Szkolenie BHP na stanowiskach robotniczych – dawka wiedzy

Pracodawcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów BHP, między innymi przeprowadzania szkoleń: wstępnych i okresowych oraz przestrzegania obwiązujących terminów przeprowadzanych szkoleń w swoich przedsiębiorstwach. Pracownik, który nie został odpowiednio przeszkolony, nie ma prawa rozpocząć wykonywania powierzonych mu obowiązków w zakładzie. Warto traktować je nie tylko jako wymóg formalny, wynikający z przepisów prawa, ale przede wszystkim – jako wyraz troski o zdrowie i życie pracowników, zatrudnianych na stanowiskach roboczych i wykonujących wszelkie inne prace w firmie. Z kolei rolą pracownika zatrudnionego na stanowisku robotniczym jest nie tylko aktywny udział, ale również stosowanie się do uzyskanych w ich takcie informacji podczas realizowania codziennych obowiązków.

Szkolenie wstępne dla pracowników na stanowiskach robotniczych

Szkolenie wstępne BHP przeznaczone jest dla każdego nowo zatrudnionego pracownika lub też pracowników zmieniających stanowisko pracy, a ponadto dla studentów odbywających praktyki studenckie oraz uczniów odbywających praktyczną naukę zawodu. Celem szkolenia – instruktażu stanowiskowego jest przygotowanie pracownika do wykonywania pracy na stanowisku oraz zapoznanie się między innymi z:

  1. a) czynnikami środowiska pracy występującymi na stanowisku pracy,
  2. b) sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki,
  3. c) ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą,
  4. d) wiedzą i praktycznymi umiejętności z zakresu bezpiecznego wykonywania pracy na stanowisku.

Czas trwania szkolenia wstępnego:

1) Instruktaż ogólny- minimum 3 godziny lekcyjne trwające 45min (2 godziny 15min),

2) Instruktaż stanowiskowy – minimum 8 godzin lekcyjnych trwających 45min (6 godzin).

Czasookres szkoleń okresowych BHP

O ile w przypadku szkolenia wstępnego pracownik poznaje wiedzę niezbędną do pracy na stanowisku robotniczym to celem szkolenia okresowego jest uzupełnienie i uaktualnienie wiedzy i umiejętności z zakresu 3 podstawowych aspektów:

  1. a) przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy związanych z wykonywaną pracą,
  2. b) zagrożeń związanych z wykonywaną pracą oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami,
  3. c) postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożeń.

Szkolenie okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych można organizowane jest w formie instruktarzu. Czas trwania wynosi minimum 8 godzin lekcyjnych (1 godzina lekcyjna = 45min, razem 6 godzin).

W zależności od występujących zagrożeń na danym stanowisku pracy szkolenie okresowe odbywa się:

raz na 3 lata dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – pierwsze w okresie 12 miesięcy od przyjęcia do pracy,

raz na rok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne.

Masz pytania w zakresie bezpieczeństwa pracy? Służymy pomocą i wsparciem – obsługa BHP z EHS Consulting.

Podobne wpisy