BHP w szpitalu

Czy w szpitalu obowiązują takie same przepisy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, jak w innych zakładach pracy? Odpowiedź na to pytanie nie jest jednoznaczna. Przeanalizujmy zatem, jakie mamy przepisy prawne w zakresie BHP w szpitalu.

Przede wszystkim szpital, jako pracodawca ma obowiązek zapewnić swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. I tutaj, jak w przypadku każdego innego pracodawcy, podstawowym źródłem przepisów w zakresie BHP w szpitalu jest kodeks pracy. Ponadto w szpitalu obowiązują także inne akty prawne dotyczące BHP, np. ustawa Prawo budowlane, ustawa o dozorze technicznym czy ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i Państwowej Inspekcji Pracy. Jednak w przypadku podmiotów leczniczych istnieją również specyficzne przepisy BHP przeznaczone wyłącznie dla tej grupy podmiotów. W tej grupie przepisów możemy wyróżnić uregulowania uniwersalne, to znaczy takie, które obowiązują w każdym szpitalu lub innym podmiocie leczniczym (np. wymogi sanitarne dla pomieszczeń zakładu opieki zdrowotnej) oraz przepisy tzw. “rodzajowe”, to znaczy takie, które zależą od rodzaju świadczeń udzielanych przez dany podmiot. W tym zakresie znajdziemy odrębne przepisy odnoszące się np. do oddziałów radiologicznych i odrębne przepisy dla oddziałów stomatologicznych.

Podstawowe przepisy BHP w szpitalu

Zwróćmy jednak uwagę na podstawowe przepisy BHP w szpitalu. Jak już wspomnieliśmy, zgodnie z art. 15 kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Kolejne przepisy kodeksu mówią wprost, że to pracodawca powinien chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy.
Co zatem kryje się pod hasłem “zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w szpitalu?” Możemy tutaj wymienić szereg obowiązków, które pracodawca powinien zrealizować, aby praca była zorganizowana zgodnie z zasadami BHP.

Po pierwsze przeszkolenie wszystkich pracowników rozpoczynających pracę w szpitalu w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczących danej placówki medycznej oraz warunkujących bezpieczeństwo pracy na poszczególnych stanowiskach. Pracodawca ma obowiązek zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami BHP dotyczącymi wykonywanych przez nich prac. Powinien on przedstawić szczegółowe instrukcje (np. instrukcje postępowania z konkretną aparaturą medyczną, odpadami medycznymi, itd.) oraz wskazówki dotyczące BHP na konkretnych stanowiskach pracy. Pracownik z kolei powinien potwierdzić na piśmie zapoznanie się ze wszystkimi przepisami. Jak w każdym innym zakładzie pracy, szkolenia BHP personelu medycznego są prowadzone jako szkolenia wstępne i szkolenia okresowe.

Dalej po stronie pracodawcy leży zapewnienie właściwych warunków do stosowania i egzekwowania przestrzegania w szpitalu przepisów oraz zasad BHP. Zapewnienie przestrzegania zasad BHP w szpitalu pracodawca może realizować przez odpowiednie zapisy w wewnętrznych dokumentach BHP  i procedurach, np. w regulaminie pracy, instrukcjach stanowiskowych oraz w zakresach obowiązków personelu medycznego.

Służba BHP w szpitalu

W szpitalu istnieje także obowiązek związany z utworzeniem i zapewnieniem funkcjonowania służby i komisji BHP. Jeśli w szpitalu jest zatrudnionych więcej niż 100 pracowników, wówczas pracodawca ma obowiązek utworzyć służbę BHP, która pełni funkcje doradcze i kontrolne w zakresie BHP, natomiast jeśli szpital zatrudnia do 100 pracowników, pracodawca może powierzyć wykonywanie zadań służby BHP  pracownikowi zatrudnionemu przy innej pracy. Pod pewnymi warunkami pracodawca, który posiada ukończone szkolenie niezbędne do wykonywania zadań służby BHP może sam wykonywać zadania tej służby. Pracodawca w przypadku braku kompetentnych pracowników może powierzyć wykonywanie zadań służby bhp specjalistom spoza zakładu pracy.

Służba BHP jest uprawniona w szczególności do przeprowadzania kontroli stanu BHP, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy, oraz do występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie BHP.
Szpital zatrudniający więcej niż 250 pracowników powinien powołać komisję BHP jako swój organ doradczy i opiniodawczy. W skład komisji BHP wchodzą przedstawiciele pracodawcy, w tym pracownicy służby BHP i lekarz sprawujący profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, oraz przedstawiciele pracowników, w tym społeczny inspektor pracy.

Zadaniem komisji BHP jest dokonywanie przeglądu warunków pracy, okresowej oceny stanu BHP, opiniowanie podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie BHP.

Zagrożenia dla personelu medycznego

Jak w każdym innym zakładzie pracy, tak również w szpitalach występuje szereg zagrożeń dla pracowników. Oprócz typowych zagrożeń, które mogą wystąpić w większości zakładów pracy, personel medyczny jest szczególnie narażony na kontakt z krwią pacjentów oraz innymi materiałami biologicznymi, które mogą stwarzać ryzyko zakażenia. Za ekspozycje, które stwarzają ryzyko zakażenia, uważa się zranienie skóry skażonym ostrym przedmiotem np. igłą, skalpelem lub kontakt błon śluzowych albo uszkodzonej skóry (pęknięcia, otarcia, zmiany zapalne, rany) z potencjalnie zakażoną krwią, tkankami lub płynami ustrojowymi pacjenta.

Masz pytania w zakresie bezpieczeństwa pracy? Służymy pomocą i wsparciem: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy