Służba BHP – czy i kiedy potrzebna?

Służba BHP - czy i kiedy potrzebna?

Pracodawco, nie wiesz czy potrzebujesz wsparcia specjalisty BHP? Ten artykuł jest dedykowany właśnie do Ciebie. Na wstępie należy zaznaczyć, że wraz ze wzrostem techniki firmy z każdym rokiem poszukują coraz bardziej wykwalifikowanych pracowników. Automatyzacja przemysłu  niesie ze sobą wiele zalet, oszczędności, ale również nowe zagrożenia wynikające z nowych technologii i tu mogą się popisać ciągle doszkalający się pracownicy służby BHP.  W obecnych, trudnych czasach, część firm będzie chciała zaoszczędzić na redukcji etatów, między innymi pracowników służby BHP.

Kilka słów wstępu o służbie BHP

Badania, doświadczenia wykazały, że redukcja etatów pracowników BHP powoduje zwiększenie kosztów firmy, zmniejszenie wydajności i rentowności.

Odpowiednia polityka dotycząca regulacji bezpieczeństwa na firmie może zarówno zwiększyć wydajność i rentowność firmy jak i przede wszystkim uchronić pracowników przed narażeniem swojego zdrowia lub życia. 

Jak pokazują dane, kraje w których panuje niski standard BHP zużywają zarówno zasoby finansowe na leczeniu poszkodowanych, jak i zasoby ludzkie redukując pracowników firmy zdolnych do pracy przez urazy i choroby zawodowe.  

Solidna strategia bhp to podstawa prawidłowo funkcjonującej firmy, przynosząca wiele korzyści zarówno materialnych jak i zdrowotnych takich jak między innymi: 

 • efektywniejsza praca linii produkcyjnych, 
 • aktywność zawodowa osób starszych, 
 • ograniczenie wydatków i obciążenia opieki zdrowotnej, 
 • zwiększenie wydajności firmy wywołane zmniejszeniem podatności na choroby i urazy.

Koszty chorób i urazów związanych z czynnikami zawodowymi

Oczywistym jest, że każdy uraz czy choroba wywołuje koszty zarówno pracownika jak i pracodawcy. Nie wszystkie koszty widać na pierwszy rzut oka, co utrudnia ich oszacowanie. Koszty związane z wypadkami i chorobami zawodowymi można podzielić na 3 podstawowe grupy:

 • bezpośrednie koszty opieki zdrowotnej i rehabilitacji,
 • koszty spowodowane zmniejszeniem produktywności w wyniku urazów pracowników,
 • koszty związane z wpływem na jakość życia i zdrowia pracowników.

Jakie korzyści mogą przynieść przedsiębiorstwom dobra strategia bhp?

Statystyki pokazują, że inwestycja w bhp praktycznie zawsze się opłaca. Firmy które przestrzegają wysokich standardów bezpieczeństwa osiągają lepszą wydajność, efektywność i rentowność, mają stabilniejsza pozycje na rynku i są bardziej poważani wśród klientów. 

Ale co tak konkretnie daje dobra strategia bhp? 

 • zmniejsza zwolnienia chorobowe przez pracowników,
 • polepsza samopoczucie pracowników,
 • zmniejsza koszty spowodowane wypłacaniem odszkodowań,
 • zwiększa liczbę klientów wymagających konkretnych standardów.

Oprócz korzyści płynących prosto z firmy w każdym europejskim kraju wprowadzono dopłaty i pomoce firmom zapewniającym wysoki standard BHP taki jak między innymi: 

 • ulgi podatkowe,
 • dotacje od państwa,
 • obniżenie przez ubezpieczalnie składek ubezpieczeniowych.

Kiedy muszę tworzyć „służbę BHP”?

Jeśli jesteś pracodawcą zatrudniającym od 100 do 600 pracowników, masz obowiązek stworzyć wieloosobową lub jednoosobową komórkę albo zatrudnić w tej komórce pracownika służby bhp w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Natomiast, jeśli zatrudniasz ponad 600 pracowników, jesteś obowiązany zatrudnić w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 pracownika służby bhp na każdych 600 pracowników.

Warto pamiętać, że służba bhp podlega bezpośrednio pracodawcy. U pracodawcy będącego jednostką organizacyjną służba bhp podlega bezpośrednio osobie zarządzającej tą jednostką lub osobie wchodzącej w skład organu zarządzającego, upoważnionej przez ten organ do sprawowania nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Jakie kompetencje powinien mieć inspektor BHP?

W Polsce jest kilka sposobów aby otrzymać zezwolenie na prace w służbie BHP.
Należy jednak rozróżnić poszczególne stopnie kariery pracowników BHP.

Inspektor ds. BHP – najniższy stopień w hierarchii, który można dostać po otrzymaniu tytułu technika BHP.
Starszy inspektor ds. BHP – Aby otrzymać ten tytuł mamy 2 opcje: 3 letni staż jako inspektor BHP z tytułem technika, lub ukończyć studia kierunkowe, bądź podyplomowe w zakresie BHP.
Specjalista ds. BHP – Wykształcenie kierunkowe wyższe lub podyplomowe i roczny staż pracy w służbie BHP.
Starszy Specjalista ds. BHP – Wykształcenie bez zmian, lecz 3 lata doświadczenia.
Główny specjalista ds. BHP – Wykształcenie bez zmian z 5 letnim doświadczeniem.

Przed pracownikami służby BHP stoi szereg wymagań i obowiązków, które muszą spełnić. Do takich obowiązków należą między innymi:

 • rozumienie i interpretacja przepisów BHP, ich celów i zadań zarówno dotyczących bezpieczeństwa pracy jak i ochrony środowiska,
 • wykorzystanie przepisów BHP na rzecz bezpiecznych warunków pracy, a także wiedzy z zakresu ochrony środowiska w kontekście zdrowia środowiskowego,
 • projektowanie, wdrażanie i eksploatacja systemu zarządzania BHP,
 • wykorzystywanie wiedzy z zakresu psychologii, socjologii, fizjologii na rzecz komfortowych warunków pracy,
 • projektowanie, ocena i analiza stanowisk pracy pod względem ergonomii,
 • identyfikacja i eliminacja lub ograniczenie zagrożeń w środowisku pracy pod względem czynników szkodliwych,
 • dokonywanie analizy ryzyka zawodowego, ocen zagrożeń pożarowych i działań w przypadku pożaru,
 • dokonywanie analiz wypadków przy pracy,
 • szacowania kosztów z zakresu BHP.

Przeczytaj również: ochrona środowiska w przedsiębiorstwie

Jakie uprawnienia ma służba BHP?

Uprawnienia służby BHP są uwzględnione w § 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.1997.109.704 z dnia 1997.09.18). Służba BHP jest uprawniona do:

 1. przeprowadzania kontroli stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przestrzegania przepisów oraz zasad w tym zakresie w zakładzie pracy i w każdym innym miejscu wykonywania pracy,
 2. występowania do osób kierujących pracownikami z zaleceniami usunięcia stwierdzonych zagrożeń wypadkowych i szkodliwości zawodowych oraz uchybień w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 3. występowania do pracodawcy z wnioskami o nagradzanie pracowników wyróżniających się w działalności na rzecz poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
 4.  występowania do pracodawcy o zastosowanie kar porządkowych w stosunku do pracowników odpowiedzialnych za zaniedbanie obowiązków w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 5.  niezwłocznego wstrzymania pracy maszyny lub innego urządzenia technicznego w razie wystąpienia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracownika albo innych osób,
 6.  niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika zatrudnionego przy pracy wzbronionej,
 7.  niezwłocznego odsunięcia od pracy pracownika, który swoim zachowaniem lub sposobem wykonywania pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie życia lub zdrowia własnego albo innych osób,
 8.  wnioskowania do pracodawcy o niezwłoczne wstrzymanie pracy w zakładzie pracy, w jego części lub w innym miejscu wyznaczonym przez pracodawcę do wykonywania pracy, w wypadku stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia życia lub zdrowia pracowników albo innych osób.

Kiedy mogę wykonywać samodzielnie zadania służby BHP?

Zgodnie z Art.  23711 Kodeksu pracy, pracodawca posiadający ukończone szkolenie BHP niezbędne do wykonywania zadań służby bhp może sam wykonywać zadania tej służby, jeżeli:
1) zatrudnia do 10 pracowników albo
2) zatrudnia do 50 pracowników i jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecia kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.

Warto pamiętać, że w przypadku braku kompetentnych pracowników – wykonywanie zadań służby bhp może zostać powierzone specjalistom spoza zakładu pracy.

Jak myślisz, BHP pomaga czy przeszkadza? Mamy nadzieję, że i Ty zgodzisz się z nami, że bezpieczeństwo zawsze powinno być na pierwszym miejscu!

Podobne wpisy