Ile trwa szkolenie BHP?

Ile trwa szkolenie BHP?

Szkolenie BHP jest obowiązkowe dla wszystkich pracowników zatrudnionych na umowie o pracę, umowie zleceniu (jeśli charakter pracy zleceniobiorcy wskazuje, że pracownik powinien posiadać odpowiednią wiedzę z zakresu bhp), odbywających staż/praktyki, jak również dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, w momencie w którym osoba prowadząca tę działalność zawiąże z pracownikiem stosunek pracy (umowa o pracę, umowa zlecenie lub o dzieło) i stanie się pracodawcą. Szkolenia bhp odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Ile trwa szkolenie BHP?

Zacznijmy od podziału szkoleń. Wyróżnia się następujące szkolenia:

 • szkolenie wstępne, które dzieli się na: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy;
 • szkolenie okresowe.

Szkolenie wstępne

Powinno odbyć się w pierwszych dniach pracy, zanim pracownik przystąpi do swoich obowiązków.

Instruktaż ogólny podczas szkolenia wstępnego, przeprowadzany jest przez pracodawcę lub pracownika wyznaczonego przez pracodawcę (który posiada odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz  uprawnienia), lub może zostać zlecony firmie zewnętrznej. Nie powinien on trwać krócej niż 3 godziny lekcyjne.

Przyjmuje się, że godzina lekcyjna to 45 minut.

Po części ogólnej, pracownik przystępuje do instruktażu stanowiskowego, który powinien trwać nie krócej niż 8 godzin lekcyjnych (nie dotyczy to pracowników na stanowiskach administracyjno–biurowych, gdzie ten czas skrócony może zostać do 2 godzin lekcyjnych).

W związku z tym, jeśli pracownik zatrudniony jest w 8-godzinnym systemie pracy, szkolenie wstępne na stanowisku innym niż administracyjno-biurowe, powinno odbyć się w pierwszych 2 dniach pracy pracownika.

Nieprawidłowym postępowaniem jest odbycie w tej sytuacji instruktażu ogólnego i stanowiskowego tylko w pierwszym dniu pracy (uzasadnienie: suma ilości godzin lekcyjnych szkolenia wstępnego, będzie przekraczać łączny czas pracy pracownika).

Szkolenie okresowe BHP ma na celu aktualizację wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Ile trwa szkolenie okresowe BHP?

Czas trwania okresowego szkolenia BHP jest następujący:

 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych – 8 godzin lekcyjnych (1 dzień)
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach administracyjno-biurowych – 8 godzin lekcyjnych (1 dzień)
 • pracownicy zatrudnieni na stanowiskach inżynieryjno-technicznych – 16 godzin lekcyjnych (2 dni)
 • pracodawcy i inne osoby kierujące pracownikami – 16 godzin lekcyjnych (2 dni)
 • pracownicy służb BHP – 32 godziny (2 dni na sali wykładowej, 2 dni samokształcenia).
Kompleksowo i profesjonalnie z ehs consulting

Jak długo jest ważne szkolenie BHP?

Szkolenie okresowe BHP jest ważne:

 • dla pracowników administracyjno-biurowych – maksymalnie 5 lat
 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – maksymalnie 3 lata
 • na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne – maksymalnie rok
 • dla pracowników inżynieryjno-technicznych – maksymalnie 5 lat
 • dla pracodawcy oraz osób kierujących pracownikami – maksymalnie na 5 lat
 • dla pracowników służb BHP – maksymalnie 5 lat.

Ze względu na formę szkolenia, czas trwania szkolenia BHP jest następujący:

 • instruktaż – nie krótszy niż 2 godziny lekcyjne
 • kurs – nie krótszy niż 15 godzin lekcyjnych
 • samokształcenie kierowane – zgodnie z godzinami lekcyjnymi wymaganymi, dla danego stanowiska
 • seminarium – nie krótsze niż 5 godzin lekcyjnych.

Jeśli masz pytania dotyczące szkoleń BHP – zapraszamy do kontaktu.

Podobne wpisy