Najwyższe dopuszczalne natężenie

Pracownik, pracodawca, firma zewnętrzna, organ kontroli – tak naprawę każdy z osób przebywających na terenie zakładu pracy jest narażony na działanie czynników fizycznych. O co dokładnie chodzi z tym najwyższym natężeniem? Jakie czynniki są brane pod uwagę przy określeniu NDN? Czy mówimy o natężeniu długotrwałym, uciążliwym dla zdrowia? Jakie są konsekwencje za naruszenie przepisów określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dn. 29 listopada 2002r. ?

Jeżeli chcesz poznać swoje obowiązki, prawa oraz możliwości w zakresie czynników fizycznych i ich natężeń – zachęcamy do lektury!

Spójrzmy szeroko na ten temat – od pracodawcy po pracownika.

Najwyższe dopuszczalne natężenie (NDN) to w skrócie najwyższe dopuszczalne natężenie fizycznego czynnika szkodliwego dla zdrowia lub życia ludzkiego. Są ustalone jako poziomy ekspozycji – zależnie od rodzaju właściwości czynnika uciążliwego. Cel jest jeden: brak jakichkolwiek ujemnych zmian w stanie zdrowia pracownika oraz jego przyszłych pokoleń.

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy zawiera wykaz obejmujący najwyższe dopuszczalne natężenia fizycznych czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy.

O jakich czynnikach szkodliwych mówimy?

 • Hałas i hałas ultradźwiękowy,
 • Drgania działające na organizm człowieka przez kończyny górne i drgania o ogólnym działaniu na organizm człowieka,
 • Mikroklimat,
 • Promieniowanie optyczne,
 • Promieniowanie laserowe,
 • Pole elektromagnetyczne.

Maksymalne, nieprzekraczalne wartości dla stanowisk pracy są podane w ww. rozporządzeniu.

Pracodawca jest zobowiązany do prowadzenia ewidencji czynników, które mogą wpłynąć na zdrowie lub życie pracownika. Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy pracodawca jest zobowiązany do:

 • wskazania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • rozpoznania źródła ich emisji,
 • zlecenia wykonania badań i pomiarów tych czynników, uwzględniając rodzaj tych czynników oraz ich właściwości, procesy technologiczne związane z występowaniem czynników szkodliwych i ich parametry oraz wyposażenie techniczne (maszyny, urządzenia, instalacje, narzędzia), które mogą być źródłem emisji czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • uwzględnienia w badaniach dokumentacji producenta z wynikami pomiarów dot. określonych emisji,
 • zwrócenia uwagi na środki ochrony zbiorowej i organizację pracy oraz sposobów jej wykonywania, aby była jak najmniej uciążliwa,
 • zweryfikowania czasu narażenia na oddziaływanie czynników szkodliwych dla zdrowia w odniesieniu do rozkładu czasu pracy,
 • konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami działań dotyczących rozpoznania i typowania czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • wykonywania badań, pomiarów, pobierania próbek tych czynników na stanowisku pracy,
 • poinformowania pracowników o wynikach przeprowadzanych badań i pomiarów tych czynników,
 • umieszczenia wyników badań i pomiarów na stanowisku pracy, którego one dotyczą,
 • wypisania wyników przeprowadzonych badań i pomiarów czynnika szkodliwego dla zdrowia do ‘Karty Badań i Pomiarów’,
 • przechowywania karty badań i pomiarów przez okres 3 lat, licząc od daty ich przeprowadzenia,
 • prowadzenia rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, do którego powinien wpisywać na bieżąco wyniki przeprowadzonych badań i pomiarów.

Co w przypadku zamknięcia zakładu pracy?

Pracodawco! Masz obowiązek przekazać rejestr oraz karty badań inspektorowi sanitarnemu, któremu zakład podlega. Są to naprawdę ważne rejestry, ponieważ powinny być przechowywane aż 40 lat od ostatniego przeprowadzonego badania.

Jakie obowiązki ma pracownik zakresie NDN?

Musi znać czynniki z jakimi spotyka się w ciągu rutynowego dnia pracy! Pracownik powinien wykonywać pracę w sposób bezpieczny, aby wyeliminować lub ograniczyć skutki długotrwałego oddziaływania NDN czynników w codziennej pracy. Bezpieczna praca się opłaca! Czy każdy z nas zdaje sobie sprawę, że ww. czynniki podczas długiego oddziaływania na człowieka mogą w przyszłości wyrządzić poważne szkody. Alarmujemy! Stosuj nauszniki lub zatyczki do uszu, jest jeszcze tyle rzeczy, które warto usłyszeć!

Pracodawco! Zapewnij swoim pracownikom środki ochrony indywidualnej.

Pracowniku! Respektuj przepisy i zasady BHP.

Potrzebujesz porady? Chcesz poprawić warunki pracy?

Nie zastanawiaj się -> działaj!

Skontaktuj się z nami i dołącz do grona zadowolonych klientów – oferujemy szkolenia BHP i wiele innych profesjonalnych usług BHP w Warszawie oraz online.

https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Podobne wpisy