fbpx
Biuro w Warszawe - pracujemy na terenie całego kraju

Szkolenia WSTĘPNE BHP
(Warszawa i okolice)

BHP w Warszawie

doradzam, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim pracownikom

Ochrona PPOŻ. w Warszawie

doradzam, aby zapewnić ochronę przeciwpożarową Twojego obiektu.

Dokumentacja

doradzam jak powinien wyglądać obieg dokumentów w Twojej firmie

Szkolenie wstępne BHP a okresowe

Często kiedy słyszymy „BHP”, od razu widzimy salę szkoleniową i BHP-owca, który informuje nas o potencjalnych zagrożeniach związanych z wykonywaną pracą, a także przypomina o konieczności stosowania środków ochrony. Natomiast nie każdy z nas widzi różnice pomiędzy szkoleniem wstępnym a szkoleniem okresowym, bądź pamięta, jak długo jest ważne jego szkolenie BHPOczywiście, w wielu przypadkach nad tym czuwa pracownik działu kadr, bądź bezpośredni przełożony. Jednak z uwagi na samą konieczność odbycia takiego szkolenia (bo przecież bez niego nie możemy pracować) – warto wiedzieć więcej.

Skontaktuj się z nami!


Wstępne szkolenie BHP – podstawa przed wykonywaniem pracy

Z kodeksu pracy, a dokładnie z § 2 art. 2373: ,,pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie”. Dodatkowo rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa:

Jeżeli jesteś nowo zatrudniony w firmie, bądź studentem odbywającym praktykę studencką lub uczniem odbywającym praktyczną naukę zawodu – przed rozpoczęciem pracy odbywasz szkolenie wstępne BHP w zakresie instruktażu ogólnego oraz stanowiskowego.

Ważne: Szkolenie wstępne BHP odbywa się przed dopuszczeniem pracownika do pracy.

Szkolenie BHP wstępne – jaki jest jego cel?

Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z:

Szkolenie wstępne BHP Warszawa – podział instruktażu

BHP szkolenie wstępne jest podzielone na dwie części: instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy, które najczęściej są prowadzone przez odpowiednie osoby.

Instruktaż ogólny w czasie szkolenia BHP prowadzi pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania, lub pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, mający aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP.

Instruktaż stanowiskowy w czasie szkolenia BHP przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego. Instruktaż stanowiskowy powinien zapewnić uczestnikom szkolenia wstępnego zapoznanie się z czynnikami środowiska pracy występującymi na ich stanowiskach pracy i ryzykiem zawodowym związanym z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, jakie mogą powodować te czynniki, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Wstępne szkolenie BHP Warszawa – ramowy program instruktażu

Lp.Temat szkolenia *)Liczba godzin **)
1Istota bezpieczeństwa i higieny pracy0,6
2Zakres obowiązków i uprawnień pracodawcy, pracowników oraz poszczególnych komórek organizacyjnych zakładu pracy i organizacji społecznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
3Odpowiedzialność za naruszenie przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy
4Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy0,5
5Zagrożenia wypadkowe i zagrożenia dla zdrowia występujące w zakładzie i podstawowe środki zapobiegawcze
6Podstawowe zasady bezpieczeństwa i higieny pracy związane z obsługą urządzeń technicznych oraz transportem wewnątrzzakładowym0,4
7Zasady przydziału odzieży roboczej i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej, w tym w odniesieniu do stanowiska pracy instruowanego0,5
8Porządek i czystość w miejscu pracy – ich wpływ na zdrowie i bezpieczeństwo pracownika
9Profilaktyczna opieka lekarska – zasady jej sprawowania w odniesieniu do stanowiska instruowanego
10Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowania w razie pożaru1
11Postępowanie w razie wypadku, w tym organizacja i zasady udzielania pierwszej pomocy
 RazemMinimum 3

 

*) Program szkolenia osób podejmujących po raz pierwszy pracę związaną z kierowaniem pracownikami powinien być poszerzony i dostosowany do obowiązków i odpowiedzialności tych osób w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

**) W godzinach lekcyjnych trwających 45 minut.

Powtórne szkolenie wstępne BHP

Powtórne przeszkolenie w zakresie instruktażu stanowiskowego jest przeprowadzane jeżeli w zakładzie nastąpiły zmiany warunków techniczno- organizacyjne na każdym z tych stanowisk, bądź w przypadku zmiany stanowiska pracy lub wykonywania pracy na kilku stanowiskach.

Jeżeli jesteś pracodawcą bądź pełnisz funkcje osoby kierującej na innym stanowisku – w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku masz obowiązek przejść szkolenie okresowe BHP.

Natomiast jeśli zajmujesz inne stanowisko np. zaliczane do inżynieryjno- technicznych, bądź robotniczych – w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku.

Szkolenie wstępne pracownika – również przez Internet

W większości przypadków szkolenie wstępne BHP jest prowadzone w siedzibie pracodawcy.

Natomiast w związku z wystąpieniem stanu epidemii szkolenie wstępne BHP może zostać poprowadzone również online. Wynika to z Art. 12e Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych:

,,W okresie stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii dopuszcza się przeprowadzanie szkoleń wstępnych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

1) pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym; 

2) pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;

3) pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;

4) ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.”

Karta szkolenia wstępnego - jak wypełnić?

Jesteś osobą kierującą pracownikami bądź pracodawcą i masz przed sobą karty szkolenia wstępnego. Częstym dylematem, który się pojawia – jak ją wypełnić w poprawny sposób?

Może podpowiedzieć pracownik służby BHP bądź działu Kadr.

Jednak jeśli nie chcesz czekać z odpowiedzią, zapoznaj się z naszą publikacją: https://ehsconsulting.pl/karta-szkolenia-wstepnego-jak-wypelnic/

Pamiętaj, że karty szkoleń pozostają w aktach osobowych pracownika, dlatego istotne jest ich poprawne wypełnienie.

Szkolenie wstępne i okresowe z zakresu BHP - podstawowe różnice

Podział szkoleń na szkolenia wstępne i szkolenia okresowe wynika z rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenie wstępne jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

Natomiast szkolenie okresowe BHP ma na celu aktualizację i ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP oraz zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno-organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenia BHP wstępne i okresowe w Warszawie i nie tylko

Szkolenia wstępne BHP online są prowadzone poprzez platformę do prowadzenia spotkań i wydarzeń na żywo. Jedynym wymogiem jest dostęp do komputera i Internetu przez uczestnika szkolenia.

Szukasz Specjalisty ds. BHP, który przeprowadzi szkolenie wstępne BHP dla Twoich pracowników?

Prowadzimy szkolenia wstępne BHP oraz okresowe BHP na terenie Warszawy i okolic.

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się z nami

Każdy klient zasługuje na indywidualne podejście oraz specjalnie dedykowaną ofertę

Zadzwoń do nas