Ile jest ważne szkolenie BHP i jaki mamy podział szkoleń BHP?

Często, kiedy słyszymy „BHP”, od razu widzimy salę szkoleniową i BHP-owca, który informuje nas o potencjalnych zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą, a także przypomina o konieczności stosowania środków ochrony. Natomiast nie każdy z nas widzi różnice pomiędzy szkoleniem wstępnym, a szkoleniem okresowym, bądź pamięta, jak długo jest ważne jego szkolenie BHP. Oczywiście, w wielu przypadkach nad tym czuwa pracownik działu kadr, bądź bezpośredni przełożony. Jednak z uwagi na samą konieczność odbycia takiego szkolenia (bo przecież bez niego nie możemy pracować) – warto wiedzieć więcej.

W tym artykule dowiesz się, z czego wynika konieczność odbycia szkolenia BHP, jaka jest ważność szkoleń BHP, a także jaki jest podział szkoleń na poszczególne grupy zawodowe (szkolenie BHP może być dedykowane zarówno pracodawcom, jak również pracownikom).

A zatem od początku…

Z czego wynika konieczność przeprowadzania szkoleń BHP?

Z kodeksu pracy, a dokładnie z § 2 art. 2373: ,,pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie”. Dodatkowo rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa:

  1. zasady szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
  2. zakres szkolenia,
  3. wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia,
  4. sposób dokumentowania szkolenia,
  5. przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Od jakiego szkolenia BHP zaczynamy?

Jeżeli jesteś nowo zatrudniony w firmie, bądź studentem odbywającym praktykę studencką lub uczniem odbywającym praktyczną naukę zawodu – przed rozpoczęciem pracy odbywasz szkolenie wstępne BHP w zakresie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.

Natomiast powtórne przeszkolenie w zakresie instruktażu stanowiskowego, jeżeli w zakładzie nastąpiły zmiany warunków techniczno- organizacyjne na każdym z tych stanowisk, bądź w przypadku zmiany stanowiska pracy lub wykonywania pracy na kilku stanowiskach.

Co po szkoleniu wstępnym BHP?

Jeżeli jesteś pracodawcą bądź pełnisz funkcje osoby kierującej na innym stanowisku – w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku masz obowiązek przejść szkolenie okresowe BHP.

Natomiast jeśli zajmujesz inne stanowisko np. zaliczane do inżynieryjno- technicznych bądź robotniczych – w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku.

Wyjątkiem są stanowiska administracyjno-biurowe, gdy rodzaj przeważającej działalności pracodawcy w rozumieniu przepisów o statystyce publicznej znajduje się w grupie działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych, chyba że z oceny ryzyka wynika, że jest to konieczne.

Jak długo jest ważne szkolenie okresowe BHP?

Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

Natomiast szkolenie okresowe przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat powinno zostać przeprowadzone dla:

  1. osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów i brygadzistów;
  2. pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
  3. pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby.

W przypadku pracowników na stanowiskach administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat.

Kto przeprowadza szkolenia BHP?

W przypadku szkoleń wstępnych:

– instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP,

– instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te mają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

Natomiast szkolenia okresowe BHP mogą być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub, na ich zlecenie, przez podmioty zewnętrzne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kluczową rolę podczas szkolenia okresowego będzie odgrywał wykładowca, który powinien dysponować zarówno doświadczeniem zawodowym, jak i odpowiednią wiedzą.

Jak widzisz – przepisów prawnych regulujących przeprowadzenie szkoleń BHP jest naprawdę dużo.

Podobne wpisy