fbpx
Biuro w Warszawe - pracujemy na terenie całego kraju

Szkolenia okresowe BHP
(Warszawa i okolice)

BHP w Warszawie

doradzam, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoim pracownikom

Ochrona PPOŻ. w Warszawie

doradzam, aby zapewnić ochronę przeciwpożarową Twojego obiektu.

Dokumentacja

doradzam jak powinien wyglądać obieg dokumentów w Twojej firmie

Szkolenia okresowe BHP – dla bezpiecznej pracy przez cały czas


Na konieczność przeprowadzenia szkoleń BHP wskazuje ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, a dokładnie § 2 art. 237(3): ,,pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie”. Dotyczy to każdej osoby, zatrudnionej w ramach umowy o pracę. Sprawdź, kiedy należy przejść pierwsze szkolenie okresowe i zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich pracowników razem z nami. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą – EHS Consulting.

Skontaktuj się z nami!


Okresowe szkolenie BHP dla pracowników i pracodawców


Kiedy należy przejść szkolenia BHP dla pracodawców, a kiedy dla pracowników?

 

Jeżeli jesteś pracodawcą bądź pełnisz funkcje osoby kierującej na innym stanowisku – pierwsze szkolenie okresowe masz obowiązek przejść w okresie do 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy.

Natomiast jeśli zajmujesz inne stanowisko np. zaliczane do inżynieryjno- technicznych, bądź robotniczych – pierwsze szkolenie okresowe musisz przejść w okresie do 12 miesięcy od momentu rozpoczęcia pracy na stanowisku.

Instruktaż - forma szkolenia okresowego dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych


Szkolenia okresowe dla osób zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach, na których są wykonywane prace szczególnie niebezpieczne, nie rzadziej niż raz w roku.

BHP szkolenie okresowe przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat powinno zostać przeprowadzone dla:

Szkolenie okresowe BHP dla pracowników administracyjno-biurowych nie rzadziej niż raz na 6 lat


Główna grupa odbiorców, o której pomyślimy, planując szkolenie okresowe BHP to pracownicy. Natomiast Art. 207 § 3 kodeksu pracy wskazuje, że pracodawca powinien znać przepisy o ochronie pracy, w tym przepisy i zasady BHP, w zakresie niezbędnym do wykonywania obowiązków służbowych.

Potwierdzenie stanowi również Art. 2373 § 21 kodeksu pracy, który nakłada obowiązek odbycia szkolenia okresowego BHP dla pracodawców.

Szkolenie pracodawców prowadzą jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy na podstawie przepisów ustawy z 7.09.1991 r. o systemie oświaty.

Natomiast jeśli pracodawca chciałby sam wykonywać zadania służby bhp w zakładzie, a zarazem zatrudnia do 10 pracowników albo zatrudnia do 20 pracowników jeśli jest zakwalifikowany do grupy działalności, dla której ustalono nie wyższą niż trzecią kategorię ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych musi posiadać ukończone szkolenie dla pracodawców pełniących zadania służby bhp.

W programie szkolenia okresowego BHP (bez względu na dedykowaną grupę odbiorców) powinny zostać zawarte informacje o szczegółowej tematyce, formie realizacji i czasie trwania szkolenia. Jest on opracowany na przez jednostkę szkoleniową na podstawie ramowego programu szkolenia zamieszczonego w załączniku do Rozporządzenia Ministra Gospodarki I Pracy w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP jest przechowywane w aktach osobowych pracownika.

Szkolenie BHP okresowe – również przez Internet


Wybierając formę samokształcenia kierowanego – szkolenie BHP może się odbywać w formie online. Uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia. Materiały szkoleniowe powinny być zgodne z problematyką objętą programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych), a także dostosowane do możliwości uczestnika szkolenia. Każde szkolenie okresowe BHP (również prowadzone online) powinno zostać zakończone egzaminem, który jest przeprowadzany przez organizatora szkolenia.

Kiedy pracownik może być zwolniony ze szkoleń okresowych BHP?


Zgodnie z § 2 Art. 237 (3) Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: ,,Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.”

Szkolenia okresowe BHP Warszawa – oferta EHS Consulting


W EHS Consulting prowadzone są szkolenia okresowe BHP w Warszawie i nie tylko drogą samokształcenia kierowanego za pośrednictwem Internetu. Natomiast w trakcie szkolenia masz zapewniony stały kontakt ze Specjalistą ds. BHP.

W przypadku pojawienia się pytań o szkolenia BHP możliwy jest kontakt za pomocą komunikatora internetowego i tym samym szkolenie online nie odbiega znacząco od szkolenia offline.

Przeprowadzane szkolenia w dziedzinie BHP są prowadzone w oparciu o ramowy program, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2004.180.1860 z dnia 2004.08.18).

Szkolenia BHP w EHS Consulting – zakres materiału


Zapisując się na szkolenie okresowe w EHS Consulting każdy kursant może liczyć na solidną dawkę wiedzy. Dbamy o najwyższą jakość – bo tylko dzięki niej jesteśmy w stanie przekazać wszystkie najważniejsze informacje, które z pewnością pomogą na wypadek różnych zagrożeń i sytuacji kryzysowych w miejscu pracy. Każde BHP szkolenie okresowe dopasowane jest indywidualnie do danej grupy, a także warunków pracy.

Omawiane zagadnienia to m.in.:

Zakres tematyczny różni się w zależności od grupy stanowisk pracy.

Szkolenia wstępne w zakresie BHP – nie tylko teoria


Szkolenie okresowe BHP to nie tylko czas na zapoznanie się z obowiązującymi przepisami, ale również okazja do nabycia praktycznych umiejętności. Bo one – obok wiedzy teoretycznej – są również bardzo istotne pod względem bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Jesteś zainteresowany okresowym szkoleniem BHP dla Twoich pracowników?

A może Twój pracownik rozpoczyna pracę i wymagane jest szkolenie wstępne BHP?

EHS Consulting – profesjonalne szkolenie BHP dla pracowników i pracodawców.

Jeżeli masz pytania – skontaktuj się z nami

Każdy klient zasługuje na indywidualne podejście oraz specjalnie dedykowaną ofertę

Zadzwoń do nas