Środki ochrony indywidualnej i pracownicy w sektorze usług

W jakiej branży wg. GUS jest zatrudnionych najwięcej pracowników? Zdecydowanie handel – aż 4,6% ogólnej liczby pracowników. Jak się to przekłada na realne liczby? Szacuje się, że jest to aż 1,5 – 2 mln pracowników.

Analiza stanowiska kasjer – sprzedawca

Przeanalizujmy więc pracę na stanowisku kasjer – sprzedawca.
To nie tylko pracownik osiedlowego sklepu spożywczego, czy większego dyskontu. To również pracownicy zatrudnieni na stacji benzynowej, w sklepie budowlanym oraz rolniczym.
Jeszcze w 2011 roku średni czas pracy człowieka w jednej firmie wynosił 12 lat! Obecnie wg. danych GUS odnotowujemy trend spadkowy. Obecnie eksperci szacują , że czas pracy w jednej firmie wynosi nie więcej niż 4-5 lat.

O czym musi pamiętać pracodawca, zatrudniający pracownika na podstawie umowy o pracę na stanowisku kasjera – sprzedawcy w okresie 5 lat?

  • Formalności związane z podpisaniem umowy o pracę,
  • BEZPIECZEŃSTWO – badania lekarskie i szkolenie BHP,
  • Zgłoszenie pracownika do ZUS,
  • Akta pracownicze i nadzorowanie pracy.

Obowiązkiem, który ciąży na pracodawcy jest przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP). Przeprowadza się je przed dopuszczeniem pracownika do pracy, tak samo dzieje się w przypadku badań lekarskich.
Zasady przeprowadzania szkoleń okresowych pracowników określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Zgodnie z § 15 ust. 1 rozporządzenia szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w
roku.
Podsumowując, przy zatrudnianiu pracownika na stanowisku: kasjer – sprzedawca w okresie 5 lat pracodawca jest zobowiązany zapewnić:

Pamiętajmy również o kontrolnych badaniach lekarskich, kiedy pracownik jest niezdolny do pracy powyżej 30 dni oraz środkach ochrony indywidualnej.

Bezpieczeństwo i higienę pracy zapewni nam odpowiednia odzież robocza

Kto powinien ją zapewnić?

W jakim zakresie?

Jak często powinna być wymieniana?

Zgodnie z art. 2377 KP – pracodawca powinien bezpłatnie dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze.

Kiedy na pracodawcy spoczywa taki obowiązek?
Jeżeli są takie wymogi technologiczne, sanitarne lub BHP oraz w przypadku, kiedy odzież pracownika może ulec zniszczeniu.
Jeżeli pracownik korzysta z własnej odzieży i obuwia – pracodawca jest zobowiązany wypłacić mu ekwiwalent pieniężny.
Istnieje możliwość ustalenia przez pracodawcę stanowisk, na których dopuszczalne jest używanie przez pracowników za ich zgodą własnej odzieży i obuwia. Jeśli jednak jest to stanowisko pracy, na którym są wykonywane prace związane z bezpośrednią obsługą maszyn i innych urządzeń
technicznych albo prace powodujące intensywne brudzenie lub skażenie odzieży i obuwia roboczego środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałami biologicznie zakaźnymi, wówczas używanie własnej odzieży jest niedopuszczalne. Wynika z tego więc, że osoba pracująca w biurze, jako ochroniarz czy sprzedawca nie musi korzystać z odzieży ochronnej, o ile praca nie powoduje częstego brudzenia.

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie ma na sobie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, odzieży czy obuwia (Art. 2379 § 1 kp).

Jaka odzież na jakim stanowisku? Jak często powinna być wymieniana i konserwowana?

To pracodawca ustala, jakie rodzaje odzieży są wymagane na poszczególnych stanowiskach. Także od niego zależy przewidywany okres ich użytkowania. Odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej, których używa pracownik, stanowią własność pracodawcy.
Istotnym obowiązkiem pracodawcy jest także zapewnienie prania, konserwacji, naprawy, odkażania i odpylania używanej przez pracownika odzieży. Gdy nie może zapewnić prania, wówczas zobowiązany jest do wypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego poniesionych w tym celu kosztów.

Jeśli jednak odzież i obuwie w wyniku ich używania uległy skażeniu środkami chemicznymi lub promieniotwórczymi albo materiałem biologicznym zakaźnym, nie można powierzyć pracownikowi ich prania. Dodatkowo istnieje wymóg, aby były przechowywane wyłącznie w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę. Kto dostarcza środki ochrony indywidualnej? Jakie są środki ochrony zbiorowej? Tego wszystkiego dowiesz się z naszego bloga!

Podobne wpisy