Ile trwa szkolenie bhp dla praktykantów?

Ile trwa szkolenie bhp dla praktykantów?

Na początek odpowiedzmy sobie na pytanie…

Czy szkolenie dla praktykantów BHP jest obowiązkowe?

Obowiązek prowadzenia szkoleń BHP dla pracowników (praktykantów) nakłada na pracodawców art. 237(3) § 2 K.p., zgodnie z którym pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika (praktykanta) w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

Szczegółowo zasady przeprowadzania szkoleń BHP dla pracowników (praktykantów) określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (zwane dalej „rozporządzeniem”).

Mając na uwadze stosunkowo krótki czas trwania praktyki zawodowej, wystarczające jest przeprowadzenie dla praktykantów szkolenia wstępnego.

Zgodnie z § 8 rozporządzenia szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

  1. szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny);
  2. szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).

Rozporządzenie wprost wskazuje również na konieczność odbycia instruktażu ogólnego i stanowiskowego przez ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Zgodnie z § 10 ust. 1 rozporządzenia instruktaż ogólny odbywają, przed dopuszczeniem do wykonywania pracy, nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywający u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu praktycznej nauki zawodu.

Natomiast zgodnie z § 11 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia instruktaż stanowiskowy przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

Inne obowiązki pracodawcy w zakresie BHP wobec praktykanta

Organizowanie praktyk przez pracodawców może odbywać się na podstawie różnych regulacji prawnych, w zależności od tego czy osobami przyjmowanymi na praktyki są uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, studenci, czy też osoby odbywające praktykę absolwencką.

Sprawdź także:  Podstawowe zasady BHP w biurze

Zgodnie z art. 207 § 2 K.p. pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników (praktykantów) przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. W szczególności pracodawca jest obowiązany:

  1. organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki pracy;
  2. zapewniać przestrzeganie w zakładzie pracy przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, wydawać polecenia usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolować wykonanie tych poleceń;
  3. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki podejmowane w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia i życia pracowników (praktykantów), biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy;
  4. zapewnić rozwój spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację pracy, warunki pracy, stosunki społeczne oraz wpływ czynników środowiska pracy;
  5. uwzględniać ochronę zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących dziecko piersią oraz pracowników niepełnosprawnych w ramach podejmowanych działań profilaktycznych;
  6. zapewniać wykonanie nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy;
  7. zapewniać wykonanie zaleceń społecznego inspektora pracy.

Co umożliwia praktykantowi szkolenie BHP?

Wstępne szkolenie BHP umożliwia nowo przyjętemu pracownikowi (praktykantowi) podjęcie pracy w przedsiębiorstwie. Dzięki niemu zatrudniona osoba zaznajamia się z zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wykonywania obowiązków służbowych na danym stanowisku.

Dodatkowo poznaje niezbędne wytyczne do prawidłowej realizacji powierzonych zadań w oparciu o obowiązujące przepisy i zasady bezpieczeństwa oraz regulamin zakładu. Uczestnicy przypominają sobie również zasady udzielania pierwszej pomocy. Zagłębiając się w tę tematykę, warto również zwrócić szczególną uwagę na to, ile jest ważne szkolenie BHP i jak możemy je podzielić.

Odpowiedzmy więc na pytanie…

Ile trwa szkolenie bhp dla praktykantów?

Długość szkolenia zależy w dużej mierze od obejmowanego stanowiska. Część ogólna trwa co najmniej 3h lekcyjne, natomiast instruktaż stanowiskowy zajmuje minimum 8h lekcyjnych. Jedynie pracownicy administracyjno-biurowi mogą mieć skrócone szkolenie stanowiskowe do 2h lekcyjnych.

Sprawdź także:  Szkolenie BHP a zmiana pracodawcy

I co jeszcze raz warto powtórzyć – udział w szkoleniu jest obowiązkowy niezależnie od rodzaju umowy czy wymiaru czasu pracy i zostaje odnotowany w aktach osobowych pracownika. Odbywa się on zawsze w godzinach pracy, a koszty pokrywa pracodawca.

Masz pytania o szkolenie BHP dla praktykantów? Skontaktuj się z nami: https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Zapytaj nas o szkolenia wstępne BHP, opracowanie dokumentacji BHP oraz audyt BHP.

ile-trwa-szkolenie-bhp-dla-praktykantow