Przepisy BHP chroniące pracownika młodocianego

Podstawowym obowiązkiem podmiotu zatrudniającego pracowników młodocianych jest ich ochrona. Wiąże się to z licznymi wymaganiami nałożonymi na pracodawcę związane z zatrudnieniem właśnie takich osób, podczas gdy mają one szereg praw. Ochrona pracowników młodocianych wiąże się m.in. z: określonym wymiarem czasu pracy, obowiązkiem przydzielania jedynie prac lekkich młodocianemu, wypłacania wynagrodzenia i zapewnienia mu kształcenia teoretycznego.

Kim jest pracownik młodociany?

Pracownikiem młodocianym jest osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18. W celu możliwości zatrudnienia pracownik młodociany musi ukończyć co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową oraz przedstawić świadectwo lekarskie stwierdzające, że praca danego rodzaju nie zagraża ich zdrowiu. W przypadku braku spełnienia powyższych wymagań wyjątek stanowi możliwość zatrudnienia młodocianych wyłącznie w celu przygotowania zawodowego w formie przyuczenia do wykonywania określonej pracy.

Ogólne warunki pracy dla pracowników młodocianych

Warunkiem zatrudnienia jest praca w celu przygotowania zawodowego, lub do wykonywania lekkich prac na podstawie umowy o pracę. W tym celu trzeba zapewnić młodocianemu opiekę i pomoc niezbędną do przystosowania się do właściwego wykonywania pracy, prowadzić ewidencję młodocianych pracowników oraz pamiętać o tym, że młodociani zatrudnieni na podstawie umowy o pracę podlegają ubezpieczeniom społecznym na takich samych zasadach jak inni pracownicy.

Niezależnie od tego kogo zatrudnia firma, zawsze przed przystąpieniem nowego pracownika do wykonywania poszczególnych obowiązków należy zadbać o szkolenie wstępne BHP.

Czas pracy młodocianych

Poniżej znajdują się zasady związane z czasem pracy młodocianych:

  • Młodociany nie może pracować więcej niż 8 godzin na dobę (młodociany do 16. roku życia – 6 godzin).
  • Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.
  • Jeżeli dobowy wymiar czasu pracy młodocianego jest dłuższy niż 4,5 godziny na dobę, trzeba wprowadzić przerwę w pracy trwającą nieprzerwanie 30 minut, wliczaną do czasu pracy.
  • Nie można zatrudniać młodocianego w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej (pora nocna dla młodocianego przypada pomiędzy godzinami 22:00 a 6:00, a w szczególnych przypadkach – zwłaszcza młodocianego, który nie ukończył 15 lat – pora nocna przypada pomiędzy godzinami 20:00 a 6:00).
  • Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin.
  • Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.

Prace wzbronione młodocianym

Nie można zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych, które wymienione są w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Wyjątek stanowi przypadek, w który młodociany ma powyżej 16 lat i wykonywanie takiej pracy jest potrzebne do jego przygotowania zawodowego.

Konsekwencje wykroczenia wobec praw pracowników młodocianych

Pracodawcy oskarżonemu o wykroczenie wskutek naruszenia prawa pracownika młodocianego zgodnie z art. 281 pkt 5 Kodeksu pracy grozi kara grzywny w wysokości od 1000 do nawet 30 000 złotych.

Dowiedz się także kiedy mówimy o wypadku przy pracy oraz kto dostarcza środki ochrony indywidualnej – szereg ważnych tematów poruszamy na naszym blogu. Bądź na bieżąco.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podobne wpisy