Czy szkolenia BHP mogą odbywać się online?

Szkolenie BHP online, przeprowadzane za pośrednictwem internetu

Czy szkolenie BHP może odbywać się przez Internet? Takie pytanie możesz sobie zadać, jeśli planujesz szkolenie BHP dla siebie bądź dla swoich pracowników. Przeglądając ofertę kursów, możesz spotkać się określeniami: e-learning, blended learning, szkolenia online, e-szkolenia, szkolenia przez Internet, które powodują, że w końcu nie wiesz, które wybrać i czy nadal chodzi o szkolenie BHP.

W artykule przedstawiam po kolei, co warto wiedzieć, planując przeprowadzenie szkolenia BHP online – całkowicie przez Internet.

Zacznijmy od wymogów prawnych. Czy każdy pracownik musi mieć szkolenie BHP?

Każdy pracownik przed przystąpieniem do pracy powinien odbyć wymagane szkolenie BHP. Wynika to z art. 2373 § 1 Ustawy z 26.06.1974 r. – Kodeks pracy (dalej k.p.), który stanowi, iż nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Dodatkowo w art. 2373 § 2 k.p. istnieje zapis, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. Ponadto bardziej szczegółowe zasady szkoleń BHP wynikają z Rozporządzenia w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej r.s.b.h.p.) m.in.: zakres szkolenia; wymagania dotyczące treści i realizacji programów szkolenia; sposób dokumentowania szkolenia; przypadki, w których pracodawcy lub pracownicy mogą być zwolnieni z określonych rodzajów szkolenia.

Jakie mamy szkolenia BHP?

O rodzajach szkoleń pisałam już w poprzednich artykułach, które są dostępne tutaj: https://ehsconsulting.pl/ile-jest-wazne-szkolenie-bhp-i-jaki-mamy-podzial-szkolen-bhp/ i https://ehsconsulting.pl/co-ile-lat-szkolenie-okresowe-bhp/. Zgodnie z § 1a r.s.b.h.p., szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza się jako szkolenie wstępne i szkolenie okresowe. Szkolenie wstępne jako instruktaż ogólny oraz instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników – powinno zostać przeprowadzone przed dopuszczeniem pracowników do pracy, natomiast szkolenie okresowe przeprowadza się w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego. Samokształcenie kierowane ma zastosowanie do następujących grup pracowników:

  1. osób będących pracodawcami oraz innych osób kierujących pracownikami,
  2. pracowników inżynieryjno-technicznych, w tym projektantów, konstruktorów maszyn i innych urządzeń technicznych, technologów i organizatorów produkcji;
  3. pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i innych osób wykonujących zadania tej służby;
  4. pracowników administracyjno-biurowych i innych osób, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Sprawdź także:  Czy pracodawca musi mieć szkolenie BHP?

Szkolenia BHP online w Warszawie – samokształcenie kierowane w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Wybierając właśnie formę samokształcenia kierowanego – szkolenie BHP może się odbywać za pośrednictwem Internetu. Uzyskanie, aktualizowanie lub uzupełnienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia. Materiały szkoleniowe powinny być zgodne z problematyką objętą programem szkolenia (np. skrypty, przepisy prawne, zestawy pytań kontrolnych), a także dostosowane do możliwości uczestnika szkolenia. Każde szkolenie okresowe BHP (również prowadzone online) powinno zostać zakończone egzaminem, który jest przeprowadzany przez organizatora szkolenia.

Wybierając firmę, która przeprowadzi szkolenie BHP online, czyli w formie zdalnej warto zwrócić na dokładną formę, w jakiej takie szkolenia są organizowane. W przypadku informacji o stosowaniu metody „blended learning” – mamy pewność o mieszanej formie kształcenia, która łączy tradycyjną metodę nauki (bezpośredni kontakt z prowadzącym) z elementami szkolenia prowadzonymi za pomocą komputera.

Szkolenia BHP online Warszawa 

W EHS Consulting prowadzone są szkolenia okresowe BHP drogą samokształcenia kierowanego, jednak zapewniany jest stały kontakt ze Specjalistą ds. BHP. W przypadku pojawienia się pytań, czy wątpliwości – z użytkownikami kursu łączę się za pomocą komunikatora internetowego i tym samym szkolenie online nie odbiega znacząco od szkolenia offline.

Szkolenia z BHP online nie tylko w Warszawie – samokształcenie kierowane w okresie epidemii koronawirusa

Kolejną ważną kwestią jest organizowanie szkoleń BHP w okresie epidemii koronawirusa. Wielu pracowników przechodząc na pracę  zdalną, powinna dostosować swoje domowe miejsce pracy w taki sposób, aby zapewnione zostały przepisy BHP. W tym oczywiście powinien pomóc pracodawca. Epidemia koronawirusa wpłynęła również na regulacje w zakresie szkoleń BHP. Dnia 23 marca 2020 pojawiło się stanowisko Głównego Inspektora Pracy w zakresie: obowiązku terminowego kierowania pracowników na profilaktyczne badania lekarskie oraz obowiązku terminowego przeprowadzania szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Biorąc pod uwagę sytuację epidemiologiczną i opublikowanie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, jak również pismo otrzymane z Ministerstwa Zdrowia z 12 marca br., zaproponowano:

Sprawdź także:  Ile jest ważne szkolenie BHP i jaki mamy podział szkoleń BHP?

-dopuszczenie przeprowadzania szkoleń wstępnych BHP w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy i służby w całości za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, z wyjątkiem instruktażu stanowiskowego:

  1. pracownika zatrudnianego na stanowisku robotniczym;
  2. pracownika zatrudnionego na stanowisku, na którym występuje narażenie na działanie czynników niebezpiecznych;
  3. pracownika przenoszonego na stanowisko, o którym mowa w pkt 1 i 2;
  4. ucznia odbywającego praktyczną naukę zawodu oraz studenta odbywającego praktykę studencką.

-przeprowadzenie szkolenia okresowego w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy lub bezpieczeństwa i higieny służby przypada w:

  1. okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii lub
  2. w okresie 30 dni od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii

– termin ten wydłuża się do 60 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony stan epidemii, albo stanu epidemii.