Szkolenie BHP dla nauczycieli

Pracownik na każdym stanowisku pracy powinien szkolić się w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wymóg ten dotyczy również pracowników oświaty, w tym nauczycieli. W krótkiej publikacji odpowiadamy m.in. na pytania: co ile lat szkolenie BHP nauczyciela? Jaki program szkolenia? Zapraszamy do lektury!

Co ile lat szkolenie BHP nauczyciela?

Zgodnie art. 2373 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.) pracodawca ma obowiązek przeprowadzania szkolenia z zakresu BHP przed dopuszczeniem pracownika do pracy oraz powtarzanie szkoleń BHP okresowo. Szczegółowe zasady szkolenia pracowników w zakresie BHP reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860 z późn. zm.).

Szkolenie wstępne, na które składa się instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy, powinno odbyć się przed dopuszczeniem pracownika do pracy, natomiast częstotliwość przeprowadzania szkoleń okresowych pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, zachowując wytyczne wynikające z § 15 r.s.b.h.p., tj. nie rzadziej niż:

 • co roku dla stanowisk, na których wykonywane są prace szczególnie niebezpieczne,
 • co 3 lata dla stanowisk robotniczych,
 • co 5 lat dla stanowisk kierowniczych, inżynieryjno-technicznych oraz innych stanowisk, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • co 6 lat dla stanowisk administracyjno-biurowych.

Pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć w ciągu do 6 miesięcy od chwili rozpoczęcia pracy przez osobę zatrudnioną na stanowisku kierowniczym lub 12 miesięcy w przypadku pozostałych pracowników. W związku z powyższym, osoba zatrudniona na stanowisku nauczyciela , powinna być poddawana szkoleniom okresowym nie rzadziej niż co 5 lat, przy czym pierwsze szkolenie okresowe powinno się odbyć nie później niż w terminie 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na tym stanowisku.

W przypadku wprowadzenia zmian na stanowisku pracy (m.in. zmian techniczno-organizacyjnych, zmian organizacji stanowisk pracy, wprowadzenia do stosowania nowych lub zmienianych narzędzi, maszyn i innych urządzeń), pracodawca powinien ponownie zorganizować instruktaż stanowiskowy przygotowujący pracownika do bezpiecznego wykonywania pracy w zmienionych warunkach.

Szkolenie BHP nauczycieli – jak wygląda?

Pracowników dydaktycznych można zaliczyć do grupy stanowisk, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Zatem celem szkolenia okresowego BHP jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu:

 • oceny zagrożeń związanych z wykonywaną pracą,
 • metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników,
 • kształtowania warunków pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • postępowania w razie wypadku oraz w sytuacjach awaryjnych.

Ramowy program szkolenia powinien uwzględniać:

Wybrane regulacje prawne z zakresu prawa pracy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem:

 • praw i obowiązków pracowników i pracodawców w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz odpowiedzialności za naruszenie przepisów i zasad bhp,
 • ochrony pracy kobiet i młodocianych,
 • wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz świadczeń z nimi
  związanych,
 • profilaktycznej ochrony zdrowia pracowników

Postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników.

Problemy związane z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe.

Postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń (np. pożaru, awarii), w tym zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

Należy jednak zwrócić uwagę, że szczegółowy program szkolenia jest opracowany przez organizatora szkolenia.

Kurs BHP dla nauczycieli – co znajdziesz w programie szkolenia EHS Consulting?

Podczas prowadzonych szkoleń okresowych dla nauczycieli omawiamy m.in.:

 • obowiązki nauczyciela w zakresie BHP,
 • wypadek przy pracy – jak wygląda procedura powypadkowa?
 • wypadek ucznia w szkole – co dalej?
 • ocena ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
 • postępowanie w przypadku pożaru,
 • udzielanie pierwszej pomocy.

Forma prowadzenia szkolenia okresowego BHP dla nauczycieli

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, szkolenie powinno być zorganizowane w formie seminarium lub kursu albo samokształcenia kierowanego. Co to oznacza w paktyce?

Jako nauczyciel, takie szkolenie okresowe BHP możesz odbyć zdalnie – przez Internet lub stacjonarnie – my przyjeżdżamy do Twojego miejsca pracy!

Poniżej zamieszczamy również ważne pytania wraz z krótkimi odpowiedziami, które możesz zadać jako nauczyciel. Więcej omawiamy podczas szkoleń BHP dla nauczycieli.

Jak powinna wyglądać procedura powypadkowa, gdy dochodzi do wypadku ucznia?

Pracownik szkoły lub placówki, który uzyskał informację o wypadku osoby pozostającej pod opieką szkoły i placówki, niezwłocznie powinien zapewnić poszkodowanemu opiekę, a także zawiadomić niezwłocznie:
1) rodziców (opiekunów) poszkodowanego;
2) pracownika służby bezpieczeństwa i higieny pracy;
3) społecznego inspektora pracy;
4) organ prowadzący szkołę lub placówkę;
5) radę rodziców.

Powyższy wymóg wynika z rozdziału 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.
Dodatkowo, w przypadku nieudzielenia pierwszej pomocy człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U.2020.1320 t.j. z dnia 2020.07.30) w Art. 162. § 1 przewiduje karę pozbawienia wolności do lat 3.

Kto odpowiada za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w szkole?

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. nr 6, poz. 69, z późn. zm.) to dyrektor szkoły jest osobą odpowiedzialna za zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w szkole lub placówce oraz bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. W rozumieniu przytoczonego przepisu, o odpowiedzialności tej można mówić z chwilą wejścia ucznia na teren szkoły aż do zakończenia zajęć i opuszczenia jej terenu przez uczniów.

Wszystkie sprawy związane z funkcjonowaniem szkoły są uregulowane w statucie, który jest opracowywany w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Statut jest opracowany na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU z 2001 r. nr 61, poz. 624, z późn. zm.) uwzględniających w szczególności ogólne zasady organizacji szkoły lub placówki oraz zakresy spraw, które powinny być ustalone w statucie.

Statut szkoły publicznej powinien określać m.in.:

 • zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,
 • warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo.

Masz pytania odnośnie szkoleń BHP dla nauczycieli? Skontaktuj się z nami! https://ehsconsulting.pl/kontakt/

Nawiążemy współpracę z Twoją firmą w zakresie szkoleń BHP, bieżącej obsługi BHP oraz opracowania dokumentacji BHP.

szkolenie-BHP-dla-nauczycieli

Podobne wpisy