Jak wygląda szkolenie BHP?

Jak wygląda szkolenie BHP?

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników, zatem jak powinno ono wyglądać?

Na czym polega szkolenie BHP?

Szkolenie BHP polega na zapewnieniu pracownikom odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, aby mogli wykonywać swoje obowiązki w sposób bezpieczny i zdrowy. Szkolenie BHP ma na celu minimalizowanie ryzyka wypadków i chorób zawodowych w miejscu pracy.

Kodeks Pracy (Art.  2373.  [Szkolenia BHP]) mówi nam, że:

1.Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Jak wygląda szkolenie BHP?

Jak wspomnieliśmy w poprzednim artykule: Ile trwa szkolenie BHP?, wyróżniamy szkolenia wstępne oraz okresowe i w zależności od rodzaju szkolenia, inaczej będzie ono wyglądało oraz czas trwania będzie różny.

Wstępne szkolenie BHP dzieli się na dwie części. Pierwsza z nich jest instruktażem ogólnym.

W tej części szkolenia omawia się następujące zagadnienia:

 • BHP w miejscu pracy,
 • prawo pracy
 • pierwsza pomoc
 • ochrona przeciwpożarowa

Druga część to instruktaż stanowiskowy.

Instruktaż stanowiskowy ma za zadanie przygotować pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy. Podczas tego szkolenia, pracownik dowiaduje się o:

 • występujących czynnikach środowiska pracy na danym stanowisku pracy i w jego bezpośrednim otoczeniu
 • ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną pracą
 • sposobach ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i zagrożeniami dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych
 • metodach bezpiecznego wykonywania pracy na danym stanowisku.

Na wstępie należy zapoznać pracownika z lokalizacją poszczególnych pomieszczeń, np.: biuro, magazyn, pomieszczenia higieniczno-sanitarne (toalety, szatnia, pomieszczenie do spożywania posiłków itp.).

Pracownik powinien:

 • zostać poinformowany o tym gdzie znajduje się apteczka pierwszej pomocy, kto jest odpowiedzialny za jej obsługę i jakie posiada ona wyposażenie
 • poznać rozmieszczenie sprzętu przeciwpożarowego oraz zasady jego obsługi
 • zaznajomić się z instrukcjami ppoż. i poznać kierunek oraz trasę ewentualnej ewakuacji w razie pożaru
 • zostać zapoznany m.in. z instrukcjami bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym obsługi maszyn i urządzeń) oraz z instrukcjami związanymi ze stanem sanitarnym – w tym dotyczącymi również personelu.
 • poznać zasady transportu wewnętrznego i magazynowania towarów.

Pracownika należy uświadomić, że powinien:

 • stosować się do poleceń przełożonych
 • sumiennie i rzetelnie wykonywać nakazane czynności
 • utrzymywać ład i porządek na stanowisku pracy
 • natychmiast reagować na wszystkie nieprawidłowości
 • każdą awarię sprzętu, zdarzenie potencjalnie wypadkowe, a także zaistniały wypadek przy pracy natychmiast zgłaszać przełożonemu.

W tej części szkolenia należy dużo uwagi poświęcić szkodliwym czynnikom środowiska pracy, które występują na stanowisku oraz sposobom ich ograniczenia lub likwidacji.

W tym celu należy przedstawić pracownikowi ocenę ryzyka zawodowego na stanowisku pracy.

Etapy instruktażu stanowiskowego

powinny obejmować:

 1. a) rozmowę wstępną instruktora z instruowanym pracownikiem
 2. b) pokaz i objaśnienie przez instruktora całego procesu pracy, który ma być realizowany przez pracownika.

W tym punkcie należy przedstawić szeroki zakres czynności oraz pokazać sposób bezpiecznego ich wykonywania w warunkach zakładu.

Etapy pokazu:

 1. a) Pokaz należy rozpocząć od czynności związanych z przygotowaniem miejsca pracy (rozmieszczenie narzędzi, urządzeń, maszyn, drogi wewnątrzzakładowe itp.).
 2. b) Ostatnim elementem pokazu powinny być czynności po zakończeniu pracy, w tym porządkowanie stanowiska.

Dużo uwagi należy poświęcić czynnościom niebezpiecznym powodującym zagrożenie życia lub zdrowia.

Próbne wykonywanie procesu pracy

Próba samodzielnego wykonania czynności przez instruowanego pracownika powinna być wykonywana powoli i spokojnie. Ten etap powinien składać się między innymi z następujących części:

 • pracownik objaśnia poszczególne czynności i wykonuje je po akceptacji instruktora
 • instruktor zwraca uwagę w każdym momencie mogącym spowodować błąd instruowanego i podpowiada lub nawet sam wykonuje czynność, której instruowany nie potrafi wykonać w sposób bezpieczny.

Samodzielna praca instruowanego pracownika pod nadzorem instruktora

Instruktor – szkolący powinien zlecić możliwie szeroki zakres czynności instruowanemu w celu sprawdzenia umiejętności i sposobu bezpiecznego wykonywania pracy.

Pracownik wykonuje samodzielnie poszczególne prace od czynności przygotowawczych do samego zakończenia, w normalnym tempie pracy, a instruktor ingeruje tylko wtedy, gdy zachodzi potrzeba korygowania błędów.

Instruktor objaśnia także wszelkie wątpliwości instruowanego pracownika odnośnie sposobu wykonywania określonych czynności.

Kompleksowo i profesjonalnie z ehs consulting

Sprawdzenie i ocena przez instruktora sposobu wykonywania pracy przez pracownika

Instruktor – szkolący powinien omówić i ocenić prawidłowość wykonywania poszczególnych czynności

przez pracownika, zwracając uwagę na te fragmenty pracy, które wymagają większej uwagi lub precyzji, np. obsługa kasy fiskalnej lub krajalnicy (w przypadku sklepu spożywczego). Pamiętajmy, że tylko ocena pozytywna czynności instruowanego, wydana przez instruktora,  stanowi podstawę do dopuszczenia pracownika do samodzielnego wykonywania pracy.

Jeżeli pracownik wykonuje prace na różnych stanowiskach, szkolenie powinno uwzględniać wszystkie rodzaje prac, które będą należały do zakresu obowiązków pracownika. Sposób realizacji szkolenia i czas trwania poszczególnych jego części powinny być dostosowane do przygotowania zawodowego i dotychczasowego stażu pracy pracownika oraz zagrożeń występujących przy przewidzianej do wykonywania przez niego pracy.

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku.

Odbycie instruktażu ogólnego oraz instruktażu stanowiskowego pracownik potwierdza na piśmie
w karcie szkolenia wstępnego, która jest przechowywana w aktach osobowych pracownika.

Z poprzedniego naszego wpisu na blogu dowiedzieliśmy się również, że okresowe szkolenie BHP powinno trwać minimum 8 godzin lekcyjnych (w zależności od stanowiska pracy), podczas których omawia się następujące kwestie:

 • prawo pracy
 • organizacja i metody kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
 • skutki ekonomiczne niewłaściwych warunków pracy
 • zagrożenia i sposoby ich eliminacji
 • środki ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • wypadki przy pracy
 • postępowanie w razie wypadku
 • ochrona przeciwpożarowej
 • pierwsza pomoc.

Okresowe szkolenie BHP może zostać zorganizowane (w zależności od rodzaju stanowiska) w formie:

 • instruktażu – na podstawie szczegółowego programu opracowanego przez organizatora szkolenia, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności dotyczących wykonywania pracy i zachowania się w zakładzie pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy
 • kursu – składającego się z zajęć teoretycznych i praktycznych, umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • seminarium – umożliwiającego uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności w zakresie bhp
 • samokształcenia kierowanego – na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu poczty, Internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Okresowe szkolenie BHP powinno zakończyć się egzaminem pozwalającym sprawdzić stopień przyswojenia materiału przez pracownika. Egzamin ten powinien przygotować i przeprowadzić organizator szkolenia.

Uzyskanie pozytywnego wyniku uprawnia organizatora szkolenia do wydania zaświadczenia o ukończeniu szkolenia, które zostanie dołączone do akt osobowych pracownika.

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń BHP?

Chcesz, abyśmy zorganizowali u Ciebie ciekawe szkolenie? – zapraszamy do kontaktu.

Podobne wpisy