• Audyt PPOŻ.

    audyt BHP

Zgodnie z Ustawą Kodeks pracy, pracodawca jest obowiązany zapewnić środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, a także zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników.

Celem audytu jest weryfikacja spełnienia wymagań ochrony przeciwpożarowej dla danego obiektu. W ramach przeprowadzanej oceny stanu bezpieczeństwa pożarowego, sprawdzeniu podlega:

  • organizacja ochrony ppoż.
  • warunki ewakuacji,
  • wyposażenie w podręczny sprzęt gaśniczy,
  • stan techniczny instalacji elektrycznej, odgromowej i gazowej,
  • magazynowanie i składowanie materiałów, w tym niebezpiecznych pożarowo,
  • drogi pożarowe i dojazdy do budynków,
  • prace niebezpieczne pod względem pożarowym.

Jesteś zainteresowany? Zadzwoń do nas!