Jak wygląda instruktaż stanowiskowy pracownika?

Przychodzisz do nowej pracy lub zmieniasz stanowisko pracy? Zapewne zaczynasz wtedy od zapoznania się z nowymi obowiązkami służbowymi. Takie wprowadzenie nazywamy instruktażem stanowiskowym. Podczas niego również powinny zostać omówione kwestie w zakresie bezpieczeństwa pracy. W pytaniach i odpowiedziach przybliżamy podstawowe informacje w zakresie instruktażu stanowiskowego.

Kto zapewnia instruktaż stanowiskowy?

Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy na konkretnym stanowisku (szkolenia wstępne i okresowe). Nie wolno również dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności.

Szkolenie wstępne BHP jest odbywane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje szkolenie wstępne ogólne, zwane „instruktażem ogólnym” oraz szkolenie wstępne na stanowisku pracy, zwane „instruktażem stanowiskowym”.

Kto przeprowadza instruktaż stanowiskowy?

Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Warto zgłębić wiedzę, również na temat zarządzania ryzykiem – poświęciliśmy temu zagadnieniu osobny artykuł.

Kto odbywa instruktaż stanowiskowy?

Obowiązek zaznajomienia z ogólnymi przepisami bhp dotyczy każdej osoby, która rozpoczyna pracę w danym zakładzie pracy. Instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie odbywający praktyczną naukę zawodu. Z kolei instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku, stąd też obowiązek odbycia tego szkolenia aktualizuje się także w razie jego zmiany.

Czas trwania instruktażu

Czas trwania instruktażu stanowiskowego powinien być uzależniony od przygotowania zawodowego pracownika, dotychczasowego stażu pracy oraz rodzaju pracy i zagrożeń występujących na stanowisku pracy, na którym pracownik ma być zatrudniony. Instruktaż ogólny powinien trwać co najmniej 3 godziny, natomiast instruktaż stanowiskowy co najmniej 8 godzin, a w przypadku instruktażu stanowiskowego pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych – 2 godziny.

Jakie zagadnienia obejmuje instruktaż stanowiskowy?

Zagadnienia obejmują zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy, występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku pracy.

Zakończenie instruktażu stanowiskowego

Instruktaż stanowiskowy kończy się sprawdzianem wiedzy i umiejętności z zakresu wykonywania pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami BHP, stanowiącym podstawę dopuszczenia pracownika do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Fakt jego odbycia potwierdza się na karcie szkolenia wstępnego w dziedzinie bhp i dołącza do akt osobowych pracownika. Szkolenie przeprowadzane jest jednorazowo i ważne jest do czasu w jakim pracownik wykonuje pracę w niezmienionych warunkach.

Kiedy instruktaż nie jest wymagany?

Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Podstawa prawna

Obowiązek przeprowadzania instruktażu stanowiskowego podyktowany jest zapisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. nr 180, poz. 1860 z poźn. zm.).

Jesteś pracodawcą i chciałbyś przeprowadzić szkolenia BHP dla swoich pracowników? Chętnie pomożemy – oferujemy kompleksową obsługę BHP!

Odezwij się do nas: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

jak-wyglada-szkolenie-wstepne-BHP

Podobne wpisy