Dokumentacja szkolenia okresowego BHP

Dokumentacja szkolenia okresowego BHP

Po każdym szkoleniu okresowym przeprowadzony zostaje egzamin. Jeżeli egzamin zostanie ukończony z wynikiem pozytywnym to oznacza zaliczenie szkolenia okresowego. Każdy pracownik, który ukończył szkolenie z wynikiem pozytywnym dostaje zaświadczenie, które wystawia organizator szkolenia. Zaświadczenie to jest elementem dokumentacji szkolenia okresowego bhp.

Zaświadczenie

Zaświadczenie powinno być zgodne z wzorem określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2004 nr 180 poz. 1860). Pierwsza strona zaświadczenia zawiera następujące informacje:

  • dane organizatora szkolenia,
  • dane kursanta,
  • nazwę szkolenia, jego cel oraz czas trwania,
  • miejsce i datę wydania zaświadczenia,
  • numer zaświadczenia wg rejestru,
  • program szkolenia.

Co w aktach osobowych pracownika?

Odpis zaświadczenia jest przechowywany w aktach osobowych pracownika.

Warto pamiętać, że dokładny wykaz, co powinno znajdować się w aktach osobowych pracowników reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA RODZINY, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U.2018.2369 z dnia 2018.12.19). W § 3 ww. rozporządzenia mamy zakres akt osobowych:
Akta osobowe pracownika składają się z 4 części i obejmują:
1) w części A – oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, zgromadzone w związku z ubieganiem się o zatrudnienie, a także skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 1 pkt 1, § 11 i 12 Kodeksu pracy);
2) w części B – oświadczenia lub dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia pracownika, w tym:
a) oświadczenia lub dokumenty dotyczące danych osobowych, gromadzone w związku z nawiązaniem stosunku pracy,
b) umowę o pracę, a jeżeli umowa nie została zawarta z zachowaniem formy pisemnej – potwierdzenie ustaleń co do stron umowy, rodzaju umowy oraz jej warunków (art. 29 § 2 Kodeksu pracy),
c) zakres czynności (zakres obowiązków), jeżeli pracodawca dodatkowo w tej formie określił zadania pracownika wynikające z rodzaju pracy, określonego w umowie o pracę,
d) dokumenty dotyczące wykonywania przez pracownika pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1924),
e) potwierdzenie zapoznania się przez pracownika:
– z treścią regulaminu pracy (art. 1043 § 2 Kodeksu pracy) albo obwieszczenia (art. 150 § 7 Kodeksu pracy),
– z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy (art. 2374 § 3 Kodeksu pracy),
– z zakresem informacji objętych tajemnicą określoną w odrębnych przepisach dla danego rodzaju pracy, zajmowanego stanowiska lub pełnionej funkcji,
f) potwierdzenie poinformowania pracownika:
– o warunkach zatrudnienia (art. 29 § 3 i art. 291 § 2 Kodeksu pracy) oraz o zmianie warunków zatrudnienia (art. 29 § 32 i art. 291 § 4 Kodeksu pracy),
– o celu, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu (art. 222 § 8 Kodeksu pracy),
– o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 pkt 2 Kodeksu pracy),
g) potwierdzenie otrzymania przez pracownika młodocianego oraz jego przedstawiciela ustawowego informacji o ryzyku zawodowym, które wiąże się z pracą wykonywaną przez młodocianego, oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 201 § 3 Kodeksu pracy),
h) dokumenty potwierdzające ukończenie wymaganego szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
i) oświadczenia dotyczące wypowiedzenia warunków pracy lub płacy lub zmiany tych warunków w innym trybie,
j) dokumenty dotyczące powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu albo do wyliczenia się, dokumenty dotyczące przyjęcia przez pracownika wspólnej odpowiedzialności materialnej za mienie powierzone łącznie z obowiązkiem wyliczenia się (art. 124 i art. 125 Kodeksu pracy),
k) dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych przez pracownika lub związane ze zdobywaniem lub uzupełnianiem wiedzy i umiejętności na zasadach innych niż dotyczące podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
l) dokumenty związane z przyznaniem pracownikowi nagrody lub wyróżnienia (art. 105 Kodeksu pracy),
m) dokumenty związane z ubieganiem się i korzystaniem przez pracownika z urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu rodzicielskiego, urlopu ojcowskiego lub urlopu wychowawczego,
n) dokumenty związane z łączeniem korzystania z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu (art. 1821e Kodeksu pracy),
o) dokumenty związane z obniżeniem wymiaru czasu pracy, w przypadku pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego (art. 1867 Kodeksu pracy),
p) oświadczenie pracownika będącego rodzicem lub opiekunem dziecka o zamiarze lub o braku zamiaru korzystania z uprawnień związanych z rodzicielstwem (art. 1891 Kodeksu pracy),
q) dokumenty związane z udzielaniem urlopu bezpłatnego (art. 174 i art. 1741 Kodeksu pracy),
r) skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie dotyczące:
– wstępnych badań lekarskich (art. 229 § 1 pkt 2 Kodeksu pracy),
– okresowych i kontrolnych badań lekarskich (art. 229 § 2 i 5 Kodeksu pracy),
s) umowę o zakazie konkurencji, jeżeli strony zawarły taką umowę w okresie pozostawania w stosunku pracy (art. 1011 § 1 Kodeksu pracy),
t) wniosek pracownika o poinformowanie właściwego okręgowego inspektora pracy o zatrudnianiu pracowników pracujących w nocy oraz kopię informacji w tej sprawie skierowanej do właściwego inspektora pracy (art. 1517 § 6 Kodeksu pracy),
u) dokumenty związane ze współdziałaniem pracodawcy z reprezentującą pracownika zakładową organizacją związkową lub innymi podmiotami w sprawach ze stosunku pracy wymagających takiego współdziałania,
v) dokumenty dotyczące wykonywania pracy w formie telepracy;

3) w części C – oświadczenia lub dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku pracy, w tym:
a) oświadczenia związane z rozwiązaniem umowy o pracę,
b) wnioski dotyczące wydania, sprostowania lub uzupełnienia świadectwa pracy,
c) dokumenty dotyczące niewypłacenia pracownikowi ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy (art. 171 § 3 Kodeksu pracy),
d) kopię wydanego świadectwa pracy,
e) potwierdzenie dokonania czynności związanych z zajęciem wynagrodzenia za pracę w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym,
f) umowę o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy, jeżeli strony zawarły taką umowę (art. 1012 § 1 Kodeksu pracy),
g) skierowania na badania lekarskie i orzeczenia lekarskie związane z okresowymi badaniami lekarskimi w związku z wykonywaniem pracy w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających (art. 229 § 5 pkt 2 Kodeksu pracy);
4) w części D – odpis zawiadomienia o ukaraniu oraz inne dokumenty związane z ponoszeniem przez pracownika odpowiedzialności porządkowej lub odpowiedzialności określonej w odrębnych przepisach, które przewidują zatarcie kary po upływie określonego czasu.

Co powinien zapewnić organizator szkolenia?

Dodatkowo pracodawca oraz organizator szkolenia powinni zapewnić następującą dokumentację BHP szkolenia okresowego:

  • program szkolenia,
  • dziennik zajęć,
  • protokół z przebiegu egzaminu oraz
  • rejestr wydanych zaświadczeń.

Poniżej przedstawiamy przykładowy program szkolenia:

Program szkolenia z bezpieczeństwa i higieny pracy dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych

1 Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

a. praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,

podstawowe pojęcia z zakresu prawa pracy:

• pracownik,
• pracodawca,
• stosunek pracy,
• umowa o pracę
• świadectwo pracy,
• zakład pracy.

b. prawa i obowiązki pracowników i pracodawców w zakresie bhp, oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp:
• prawa i obowiązki pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy wynikaj z art. 210, 211 i 212 Kodeksu pracy, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości powstrzymania się od wykonywania pracy przez pracownika,
• obowiązki pracownicze w świetle art. 100 Kodeksu pracy,
• odpowiedzialność porządkowa pracowników – art. 108 KP,
• odpowiedzialność materialna – art. 114 KP,
• odpowiedzialność za powierzone mienie – art. 124 KP,
• obowiązki pracodawcy w zakresie organizacji pracy gwarantującej bezpieczne i higieniczne warunki pracy w obiektach budowlanych i pomieszczeniach pracy oraz wyposażenia w maszyny i urządzenia techniczne,
• odpowiedzialność pracodawcy i osób sprawujących funkcje kierownicze za wykroczenia związane z naruszeniem praw pracowniczych,
• szkolenie w zakresie bhp – rodzaje i częstotliwość,
• obowiązek dostarczenia instrukcji dot. BHP na stanowiskach pracy (warto również dowiedzieć się gdzie powinny znajdować się instrukcje BHP),
• wyposażenie w środki ochrony indywidualnej oraz odzież i obuwie robocze
• zakładowe tabele norm. Pranie, konserwacja i naprawa odzieży i obuwia roboczego. Ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego oraz zapranie, konserwację i naprawę odzieży i obuwia roboczego,
• służba bezpieczeństwa i higieny pracy,
• odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp w świetle art. 283 Kodeksu Pracy.

c. ochrony pracy kobiet i młodocianych,
• wykaz prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet,
• obowiązki pracodawcy w zakresie ochrony zdrowia kobiet w ciąży (normy dźwigania, praca w godzinach nadliczbowych i nocnych, przeniesienie do innej pracy, delegowanie poza stałe miejsce zatrudnienia, rozwiązanie umowy o pracę, urlop macierzyński, urlop wychowawczy),
• wykaz prac wzbronionych młodocianym,
• nauka zawodu młodocianych i przyuczenie do zawodu,
• czas pracy młodocianych, urlopy.

d. wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi związanych,
Wypadki przy pracy:
• definicja wypadku przy pracy (nagłość zdarzenia, przyczyna zewnętrzna, związek z pracą, uraz),
• wypadek traktowany na równi z wypadkiem przy pracy,
• wypadki w drodze do pracy i z pracy,
• rodzaje wypadków (śmiertelne, ciężkie, zbiorowe),-
• zgłaszanie wypadków (obowiązki pracodawcy dotyczące powiadamiania PIP i prokuratury o zaistniałym wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym),
• dochodzenie i dokumentacja powypadkowa (zespół powypadkowy, sporządzanie dokumentacji).

Choroby zawodowe:
• pojęcie choroby zawodowej,
• wykaz chorób zawodowych, na stanowiskach pracy,
• procedura postępowania w przypadku podejrzenia choroby zawodowej oraz w związku z ustaleniem jej przyczyn.

Świadczenia z ubezpieczenia społecznego przysługujące pracownikom w związku z wypadkiem lub chorobą zawodową:
• zasady zgłaszania roszczeń odszkodowawczych,
• przyczyny utraty prawa do świadczeń,
• zasady ustalania wysokości świadczeń.

e. profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników,
• badania wstępne, okresowe, kontrolne regulacje prawne,
• badania środowiska pracy,
• przeprowadzanie badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych dla zdrowia, NDS, NDN, częstotliwość badań,
• ochrona pracowników przed czynnikami szkodliwymi i uciążliwymi występującymi w środowisku pracy,
• posiłki profilaktyczne i napoje,
• pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne,
• wymogi dotyczące pomieszczeń pracy (wentylacja, oświetlenie, powierzchnia, mikroklimat, itp.).

f. zagrożeń związanych z czynnikami występującymi w środowisku pracy, z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości).
Wyjaśnienie pojęcia: „prace szczególnie niebezpieczne” na podstawie Kodeksu pracy oraz rozporządzenia, w tym ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SOCJALNEJ z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

2.Zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników – z uwzględnieniem zmian w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy.

Zagadnienia teoretyczne, pokaz prezentacji wraz z omówieniem, rozmowa z uczestnikami. Ok. 1 godz.

a) Podstawowe pojęcia:
• czynnik niebezpieczny,
• czynnik szkodliwy,
• czynnik uciążliwy,
• NDS, NDN.

b) Ogólna klasyfikacja czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących w środowisku pracy.

c) Charakterystyka czynników niebezpiecznych, szkodliwych i uciążliwych występujących na stanowiskach pracy, na których zatrudnieni są uczestnicy szkolenia:
• czynniki fizyczne w tym:
oświetlenie, hałas, mikroklimat, prąd elektryczny, drgania, pogryzienia przez zwierzęta domowe,
• czynniki chemiczne:
toksyczne, drażniące, rakotwórcze, karty charakterystyk substancji chemicznych,
• czynniki biologiczne:
wirusy, bakterie, grzyby,
• czynniki psychofizyczne w tym:
stres.

d) Rejestrowanie badań i wyników pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia.
e) Informowanie pracowników o stopniu narażenia oraz wynikach badań i pomiarów czynników szkodliwych.
f) Znaki i barwy bezpieczeństwa.
g) Ogólne zasady likwidacji lub ograniczania czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych i psychofizycznych oddziałujących na pracowników:
• eliminowanie źródeł tych czynników,
• odizolowanie, hermetyzacja,
• automatyzacja, mechanizacja,
• wentylacja ogólna, miejscowa (odciągi miejscowe),
• działania organizacyjne w procesie pracy (przerwy w pracy, rotacja pracowników, skrócony czas pracy),
• odpowiedni dobór pracowników (przestrzeganie przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudniania na danym stanowisku, dobór psychologiczny, zatrudnianie pracowników z właściwymi kwalifikacjami i wymaganą sprawnością psychofizyczną),
• odsunięcie człowieka ze strefy zagrożenia,
• rodzaje odzieży ochronnej i jej przeznaczenie,
• dopasowanie odzieży ochronnej do rodzaju narażenia,
• dobór i stosowanie odzieży roboczej,
• znajomość instrukcji bhp,
• stosowanie sprawnych i właściwych narzędzi pracy.

h) Karty charakterystyk substancji i preparatów niebezpiecznych, odzież ochronna i odzież robocza.
• informacje zawarte w kartach charakterystyk substancji niebezpiecznych,
• na co zwrócić szczególną uwagę,
• dobór odzieży ochronnej i roboczej orasz jej stosowanie przy pracach z substancjami niebezpiecznymi.

i) Sposoby bezpiecznego wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace w zbiornikach, kanałach), w szczególności prac z użyciem drabin oraz prac na dachach:
1) organizacja prac,
2) podstawowe zasady bezpieczeństwa przy wykonywaniu prac,
3) rodzaje zabezpieczeń przy wykonywaniu prac,
4) stosowane środki ochrony indywidualnej.

3.Zasady postępowania w razie wypadku w czasie pracy i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

• Zasady postępowania w razie wypadku (wzywanie pomocy, zabezpieczenie miejsca wypadku)
• Obowiązki pracodawcy i pracowników w razie zaistnienia wypadku
• Organizacja ochrony przeciwpożarowej
• Instrukcja postępowania na wypadek pożaru lub innego zdarzenia
• Warunki zaistnienia pożaru
• Przyczyny powstawania pożarów i drogi rozprzestrzeniania
• Grupy pożarów
• Podręczny sprzęt gaśniczy (rodzaje, zasada działania)
• Ewakuacja ludzi i mienia (drogi ewakuacyjne, znaki ewakuacyjne),
• System pierwszej pomocy (apteczki)
• Zasady udzielania pierwszej pomocy ( zasady ogólne, postępowanie przy zranieniach
• Złamaniach, omdleniach, zatruciach, oparzeniach, porażeniu prądem elektrycznym
• Zasady reanimacji)

4.Okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy oraz związana z nimi profilaktyka.
Omówienie i analiza najczęstszych zdarzeń wypadkowych związanych z wykonywaną pracą, z uwzględnieniem prac szczególnie niebezpiecznych (prace na wysokości, prace w zbiornikach, kanałach).

• przyczyny wypadków,
• omówienie najczęstszych przyczyn wypadków przy pracy
• analiza i omówienie dokumentacji związanej z wypadkami przy pracy
• analiza zaistniałych wypadków pod kątem przyczyn wypadku,
• informacje na temat podjętych działań profilaktycznych.

Na koniec: Test sprawdzający z zakresu poznanych wiadomości sprawdzający przyswojenie przez uczestników wiadomości objętych programem szkolenia BHP.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Podobne wpisy