Dofinansowanie na poprawę BHP – ZUS 2021

dofinansowanie-na-poprawe-BHP-ZUS-2021-2

Myślisz o poprawie stanu BHP w Twojej firmie?

Już od 1 czerwca można składać wnioski w ramach konkursu ogłoszonego przez ZUS, którego celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi oraz zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka.
dofinansowanie-na-poprawe-BHP-ZUS-2021-2
Termin składania wniosków 1 czerwca – 30 czerwca 2021 r.

Co może być przedmiotem dofinansowania?

Dofinansowaniu podlegają działania, które mieszczą się w obszarach technicznych takich jak:
✅zakup i instalacja osłon stałych i ruchomych niebezpiecznych stref maszyn i innych urządzeń technicznych np. nastawnych samoczynnie, blokujących, blokujących z ryglowaniem, sterujących, zamykających się samoczynnie stref niebezpiecznych maszyn i innych urządzeń technicznych;
✅zakup i instalacja urządzeń ochronnych przed zagrożeniami mechanicznymi: blokujących, zezwalających, sterujących podtrzymywanych, oburęcznego sterowania, czułych np.: na nacisk (np.: maty, listwy, krawędzie oraz pręty i linki do wyłączania), aktywnych optoelektronicznych (np.: kurtyny i promienie świetlne, skanery laserowe), sterujących krokowych, ograniczających.
(o bezpieczeństwie przy pracy z wykorzystaniem maszyn pisałam wcześniej: https://ehsconsulting.pl/maszyny-i-urzadzenia-podstawowe-zasady-bezpieczenstwa-pracy/ );
✅zakup i instalacja do maszyn uzupełniających środków ochronnych (czyli realizujących funkcję zatrzymania awaryjnego) do odłączania i rozpraszania energii (np.: izolacyjnych odłączników całej maszyny lub jej określonych części od wszystkich źródeł zasilania z możliwością ich zamykania na klucz lub w inny sposób w położeniu odłączenia);
✅zakup i instalacja elementów systemów sterowania realizujących funkcje bezpieczeństwa;
✅zakup i instalacja urządzeń i elementów sygnalizacji, ostrzegania i informacji o zagrożeniach, np.: belki świetlne, sygnalizatory świetlne, akustyczno-optycznych sygnalizatorów stref występowania zagrożenia, takich jak: np.: strefy ruchu maszyn, miejsca awarii, wykopy, drogi wewnętrzne, zbiorniki;
✅zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem i polami elektromagnetycznymi;
✅zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem jonizującym;
✅zakup i instalacja kabin, obudów, ekranów i osłon dźwiękoizolacyjnych lub dźwiękochłonno-izolacyjnych;
✅zakup i instalacja tłumików akustycznych oraz materiałów i ustrojów dźwiękochłonnych chroniących przed hałasem;
✅zakup i instalacja wyrobów i ustrojów przeciw-drganiowych (wibroizolatorów, amortyzatorów itp.);
✅zakup i instalacja elektrycznych systemów oświetleniowych w celu zapewnienia zgodnych z aktualnymi normatywami parametrów oświetlenia pomieszczeń i stanowisk pracy (bez ingerencji w wewnętrzny układ elektryczny opraw);
✅zakup i instalacja obudów, osłon i ekranów chroniących przed promieniowaniem optycznym;
✅zakup i instalacja środków ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym, z wyłączeniem podstawowych urządzeń i narzędzi stosowanych
w energetyce.
✅zakup i instalacja środków technicznych ochrony antyelektrostatycznej zapobiegającej rażeniom człowieka oraz zapłonowi atmosfer
wybuchowych przez wyładowania elektrostatyczne;
✅zakup środków ochrony indywidualnej oraz sprzętu ewakuacyjnego, sprzętu do pracy w tzw. „dostępie linowym” (więcej o środkach ochrony indywidualnej możesz przeczytać tutaj: https://ehsconsulting.pl/srodki-ochrony-indywidualnej-kto-dostarcza/ );
✅zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na czynniki chemiczne, np.: dygestoria, wyciągi, elementy hermetyzacji procesów technologicznych (z wyłączeniem kompletnych maszyn i urządzeń), urządzenia do bezpiecznego przechowywania substancji chemicznych (np.: bezpieczne szafy), natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, bezpieczne pojemniki;
✅zakup i instalacja urządzeń służących poprawie bezpieczeństwa pracy w przypadku narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne, np.: urządzenia do dezynfekcji i sterylizacji, wentylacja z zastosowaniem filtrów HEPA, komory laminarne, natryski ratunkowe do obmycia całego ciała oraz natryski do przemywania oczu, urządzenia do bezpiecznego przechowywania niebezpiecznych czynników biologicznych;
✅zakup specjalistycznych stołów ze zmiennym/regulowanym położeniem blatu w zakresie co najmniej 50 cm lub odchylenia min. 30 stopni regulowanym automatycznie lub ze wspomaganiem, np. hydraulicznym, elektrycznym (np.: tapicerskich, spawalniczych) oraz wyposażenia stanowisk pracy ograniczających obciążenie statyczne układu mięśniowo-szkieletowego poprzez umożliwienie wykonywania pracy fizycznej w pozycji naprzemiennie stojącej i siedzącej podwyższonej lub w pozycji stojącej z podparciem, z zachowaniem dobrej stabilności postawy;
✅zakup wózków jezdniowych podnośnikowych prowadzonych, podestowych (o udźwigu do 2 ton i maksymalnej wysokości unoszenia do 3,5 m), ręcznych wózków paletowych ze wspomaganiem ruszania lub unoszenia (o udźwigu do 2 ton), przyczep leśnych, manipulatorów i chwytaków (samojezdnych, prowadzonych i podwieszanych o udźwigu do 450 kg), ręcznie prowadzonych wozideł (o udźwigu do 450 kg i prędkości jezdnej do 6 km/h) oraz urządzeń do transportu pionowego osób chorych i niepełnosprawnych w zakresie jednej kondygnacji, np. podnośniki rehabilitacyjne;
✅zakup i instalacja urządzeń służących wyłącznie ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego przy pracach ręcznych związanych z przemieszczaniem przedmiotów, ładunków lub materiałów np. wózki magazynowe, ręczne wózki platformowe dwunożycowe, schodołazy oraz urządzenia o udźwigu maksymalnym do 450 kg, np. wciągniki, żurawiki, wciągarki, suwnice, wyciągi towarowe (windy dekarskie), dźwigi towarowe małe (bez prawa wstępu osób do kabiny);
✅zakup środków technicznych do zabezpieczania strefy pracy pracowników (bariery tymczasowe, balustrady, pachołki, itp.) oraz detektory ręczne, wiatromierze, itp.’
✅zakup środków technicznych do obudowy wykopów ziemnych służących wyłącznie zabezpieczeniu pracowników podczas wykonywania doraźnych prac naprawczych prowadzonych w wykopach o głębokości do 3 m, o dopuszczalnym nacisku gruntu do 25 kN/m2 (szalunki typu boks z uchwytami rozporowymi lub punktowymi, szalunki typu słupowego).
dofinansowanie-na-poprawe-BHP-ZUS-2021

Jak opracować ocenę ryzyka zawodowego?

Jednym z wymaganych dokumentów do wniosku jest ocena ryzyka zawodowego.
W celu jej akceptacji – powinna spełniać określone kryteria, m.in.:
  • opis stanowisk pracy (wykaz objętych oceną maszyn i narzędzi, zakres czynności);
  • dokumenty odniesienia stosowane do oceny ryzyka zawodowego (normy, przepisy prawne, wytyczne);
  • wyniki oceny ryzyka zawodowego, np. w formie tabeli. zagrożenie/ środki ograniczające ryzyko obecnie stosowane/ oszacowanie ryzyka z uwzględnieniem stosowanych środków ograniczających ryzyko zawodowe/ zalecenia dotyczące wprowadzenia dodatkowych środków ochronnych;
  • opis działań w celu wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka zawodowego wynikających z przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego (działania te powinny być spójne z działaniami we wniosku);
  • zatwierdzenie wyników przeprowadzonej oceny ryzyka zawodowego przez pracodawcę lub jego upoważnionego przedstawiciela (np. właściciel, kierownik osób na ocenianych stanowiskach pracy).
Więcej informacji na temat projektu znajdziesz na stronie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych:
Jeśli nie wiesz jak ją przygotować – skontaktuj się z nami!
Przygotowujemy wnioski o dofinansowanie do poprawy warunków pracy, szkolimy w zakresie BHP i PPOŻ., przeprowadzamy audyty BHP i PPOŻ.
dofinansowanie-na-poprawe-BHP-ZUS-2021