, gdzie obowiązuje zakaz wejścia, ani do pomieszczeń o szczególnym zagrożeniu (kotłownie, galwanizernie, lakiernie itp.) bez zezwolenia osoby odpowiedzialnej,
 • w razie braku drogi dla pieszych (chodnika) należy poruszać się lewą stroną jezdni,
 • niosąc przedmioty, części maszyn lub narzędzia należy je zabezpieczyć, aby nie przeszkadzały innym użytkownikom drogi,
 • wchodząc na drogę zachować szczególną ostrożność i upewnić się, czy po drodze nie poruszają się pojazdy,
 • nie przechodzić pod zawieszonymi na dźwignicy ciężarami,
 • nie tarasować i zaśmiecać dróg transportowych,
 • nie zasłaniać, przestawiać, zmieniać lub usuwać znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń ostrzegawczych i zabezpieczających.

Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie pracy i podstawowe środki zapobiegawcze

Urazy ciała lub nawet śmierć pracownika, choroba zawodowa czy obniżenie sprawności organizmu powstają pod wpływem czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. Decydującym jest tutaj kontakt pracownika z tymi czynnikami, przekroczenia dopuszczalnych stężeń i natężeń tych czynników, a także czas narażenia. Nazywamy to narażeniem zawodowym.

Podjęcie przez pracodawcę działań mających na celu ograniczenie narażenia zawodowego obniży prawdopodobieństwo lub częstość występowania niekorzystnych zmian, czyli obniży powstanie ryzyka zawodowego. Zachęcamy takze do zgłebięnia wiedzy na temat wymagań BHP dla biur – zapewnienie bezpieczeństwa to podstawa niezależnie od charakteru i miejsca pracy!

Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym

Maszyny i urządzenia techniczne
Warunki bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze maszyn i urządzeń technicznych regulują ogólnie art. 215, art. 216 i art. 217 kodeksu pracy. Przede wszystkim powinny być tak konstruowane i budowane, aby:

 • zapewniały bezpieczne i higieniczne warunki pracy, a w szczególności zabezpieczały pracownika przed urazami, działaniem niebezpiecznych substancji chemicznych, porażeniem prądem elektrycznym, nadmiernym hałasem, szkodliwymi wstrząsami, działaniem wibracji i promieniowania oraz szkodliwym i niebezpiecznym działaniem innych czynników środowiska pracy,
 • uwzględniały zasady ergonomii.

Maszyny i inne urządzenia, które nie spełniają tych wymagań muszą być wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia przez producenta, a w przypadku gdy konstrukcja zabezpieczenia jest uzależniona od warunków lokalnych, wyposażenie maszyny lub innego urządzenia technicznego w odpowiednie zabezpieczenie należy do obowiązków pracodawcy.

Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego

Kto dostarcza środki ochrony indywidualnej? Zgodnie z kodeksem pracy pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej (jak np.: kaski, rękawice, ochronniki słuchu, okulary ochronne, maski itp.), które mają go chronić przed występującymi na stanowiskach pracy w zakładzie niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami.

Obowiązany jest również poinformować pracownika o sposobach posługiwania się tymi środkami.

Środki ochrony indywidualnej muszą być oznaczone znakiem bezpieczeństwa.

Porządek i czystość w miejscu pracy oraz higiena osobista pracownika – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika

Zasady higieny osobistej

Rozkład dnia pracownika powinien być zgodny ze wskazaniami higieny i powinien uwzględniać:

 • spożywanie posiłków w stałym określonym czasie (np. posiłków profilaktycznych lub regeneracyjnych),
 • racjonalne organizowanie pracy,
 • częstą, w miarę możliwości, zmianę bielizny i odzieży,
 • częste mycie ciała.

Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie przedstawił aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku. Dotyczy to badań wstępnych, okresowych i kontrolnych.

Skierowanie na badania profilaktyczne wydaje pracodawca.

Powinno ono zawierać:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego (wstępne, okresowe lub kontrolne),
 • określenie stanowiska pracy lub kilka stanowisk, na którym (których) osoba ta ma być zatrudniona w przypadku osób przyjmowanych do pracy,
 • określenie stanowiska pracy, na którym pracownik jest zatrudniony – w przypadku pracowników,
 • informacje o występowaniu na stanowisku (stanowiskach) pracy czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków uciążliwych oraz aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, wykonanych na tych stanowiskach.

Badanie profilaktyczne kończy się orzeczeniem lekarskim stwierdzającym:

 • brak przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na określonym stanowisku pracy lub
 • przeciwwskazania zdrowotne do pracy na określonym stanowisku pracy.

Orzeczenie lekarskie wydaje, w formie zaświadczenia, lekarz przeprowadzający badanie profilaktyczne przekazuje pracownikowi i pracodawcy.

Wyróżniamy badania: wstępne, okresowe i kontrolne.

Badaniom wstępnym podlegają:

 • osoby przyjmowane do pracy,
 • pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Badania okresowe przeprowadzane są pracownikom, którym upływa okres ważności badań wstępnych.

Natomiast badaniom kontrolnym podlegają pracownicy w przypadku niezdolności do pracy trwającej ponad 30 dni.

Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru

W każdym zakładzie pracy muszą zostać stworzone odpowiednie warunki do ewakuacji pracowników w przypadku pożaru, wybuchu.
Do tego celu służą drogi i wyjścia ewakuacyjne odpowiednio oznakowane, zgodnie z Polskimi Normami.

UWAGA
Drogi ewakuacyjne nie mogą być niczym zastawiane.
Zamykanie drzwi ewakuacyjnych w sposób uniemożliwiający ich natychmiastowe otwarcie – jest zabronione.

Zasady postępowania pracowników na wypadek powstania pożaru
Zgodnie z art. 4 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. Nr 81, póz. 351 z późn. zm.) pracodawca jest zobowiązany do ustalenia w zakładzie sposobu postępowania na wypadek pożaru – w formie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego i zapoznania z nią pracowników.

Co zrobić w przypadku ogłoszenia alarmu i ewakuacji? 

 • Przerwać prace, zabezpieczyć ważne dokumenty i wyłączyć urządzenia elektryczne.
 • Pozamykać drzwi i okna, aby uniemożliwić rozszerzanie się ognia lub dymu.
 • Zachować spokój aby nie dopuścić do paniki, opuścić budynek korzystając z drogi ewakuacyjnej.
 • Zbaczanie lub zawracanie z drogi ewakuacyjnej utrudnia sprawne prowadzenie ewakuacji i może spowodować panikę.
 • Ściśle stosować się do poleceń kierownictwa akcji.

Organizacja i zasady udzielania pomocy przedlekarskiej w razie wypadku. Pierwsza pomoc w nagłych wypadkach

Pierwsza pomoc – zespół czynności wykonywanych w razie wypadku, urazu lub nagłego ataku choroby w celu ochrony życia lub zdrowia poszkodowanego oraz zminimalizowania niekorzystnych następstw, zanim możliwe będzie udzielenie specjalistycznej pomocy medycznej (po przewiezieniu do szpitala).
Pierwszej pomocy zwykle udziela się na miejscu wypadku.

Nowi pracownicy? Skontaktuj się z nami w celu przeprowadzenia szkolenia BHP: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Przeprowadzimy dla Twoich pracowników szkolenie BHP, opracujemy dokumentację BHP, przeprowadzimy audyt BHP i PPOŻ.

jak-wyglada-szkolenie-wstepne-BHP

Podobne wpisy