Gdzie powinny znajdować się instrukcje BHP?

Gdzie powinny znajdować się instrukcje BHP?

Obowiązujące akty prawne, nakładają na pracodawcę obowiązek udostępnienia pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa. Czy określone jest, gdzie powinny znajdować się instrukcje BHP?  W jaki sposób powinien działać pracodawca?

Co to jest instrukcja BHP?

Zanim przejdziemy do nurtującego tematu – gdzie umieścić instrukcje BHP, wyjaśnijmy, czym w ogóle one są. Instrukcje to dokumenty BHP zawierające zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, organizację pracy, a także szereg wskazówek oraz sposób działania na wypadek zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników. W zależności od rodzaju ryzyka i potrzeb, wyróżniono cztery zasadnicze kategorie:

 • ogólna instrukcja BHP,
 • instrukcja stanowiskowa BHP,
 • instrukcja na wypadek awarii,
 • instrukcja BHP podczas pracy.

Obowiązujące prawo w zakresie instrukcji BHP

1. Kodeks pracy.
Art. 237 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu Pracy, nanosi na pracodawcę obowiązek wydania szczegółowej instrukcji oraz wskazówek dotyczących BHP na
określonym stanowisku pracy.

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r.
Sprawy związane z instrukcjami stanowiskowymi reguluje również, rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Według §41: „pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom do stałego korzystania aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 1.  stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników;
 2. obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych;
 3. postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi;
 4.  udzielania pierwszej pomocy.”

Instrukcje powinny być zwięzłe i zrozumiałe. Każdy pracownik po zapoznaniu się z nimi, powinien znać zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy, oraz potrafić odpowiednio zareagować w razie wystąpienia sytuacji awaryjnej.

3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.
Kolejnym dokumentem określającym konieczność stosowania instrukcji bezpieczeństwa jest rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r.
Szczegółowo określa ono konieczność zapewnienia pracownikom (przez pracodawcę), instrukcji dotyczących użytkowania maszyn. Według §29 ust. 2 dokumenty te muszą zawierać: „co najmniej informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie:

 1. warunków użytkowania maszyn;
 2. występowania możliwych do przewidzenia sytuacji nietypowych;
 3. praktyki użytkowania maszyn.”

Przeczytaj także: przedłużenie uprawnień UDT.

Gdzie umieścić instrukcje bhp?

Przepisy nie precyzują, gdzie należy umieścić instrukcje BHP. W tej kwestii decydujący wydaje się być zapis, że dokument ten powinien być udostępniony do „stałego
korzystania”. Jak należy interpretować ten zapis? Otóż każdy pracownik powinien:

 •  znać miejsce usytuowania instrukcji bezpieczeństwa;
 • w każdym momencie mieć zapewniony dostęp do dokumentu.

Praktycznym rozwiązaniem tego problemu, będzie umieszczanie instrukcji bezpieczeństwa, w miarę możliwości, blisko stanowiska pracy, dla którego została
opracowana. Rozsądne wydaje się być również, umieszczanie instrukcji w pomieszczeniach wspólnych i ogólnie dostępnych, takich jak: szatnie, pomieszczenia socjalne lub korytarze. Obowiązkiem pracodawcy jest poinformowanie oraz dopilnowanie tego, żeby każdy pracownik dokładnie wiedział, gdzie znajdują się te istotne dokumenty. Niezwykle ważne jest, aby osoba zatrudniona miała do nich ciągły dostęp, a w razie potrzeby mogła bez problemu z nich skorzystać.

Masz pytania dotyczące instrukcji BHP w Twojej firmie? Zapraszamy do kontaktu!

Podobne wpisy