Dofinansowanie na poprawę BHP – ZUS 2021

Myślisz o poprawie stanu BHP w Twojej firmie?

Już od 1 czerwca można składać wnioski w ramach konkursu ogłoszonego przez ZUS, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. Termin składania wniosków 1 czerwca – 30 czerwca 2021 r.

Co może być przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w obszarach technicznych takich jak:
✅zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych np. nastawnych samoczynnie, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących, zamykających się samoczynnie stref niebezpiecznych maszyn i innych urządzeń technicznych;
✅zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych np.: na nacisk (np.: maty, listwy, krawędzie oraz pręty i linki do wyłączania), aktywnych optoelektronicznych (np.: kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe), sterujących krokowych, ograniczających.
(o bezpieczeństwie przy pracy z wykorzystaniem maszyn pisałam wcześniej: https://ehsconsulting.pl/maszyny-i-urzadzenia-podstawowe-zasady-bezpieczenstwa-pracy/ );
✅zakup i instalacja do maszyn uzupełniających środków ochronnych (czyli realizujących funkcję zatrzymania awaryjnego) do odłączania i rozpraszania energii (np.: izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej określonych części od wszystkich źródeł zasilania z możliwością ich zamykania na klucz lub w inny sposób w położeniu odłączenia);
✅zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa;
✅zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, np.: belki świetlne, sygnalizatory świetlne, akustyczno-optycznych sygnalizatorów stref występowania zagrożenia, takich jak: np.: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnętrzne, zbiorniki;
✅zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi;
✅zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym;
✅zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych;
✅zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem;
✅zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.);
✅zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw);
✅zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym;
✅zakup i instalacja środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, z wyłączeniem podstawowych urządzeń i narzędzi stosowanych
w energetyce.
✅zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer
wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne;
✅zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ewakuacyjnego, sprzętu do pracy w tzw. „dostępie linowym” (więcej o środkach ochrony indywidualnej możesz przeczytać tutaj: https://ehsconsulting.pl/srodki-ochrony-indywidualnej-kto-dostarcza/ );
✅zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np.: dygestoria, wyciągi, elementy hermetyzacji procesów technologicznych (z wyłączeniem kompletnych maszyn i urządzeń), urządzenia do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych (np.: bezpieczne szafy), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, bezpieczne pojemniki;
✅zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, np.: urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji, wentylacja z zastosowaniem filtrów HEPA, komory laminarne, natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, urządzenia do bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych czynników biologicznych;
✅zakup specjalistycznych stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu w zakresie co najmniej 50 cm lub odchylenia min. 30 stopni regulowanym automatycznie lub ze wspomaganiem, np. hydraulicznym, elektrycznym (np.: tapicerskich, spawalniczych) oraz wyposażenia stanowisk pracy ograniczających obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie stojącej i siedzącej podwyższonej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy;
✅zakup wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych, podestowych (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m), ręcznych wózków paletowych ze wspomaganiem ruszania lub unoszenia (o udźwigu do 2 ton), przyczep leśnych, manipulatorów i chwytaków (samojezdnych, prowadzonych i podwieszanych o udźwigu do 450 kg), ręcznie prowadzonych wozideł (o udźwigu do 450 kg i prędkości jezdnej do 6 km/h) oraz urządzeń do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne;
✅zakup i instalacja urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, schodołazy oraz urządzenia o udźwigu maksymalnym do 450 kg, np. wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, wyciągi towarowe (windy dekarskie), dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny);
✅zakup środków technicznych do zabezpieczania strefy pracy pracowników (bariery tymczasowe, balustrady, pachołki, itp.) oraz detektory ręczne, wiatromierze, itp.’
✅zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach o głębokości do 3 m, o dopuszczalnym nacisku gruntu do 25 kN/m2 (szalunki typu boks z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego).

Jak opracować ocenę ryzyka zawodowego?

Jednym z wymaganych dokumentów do wniosku jest ocena ryzyka zawodowego.
W celu jej akceptacji – powinna spełniać określone kryteria, m.in.:
  • opis stanowisk pracy (wykaz objętych oceną maszyn i narzędzi, zakres czynności);
  • dokumenty odniesienia stosowane do oceny ryzyka zawodowego (normy, przepisy prawne, wytyczne);
  • wyniki oceny ryzyka zawodowego, np. w formie tabeli. zagrożenie/ środki ograniczające ryzyko obecnie stosowane/ oszacowanie ryzyka z uwzględnieniem stosowanych środków ograniczających ryzyko zawodowe/ zalecenia dotyczące wprowadzenia dodatkowych środków ochronnych;
  • opis działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego wynikających z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego (działania te powinny być spójne z działaniami we wniosku);
  • zatwierdzenie wyników przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego przez pracodawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela (np. właściciel, kierownik osób na ocenianych stanowiskach pracy).
Jeśli nie wiesz jak ją przygotować.
Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie ZUS na poprawę warunków pracy, szkolimy w zakresie BHP i PPOŻ., przeprowadzamy audyty BHP i PPOŻ.

Podobne wpisy